U bent hier

ESF-Tender competentieversterking en begeleiding

In het kader van prioriteit 1 Talentenactivering en duurzame integratie op de arbeidsmarkt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) doelstelling 2, werd voor de nieuwe programmaperiode met Vlaamse en Europese overheidsmiddelen een aanbesteding aan arbeidsmarktactoren opgezet voor de begeleiding en competentieversterking voor werkzoekenden die behoren tot de 4 prioritaire kansengroepen. Deze zijn: werkzoekenden met een arbeidshandicap, ouderen (50+), allochtonen en kortgeschoolden. Voor elke kansengroep moet er rekening gehouden worden met het genderaspect.

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding wenst het ESF in te zetten als een flankerend financieringsinstrument ten aanzien van de te behalen doelstellingen inzake mainstreaming.

De VDAB wenst via deze aanpak jaarlijks 5.790 startende trajectbegeleidingsacties (brede en intensieve begeleiding) en 3.870 competentieversterkingsacties (finaliteitsgerichte opleidingen voor werkzoekenden die regionaal oververtegenwoordigd zijn in de werkloosheid) te financieren. Deze projecten richten zich prioritair naar de kansengroepen.

Contactpersonen:

Mireille Gillebeert
E-mail: trajecttendering@vdab.be
Tel. 02 506 17 81
Fax. 02 506 17 22

Documenten

vdab esf vlaanderen europa - Europa en Vlaanderen investeren in je toekomst