U bent hier

Verboden te parkeren

Het activeringsbeleid zoals vertaald in de sluitende begeleidingsaanpak van werkzoekenden, maakt duidelijk dat de populatie van voornamelijk langdurig werkzoekenden een grote groep werkzoekenden huisvest die ver staat van de arbeidsmarkt en de reguliere economie. Het gaat hier om werkzoekenden die een aantal niet-arbeidsmarkt gerelateerde problematieken cumuleren zoals ernstige medische beperkingen, sociaal-psychische problemen, mentale of psychiatrische problematieken, diepe levenskwetsuren, zware sociale uitsluiting etc.

Het kan en mag niet de bedoeling zijn van het activeringsbeleid om deze mensen te parkeren in hun uitkeringssituatie en niet meer naar hen om te zien. Het moet juist de uitdaging zijn om hen ook op een aangepaste manier te activeren. Hierbij komt het erop aan deze mensen te benaderen en begeleiden vanuit hun verworven of te ontginnen competenties. Binnen het activeringsbeleid moeten flexibele kaders gecreëerd worden waarbij zij zich verder competentiegericht kunnen inzetten en ontwikkelen en waar mogelijk vlot kunnen doorstromen op de leer- en integratieladder. De sociale economie vormt een eerste belangrijk onderdeel van dit kader. “Geleid werk” - namelijk werkzoekenden die volgens duidelijke criteria (nog) niet kunnen ingezet worden in de reguliere economie, worden toegeleid naar de sociale economie - gaat in deze sociale economie nadrukkelijk samen met “begeleid werk”, namelijk de betrokken personen kunnen rekenen op intensieve begeleiding en coaching op de werkvloer die ervoor moet zorgen dat zij ook maximaal kunnen doorstromen naar de reguliere economie. Deze doorstromingsdoelstelling dient met het oog op de vergrijzing en de toenemende kraptes op de arbeidsmarkt, scherper geformuleerd te worden zodat deze vorm van (be)geleid werk een echte trap naar reguliere arbeid vormt. Binnen de beschermde en sociale werkplaatsen moet deze doelstelling dus geëxpliciteerd worden en bestaande brugformules zoals enclaves en individueeel begeleid werken op de werkvloer moeten méér gepromoot worden.

Tegelijkertijd moeten we binnen dit activeringskader ook een duidelijke plaats geven aan vrijwilligerswerk én onbetaalde vormen van arbeid zoals arbeidszorg. Vanuit een competentiegerichte aanpak verdienen deze vormen van maatschappelijke participatie immers een plaats binnen het activeringsinstrumentarium. Mensen kunnen én willen immers via vrijwilligerswerk competenties verwerven, zich verder ontwikkelen en zich inzetten voor de samenleving. Zoals voor de sociale economie geldt hier dat vrijwilligerswerk mensen kan doen doorgroeien. Geleid vrijwilligerswerk én begeleid vrijwilligerswerk dus. Deze kansen moeten we dan ook benutten. Uiteraard kan het hierbij niet het opzet zijn om een tweedehandseconomie en -arbeidsmarkt te institutionaliseren maar gaat het erom om via het verankeren van onbetaalde arbeid, gaande van vrijwilligerswerk over oriënterende stages tot arbeidszorg, mensen perspectieven te bieden uitgaande van hun competenties. Nederlands evaluatieonderzoek toont aan dat dit soort sociale activering werkt en dat begeleid vrijwilligerswerk een nuttige rol kan spelen voor bepaalde werkzoekenden in activeringstrajecten. Het biedt immers een zinvolle tijdsbesteding, nieuwe contacten, nieuwe netwerken, de mogelijkheid om vaardigheden te verwerven en uit te oefenen… Het geeft mensen een gevoel van eigenwaarde, brengt zelfvertrouwen bij en dwingt respect af.

Willen we ons activeringsbeleid een echte inhoud geven voor alle mensen met een win-winsituatie voor de betrokken personen, de economie én de samenleving dan mogen we mensen dus niet definitief parkeren met hun uitkering maar moeten we durven investeren in de uitbouw van een sociaal activeringskader. Onze sociale investeringsstaat is niet af zonder dit sluitstuk.