U bent hier

Groenboek... Witboek

Groenboek. Jawel Groenboek. En daarna Witboek… Witboek… Witboek!Wie herinnert zich deze woorden niet van voormalig federaal minister van Pensioenen, Michel Daerden, toen hij zijn beleidsintenties ivm de pensioenproblematiek in de Senaat toelichtte.

De inspiratie om met een Groenboek en een Witboek te werken haalde Daerden uit de aanpak van de Europese Commissie. De Commissie lanceert immers regelmatig voor belangrijke beleidsthema’s een maatschappelijk en politiek debat aan de hand van een Groenboek dat relevante vragen bij het gekozen thema opwerpt.Als uitkomst van het debat wordt een Witboek opgesteld dat het Groenboek vervangt en concrete beleidsvoorstellen en –aanbevelingen formuleert. Het werken met deze methodiek is dus op zich zeker geen slecht idee voor het Belgische pensioendebat.

Voor een reflectie over de toekomst van de arbeidsmarkt hebben we evenwel én een echt Groenboek én een echt Witboek nodig…beiden met een sterke analyse en kristalheldere beleidsaanbevelingen. Groen én wit zullen immers de jobkleuren van de toekomst zijn!

Met de zware ecologische uitdagingen en de dreiging van de klimaatsverandering voor de deur is enerzijds een vergroening van de economie en bijgevolg ook van de arbeidsmarkt een absolute noodzaak. De Europese Commissie speelt hier met zijn recent programma voor “green jobs” nadrukkelijk op in. Maar het gaat hier uiteraard niet alleen om de creatie van nieuwe, duurzame jobs in de alternatieve energiesectoren, de biolandbouw, het ecotoerisme, milieuvriendelijke mobiliteit en/of andere groen(getint)e sectoren, maar ook en vooral om de vergroening van elke job in elke sector en in elk bedrijf. Dat vergt een complete herdenking van alle job- en opleidingsinhouden. Dus niet alleen “new skills voor new jobs”, maar ook “new skills for old jobs”. Met een ambitieus Groenboek moeten we dringend maatregelen nemen om ons economisch bestel en ons arbeidsbestel aan te passen, zodat we een duurzame economische groei in alle betekenissen van het woord kunnen verwezenlijken.

Anderzijds moet er ook volop geïnvesteerd worden in de jobcreatie in de socialprofitsectoren. Door de vergrijzing van de bevolking ontstaan er immers toenemende zorgbehoeften. Om aan deze zorgnoden tegemoet te komen moeten er op middellange termijn in Vlaanderen ca 65.000 witte banen bijkomen. Daarnaast treft de vergrijzingstendens ook de socialprofitsector zelf. Het aantal oudere werknemers in de gezondheids- en welzijnssector is op korte tijd verdubbeld. Door de uitstroom van oudere werknemers ontstaat er een globale vervangingsvraag van iets meer dan 76.000 personen. Voldoende stof dus voor een Witboek. Dat Witboek zal ook concrete voorstellen moeten bevatten om voldoende jongeren aan te trekken voor de socialprofitsector in de globale “War on Talent” op de arbeidsmarkt. De witte sector zal hierbij ook creativiteit qua arbeidsinnovatie aan de dag moeten leggen. De tendens om alsmaar hogere diploma’s te eisen voor het brede gamma van zorgberoepen zal niet kunnen worden aangehouden; formules van taaksplitsing, -vernieuwing en -differentiatie moeten offensiever aangewend worden om voldoende witte arbeidskrachten te kunnen aanwerven.

Een Groenboek én een Witboek. Dat is de inzet van het werkgelegenheidsbeleid van de toekomst op alle overheidsechelons en in het sociaal overleg. Zo niet loopt de arbeidsmarkt enkel maar een blauwtje op.