U bent hier

Project Leren en Werken in Centra voor Leren en Werken in het Brussels gewest en/of met Brusselse jongeren

Deeltijds Leren en Werken/Duaal Leren in het Brussels gewest en/of met Brusselse jongeren

De inschrijving (zowel van de Vlaamse als van de Brusselse leerlingen) wordt geregeld via de betrokken onderwijsinstelling. Hiervoor werden afspraken gemaakt tussen VDAB en Actiris.

Deze pagina in één oogopslag: bekijk ons stappenplan.

1. Inschrijving van jongeren die deelnemen aan het project Leren en Werken / Duaal Leren bij Brusselse onderwijsverstrekkers (Centra deeltijds onderwijs, Syntra lesplaatsen, voltijdse scholen met en duale opleiding)

1.1 Jongeren met woonplaats in het BHG

De inschrijving moet bij Actiris gebeuren, via het IBIS-systeem. Deze inschrijving wordt via automatische gegevensuitwisseling doorgegeven aan VDAB.

Inschrijving van de jongeren bij Actiris:

De Brusselse onderwijsverstrekkershebben een partnershipovereenkomst in het kader van rechtstreekse inschrijvingen van de leerlingen als werkzoekende. Dit houdt in dat de Brusselse onderwijsverstrekkers zelf hun leerlingen moeten inschrijven in het IBIS-systeem.
Voor technische vragen m.b.t. de inschrijving kan er contact opgenomen worden met Netwerkondersteuning (rpe@actiris.be). Voor andere vragen kan u terecht bij Dienst Partnershipprojecten (htermote@actiris.be). 

Inschrijving van de jongeren bij VDAB:
Vanaf het moment dat de inschrijving bij Actiris in orde is, wordt er via de automatische gegevensuitwisseling een projectlijn ‘leren en werken’ (PRJLEW) verzonden vanuit IBIS naar VDAB waardoor er een dossier in ‘Mijn Loopbaan’ (= VDAB-dossier) van de leerling gecreëerd wordt.
De dag na de validatie van de inschrijving bij Actiris heeft de school  inzage in het VDAB-dossier en is de projectlijn ‘leren en werken’ ook zichtbaar.
Samen met de PRJLEW-lijn wordt er ook een ‘begeleidingstraject’ doorgezonden die op naam van de school komt te staan.  Deze is zichtbaar in het IBIS-dossier in de vorm van een actie “Opleiding”.
Aan de projectlijn Leren en werken wordt automatisch een financieringsnummer gekoppeld. In het begeleidingstraject moet de school dit financieringsnummer manueel invullen.

Meerderjarige leerlingen met een bis-nummer (Personen die niet ingeschreven zijn in het rijksregister maar voor wie toch informatie moet bijgehouden worden voor de sociale zekerheid, krijgen een bis-nummer. Dit nummer is op dezelfde manier samengesteld als het rijksregisternummer.) moeten volgens dezelfde procedure ingeschreven worden.

Zie ook punt inzagerecht ‘3. Verkrijgen van inzagerecht

Uitzondering

Leerlingen zonder rijksregisternummer kunnen bij Actiris enkel ingeschreven worden als ze minderjarig zijn. Zonder rijksregisternummer kan er geen automatische gegevensuitwisseling plaatsvinden tussen VDAB en Actiris.
Voor leerlingen zonder rijksregisternummer neemt de trajectbegeleider van het CLW contact op met de VDAB-medewerker via mail: Eva Perron, eva.perron@vdab.be (met in cc: Stefanie Ronsmans, stefanie.ronsmans@vdab.be). Indien de leerling mag ingeschreven worden,  zal de VDAB-medeweker een beperkt dossier opmaken in Mijn Loopbaan en inzagerechten verlenen aan de onderwijsverstrekker.
Een leerling is bij de VDAB inschrijfbaar indien:
Leerplicht primeert boven verblijfsstatuut (dwz leerplichtige niet EER onderdaan kan ingeschreven worden ikv deeltijds onderwijs indien geen geldig verblijf)

  • Opleidingscyclus + tewerkstelling gestart voor 18 jaar: leerling kan ingeschreven worden, geen arbeidskaart nodig zolang de leerling nog een opleiding volgt.
  • Opleiding gestart na 18 jaar: leerling kan ingeschreven worden maar arbeidskaart C nodig.
     

1.2 Jongeren met woonplaats in het Vlaams gewest

De inschrijving moet bij VDAB gebeuren. Indien de jongere begeleid wordt door een partner van Actiris in het kader van de maatregel “alternering”, moet deze ook bij Actiris ingeschreven worden.

Inschrijving van de jongeren bij de VDAB:
De inschrijving voor leerlingen uit Vlaanderen kan via de VDAB-website of de servicelijn op het nr. 0800 30 700.

Zie ook punt inzagerecht ‘3. Verkrijgen van inzagerecht

Opmerking: Leerlingen zonder rijksregisternummer gaan langs in de werkwinkel van hun woonplaats.

Inschrijving van de jongeren bij Actiris:
De Brusselse onderwijsverstrekkers hebben een partnershipovereenkomst in het kader van rechtstreekse inschrijvingen van leerlingen als werkzoekende. Dit houdt in dat de Brusselse onderwijsverstrekkers zelf hun leerlingen kunnen inschrijven in het IBIS-systeem.  Enkel leerlingen die begeleid worden door een partner die een overeenkomst “Tewerkstellingsbegeleiding van werkzoekenden ingeschreven in een Brussels Nederlandstalig Centrum voor Deeltijds Onderwijs/ Centrum voor Vorming van Zelfstandigen en Kleine en Middelgrote Ondernemingen” met Actiris heeft (Groep Intro en JES zijn de twee partners die dergelijke overeenkomst hebben met Actiris), moeten ingeschreven worden.

Voor technische vragen m.b.t. de inschrijving kan er contact opgenomen worden met Netwerkondersteuning (rpe@actiris.be). Voor andere vragen kan u terecht bij Dienst Partnershipprojecten (htermote@actiris.be).

 

2. Inschrijving van jongeren met woonplaats in het BHG en deelnemen aan Deeltijds Leren en Werken / Duaal Leren in het Vlaamse gewest.

De inschrijving moet bij Actiris gebeuren. De leerlingen moeten zich via een Actiris-agentschap inschrijven.

Inschrijving van de jongeren bij Actiris

De Brusselse leerlingen dienen een door de onderwijsinstelling ingevulde vragenlijst naar het e-mailadres categorie-rpe-nwp@actiris.be te sturen om hun inschrijving verplicht te laten valideren.

Inschrijving van de jongeren bij VDAB:
Op basis van de inschrijving bij Actiris, wordt er – zoals hiervoor vermeld – via automatische gegevensuitwisseling ook een dossier gecreëerd bij de VDAB en krijgen de scholen toegang tot het dossier van de jongere in Mijn Loopbaan.

Uitzondering:
Leerlingen zonder rijksregisternummer kunnen bij Actiris enkel ingeschreven worden als ze minderjarig zijn. Zonder rijksregisternummer kan er geen automatische gegevensuitwisseling plaatsvinden tussen de VDAB en Actiris.
Voor leerlingen zonder rijksregisternummer neemt de trajectbegeleider van het CLW contact op met de VDAB-medewerker via mail: Eva Perron, eva.perron@vdab.be (met in cc: Stefanie, stefanie.ronsmans@vdab.be). Indien de leerling mag ingeschreven worden, zal de VDAB-medewerker een beperkt dossier opmaken in Mijn Loopbaan en inzagerechten verlenen aan de school.

Een leerling is bij de VDAB inschrijfbaar indien:

  • Leerplicht primeert boven verblijfsstatuut (dwz leerplichtige niet EER onderdaan kan ingeschreven worden ikv deeltijds onderwijs indien geen geldig verblijf
    • Opleidingscyclus + tewerkstelling gestart voor 18 jaar: leerling kan ingeschreven worden, geen arbeidskaart nodig zolang de leerling nog een opleiding volgt
    • Opleiding gestart na 18 jaar: leerling kan ingeschreven worden maar arbeidskaart C nodig

Meerderjarige leerlingen met een bis-nummer (Personen die niet ingeschreven zijn in het rijksregister maar waarvoor toch informatie moet bijgehouden worden voor de sociale zekerheid, krijgen een bis-nummer. Dit nummer is op dezelfde manier samengesteld als het rijksregisternummer.) moeten volgens dezelfde procedure ingeschreven worden.

 

3. Verkrijgen van inzagerecht

3.1 Voor deelname van Brusselse jongeren aan het project Leren en Werken dient de Brusselse onderwijsverstrekker een specifiek formulier voor inzagerecht in te vullen en te laten ondertekenen, nl.:

Dit document wordt bezorgd aan VDAB Brussel, Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel ter attentie van Stefanie Ronsmans.  Er wordt eveneens een elektronische versie van het document doorgemaild naar Eva Perron, eva.perron@vdab.be, met in cc Stefanie Ronsmans, stefanie.ronsmans@vdab.be.

Inzage in het dossier van de jongere kan omwille van de privacywetgeving enkel indien het ingevulde en ondertekende document inzagerecht aan VDAB bezorgd wordt.

De organisatoren van de projecten IBAL, aanloopfase focus vorming en aanloopfase focus werkervaring krijgen enkel toegang tot het dossier zodra deze effectief betrokken worden in het traject van de leerling.

LET OP: Zodra duidelijk is bij welke organisator(en) de leerling een actie zal starten, vraagt de trajectbegeleider  leren en werken inzagerecht aan de VDAB voor de betrokken organisator(en) via mail. Indien de organisator reeds vermeld werd op het “Aanvraagformulier inzagerecht voor Brusselse leerlingen …”, volstaat een mail naar Eva Perron,  eva.perron@vdab.be (in cc Stefanie Ronsmans, stefanie.ronsmans@vdab.be).

 

3.2 Voor deelname van jongeren uit het Vlaams Gewest aan het project Leren en Werken dienen de Brusselse onderwijsverstrekker eveneens een specifiek formulier voor inzagerecht in te vullen en te laten ondertekenen, nl.:

Deze documenten worden bezorgd aan het VDAB-kantoor waar de inzagerechten aangevraagd en verleend worden. Voor concrete afspraken verwijzen we naar de betrokken medewerkers van VDAB in de regio.

 

4. De leerling beëindigt de opleiding

4.1  Jongeren met woonplaats in BHG

Actiris
De leerling die zijn opleiding beëindigt of onderbreekt, kan zich enkel in een Actiris agentschap (her)inschrijven op voorwaarde dat hij een geldige verblijfsvergunning (of indien nodig bijhorende arbeidsvergunning) heeft. De leerling gaat naar een Actiris-agentschap en brengt op dat moment het volledig ingevulde document ‘Attest einde studies’ mee.

 

VDAB
Wanneer de jongere stopt met Deeltijds Leren en Werken/Duaal leren, zet de trajectbegeleider Leren en Werken de projectlijn op beëindigd.
Aangezien de Brusselse jongere begeleid wordt door Actiris, zet de trajectbegeleider Leren en Werken het begeleidingstraject bij VDAB op ‘volledig stopgezet’.

 

4.2 Jongeren met woonplaats in het Vlaams gewest

VDAB
Wanneer de jongere stopt met Deeltijds Leren en Werken/Duaal Leren zet de trajectbegeleider Leren en Werken de projectlijn op beëindigd.
Indien de jongere werkt, zet de trajectbegeleider Leren en Werken het begeleidingstraject op ‘volledig stopgezet’.
Is de jongere nog werkzoekend, dan zet de trajectbegeleider het begeleidingstraject opnieuw op ‘aangevraagd’ met als uitvoerder de VDAB, op naam van Véronique De Vuyst. Indien het Brusselse onderwijsverstrekker contacten heeft met VDAB-Werkwinkel van de woonplaats van de jongere, kan hier eveneens dadelijk de naam van de overeenkomstige VDAB-bemiddelaar worden aangegeven.
Het begeleidingstraject wordt dan toegewezen aan een VDAB-bemiddelaar in de woonplaats van de jongere. Deze zet de bemiddeling van de jongere verder.