U bent hier

Wie het schoentje past, trekke het aan...

Met de nieuwe verfilming "Cinderella", die eind maart bij ons in première ging, is Assepoester terug van nooit weggeweest. Het is een verhaal van alle tijden over de overwinning op onrechtvaardigheid (er werd al een versie opgetekend in de eerste eeuw voor Christus!). Zelfs voor een actueel thema als de passende beschikbaarheid van werkzoekenden in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (de opvolger van het “brugpensioen”) biedt dit prachtige sprookje inspiratie.

In het publieke debat over de beschikbaarheid van zogenaamde 'bruggepensioneerden' kunnen we diverse houdingen aannemen, te typeren aan de hand van de personages uit het verhaal van Perrault. We kunnen ons opstellen als de stiefmoeder, die vooral de status quo beoogt, die de afhankelijkheid van Assepoester wil continueren omdat haar dat het beste uitkomt. Of we kunnen ons vereenzelvigen met haar jaloerse dochters, die erop uit zijn om Assepoester het leven zuur te maken vanuit eigen zorgen en frustraties.

Ik pleit er echter voor om bruggepensioneerden niet stiefmoederlijk te behandelen, zoals Assepoester behandeld wordt. Hun ervaring, expertise en verworven competenties vormen een meerwaarde voor onze arbeidsmarkt, die niet verspild mag worden. Laten we hen, na al hun jaren van hard labeur, niet afschrijven, maar kansen blijven bieden om te tonen wat ze waard zijn. Die kansen kunnen vergroot worden door middel van een aangepaste begeleiding. Daarmee bedoel ik een begeleiding die hen met respect bijstaat en hen naar waarde schat.

Zo'n 'passende' begeleiding is rechtvaardiger dan een activeringsbeleid dat draait rond de bestaande notie van passende dienstbetrekking, een notie die geen emancipatie toelaat, want vertrekt vanuit het verleden, vanuit het aangeleerde of uitgeoefende beroep. Voor ervaren werkzoekenden heeft een diploma echter geen betekenis meer en in meer en meer gevallen is het uitgeoefend beroep ook niet meer relevant. Denk maar aan de verloren jobs voor de ex-Ford werknemers in de automobielnijverheid. Het begrip “passende beschikbaarheid” is ook rechtvaardiger dan de passiviteit waarmee de mensen in kwestie vaak maatschappelijk benaderd worden in de veronderstelling dat hun situatie uitzichtloos is, of minstens onveranderbaar. Het houdt ook rekening met het feit dat heel wat van deze werkzoekenden tientallen jaren in één bedrijf of sector hebben gewerkt en zelf niet de skills hebben verworven om zich op de veranderde arbeidsmarkt te begeven en oriënteren. Een passende begeleiding vormt als het ware de remedie van de goede fee, die Assepoester ont-dekte en ervoor zorgde dat haar intrinsieke kwaliteiten veruitwendigd werden in mooie gewaden en bijpassend schoeisel.

Het is een begeleiding die ervan uitgaat dat alle werkzoekenden ongeacht hun inkomenssituatie en  van welke leeftijd ook, baat hebben bij een blijvende inbedding in het sociale weefsel en in staat zijn om een mee welvaart te creëren. Die begeleiding overstijgt dus de onverschilligheid van het niets doen, maar activeert ook niet blindelings op basis van voor de hand liggende kenmerken. Het gaat om een begeleiding die vertrekt van vertrouwen in de blijvende waarde van ieder individu en die de tijd neemt om ieders mogelijkheden te verkennen en te versterken. Die hen geen zware houten klompen meer aanmeet, maar sierlijke glazen hakjes in de vorm van aangepaste dienstbetrekkingen.

Door aan te passen wat het inhoudt om aangepast beschikbaar te zijn, wringt het schoentje niet meer, maar ontwerpen we een muiltje dat werkelijk past voor wie het aantrekken moet.