U bent hier

Infopakket Oost-Vlaanderen

Inhoud

 1. Provinciale arbeidsmarktinfo
 2. Lokale werking VDAB
 3. Actiedomein voor samenwerking

 

1. Provinciale arbeidsmarktinfo

De werkzaamheidsgraad in Oost-Vlaanderen bedraagt (2016) 73,9%, daarmee scoort Oost-Vlaanderen 1,3% boven het Vlaams gemiddelde (72,6%).

Vergelijkend met de Vlaamse trend ligt de werkzaamheidsgraad het hoogst (84,6%) bij de 25- tot 49 jarigen en het laagst (50,7%) bij de 20- tot 24 jarigen. De 50- tot 64 jarigen hebben een werkzaamheidsgraad van 63,2%. Er is ook een duidelijk verschil naar land van herkomst. Personen met België als land van herkomst hebben een werkzaamheidsgraad van 76,8%, voor personen afkomstig uit een niet-EU land ligt deze op 54,3%.

Opgedeeld naar socio-economische positie is 74% van de Oost-Vlamingen tussen de 20- en de 65 jaar werkend, 6% is niet-werkend werkzoekend en 21% is niet-beroepsactief. In vergelijking met het Vlaams gemiddelde is het aantal werkenden 1% hoger dan het Vlaams gemiddelde (73%) en het aantal niet-beroepsactieven 1% lager dan het Vlaams gemiddelde (22%).

Oost-Vlaanderen kent het meest aantal werkenden in het onderwijs (57.751), de maatschappelijke dienstverlening (51.627) en de kleinhandel (46.716). Onderstaande grafiek duidt de top 10 van het aantal werkenden naar WSE sector.

Arbeidsmarktinfo Oost-Vlaanderen

Bekijk het provinciaal beeld van de arbeidsmarkt als pdf-versie / powerpoint-versie.

 

2. Lokale werking VDAB

Benieuwd naar hoe VDAB zich concreet organiseert in de provincie? Op de VDAB website, www.vdab.be/contact vind je ook de contactgegevens + openingsuren van de locaties terug.

Clusterwerking Oost-Vlaanderen

Om de opportuniteiten met lokale besturen nog beter te realiseren zorgt een netwerkmanager voor het behartigen van de relaties met deze gemeenten/steden. Voor de stad Gent is er een stadsmanager die zich specifiek inzet voor de stad om de versterkte samenwerking te realiseren.

Ilse Umans

Netwerkmanager Ilse Umans
M 0476 86 54 68
E ilse.umans@vdab.be

Helga Van Heysbroeck

Stadsmanager Helga Van Heysbroeck
M 0496 72 06 16
E helga.vanheysbroeck@vdab.be

 

3. Actiedomein voor samenwerking

Om actief en op maat te kunnen inspelen op de lokale noden en uitdagingen worden er samenwerkingen opgezet tussen (clusters van) lokale besturen en VDAB. De nauwe samenwerking zorgt ervoor dat meer burgers hun plaats vinden op de arbeidsmarkt. VDAB is de regisseur van die arbeidsmarkt, maar vele aspecten van de werkloosheid kan VDAB niet alleen oplossen. Door samen de krachten te bundelen kunnen we gericht zoeken naar oplossingen voor knelpunten én is de lokale inbedding van onze werking beter gegarandeerd. Deze samenwerkingen kunnen enerzijds geformaliseerd worden in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst (vb. convenant met Stad Gent en Sint-Niklaas) maar kan zich anderzijds ook uiten in de vorm van ad hoc projecten.

Omdat lokale eigenheid respecteren noodzakelijk is voor een goede samenwerking, worden lokale samenwerkingen overal op een verschillende manier vormgegeven.
Hieronder vind je een opsomming van mogelijke actiedomeinen waarop lokaal kan ingezet worden:

 • Toegang tot de werkzoekendendossiers door bevoegd OCMW

  OCMW’s krijgen toegang tot de werkzoekendendossiers van leefloongerechtigden via MLP (Mijn Loopbaan voor Partners). Ze kunnen hierin lezen en de ondernomen acties richting werk registreren. Op deze manier kunnen we de inzet van OCMW en VDAB zo complementair mogelijk vormgeven.

 • Het OCMW is regisseur over het traject van een leefloongerechtigde

  Het OCMW is regisseur over het traject naar werk van een leefloongerechtigde. OCMW en VDAB bepalen samen welke stappen het meest aangewezen zijn voor de gezamenlijke klant/cliënt.

 • Trajecten TWE en versterkte communicatie en informatie-uitwisseling

  TWE richt zich naar werkzoekenden en leefloongerechtigden die door een gebrek aan (recente) werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit (NEC). Het traject heeft als doelstelling om deze doelgroep competenties en werkervaring te laten opbouwen binnen een reële werkomgeving. Zo willen we de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verkleinen met als uiteindelijke doel doorstroom naar het normaal economisch circuit. Art.60 tewerkstelling is voor leefloongerechtigden een onderdeel van het TWE-traject. VDAB zet TWE in voor werkzoekenden en werkt hiervoor samen met tenderpartners.

  OCMW en VDAB hanteren hetzelfde instrument en dus is een nauwe samenwerking tussen beide organisaties essentieel.
  Deze samenwerking behelst:

  • uitwisseling en gebruik van alle beschikbare instrumenten binnen het partnerschap, maximale uitwisseling van expertise, samenstelling van multidisciplinaire teams
  • gebruik van de elektronische databanken van VDAB
  • gedeelde expertiseontwikkeling, expertisedeling en disseminatie

  In Oost-Vlaanderen organiseert VDAB en het Streekoverleg 3/4 keer per jaar een lerend netwerk voor de Oost-Vlaamse OCMW's met als hoofdonderwerp: TWE. Dit lerend netwerk werd door het Streekoverleg Waas/Dender en Zuid-Oost-Vlaanderen reeds enkele jaren terug opgestart ifv art 60. Door de inkanteling hiervan in TWE sloeg VDAB de handen in elkaar met het Streekoverleg om dit samen verder vorm te geven.
  Oost-Vlaanderen werd verdeeld in volgende regio's i.k.v. de lerende netwerken:

  • Lerend Netwerk Zuid-oost-Vlaanderen: organisatie door het Streekoverleg ZOVL
  • Lerend Netwerk Waas/Dender: organisatie door het Streekoverleg Waas & Dender
  • Lerend Netwerk Gent/Meetjesland: organisatie door VDAB

  Lerende Netwerken

   

  Verder kunnen OCMW-bemiddelaars steeds terecht bij onderstaande contactpersonen, voor alle operationele vragen over TWE OCMW of via de website onder tijdelijke werkervaring.

  Eva van Bastelaere

  Projectopvolger TWE OCMW
  Eva van Bastelaere
  M 0497 20 88 52
  E eva.vanbastelaere@vdab.be

  Vera Cloet

  Expert TWE Oost-Vlaanderen
  Vera Cloet Osselaer
  M 0471 99 17 63
  E vera.cloetosselaer@vdab.be

   

 • Doorverwijzing van (niet-leefloongerechtigde) werkzoekenden naar OCMW in functie van een welzijnsproblematiek.

  Niet alleen leefloongerechtigden worstelen soms met een welzijnsproblematiek. VDAB kan werkzoekenden doorverwijzen naar het OCMW om zo op zoek te gaan naar de meest geschikte ondersteuning. Om de laagdrempeligheid te garanderen, worden lokaal afspraken gemaakt om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen.

 • Flankerend onderwijsbeleid

  Met gemeenten die een rol zien voor zichzelf in het bestrijden van ongekwalificeerde uitstroom en een vlotte transitie van onderwijs naar arbeidsmarkt trachten we samen de krachten te bundelen. Via het samenbrengen van elkaars individuele inspanningen en netwerken bij scholen gaan we samen de strijd aan.

 • Samenwerken met lokale jongerenorganisaties

  In functie van een preventieve aanpak rond jeugdwerkloosheid, een vlotte transitie van het onderwijs naar de arbeidsmarkt, het vermijden/verminderen van ongekwalificeerde uitstroom en NEET-jongeren (Not in Employment, Education or Training) proberen we door het delen van expertise en het effectief samenwerken (bv. organisatie van jobbeurs voor en door jongeren) een verschil te maken. In dit kader hebben wij al heel wat projecten lopen.

 • Sociale economie

  We werken samen om drempels in de toeleiding, instroom, vacatures en doorstroom binnen sociale economie maximaal weg te werken, aangezien de regie hiervan bij de lokale besturen ligt.

 • Wijk-werken

  Wijk-werken is het resultaat van de hervorming van het PWA-stelsel, met uitzondering van een aantal aspecten met betrekking tot PWA die federaal zijn gebleven. De focus ligt hier op het activeren van langdurig werkzoekenden door het aanbieden van tijdelijke werkervaring op lokaal niveau.

  De conceptnota "wijk-werken", door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 4 maart 2016, stelde duidelijk dat we ernaar streven om de troeven van het bestaande PWA-stelsel mee te nemen:

  • lokale verankering
  • uitvoeren van maatschappelijk relevante taken
  • laagdrempelige opstap bij aanvang van een traject naar werk

  la

  In de provincie Oost-Vlaanderen zijn er momenteel 10 samenwerkingsverbanden opgericht waar 60 van de 65 lokale besturen zijn bij aangesloten.

  VDAB wil vooral inzetten op de samenwerking met de lokale besturen door zijn maximale medewerking te verlenen aan de opgerichte samenwerkingsverbanden om zo samen van het wijk-werken een succesverhaal te maken.

  Volgende samenwerkingsverbanden werden opgericht:

  cluster Wijkwerken

   

  Organisatoren en lokale besturen kunnen voor al hun operationele vragen i.k.v. wijk-werken terecht bij onderstaande contactpersonen:

  Sabine Moerman

  Projectopvolger wijk-werken
  Sabine Moerman
  M 0473 82 18 93
  E Sabine.moerman@vdab.be

  Vera Cloet

  Expert wijk-werken Oost-Vlaanderen
  Vera Cloet Osselaer
  M 0471 99 17 63
  E vera.cloetosselaer@vdab.be

  Zie ook: https://partners.vdab.be/wijk-werken
   

 • Aanbod voor ondernemingen en starters

  VDAB heeft een uitgebreid aanbod producten en dienstverlening voor werkgevers. Lokale besturen ondersteunen VDAB in het mee bekend maken van het aanbod voor werkgevers en startende ondernemers. Dit kan onder andere via het afstemmen van het bestaande aanbod, tot (structureel) overleg komen met lokale horeca/winkels, via contacten met bedrijventerreinen anticiperen op de nood aan nieuwe werknemers wanneer bedrijven zich komen vestigen in de gemeente,...

 • Anderstalige nieuwkomers met een migratieachtergrond

  Gemeenten en OCMW’s staan voor een inclusief beleid. We bekijken samen waar we door de handen in elkaar te slaan kunnen zorgen voor snelle en duurzame integratie via trajecten naar werk.

 • Drempels

  Sommige werkzoekenden botsen in hun zoektocht naar werk op een aantal jobobstakels zoals het niet E-wijs zijn/digitale ongeletterdheid, beperkte mobiliteit, geen kinderopvang, beperkte of geen kennis van het Nederlands, … Samen bekijken we welke (kleine) ingrepen mogelijk zijn om hier lokaal een verschil in te maken.

 • Mobiele opleidingen

  Bij een mobiele opleiding geeft VDAB ter plekke in een stad of gemeente een opleiding, in nauwe samenwerking met het lokaal bestuur.
  De doelstelling van de mobiele opleidingen is de creatie van een win-winsituatie:

  • voor de werkzoekenden: opleiding in eigen streek met meer kans op tewerkstelling;
  • voor de bedrijven: werknemers die nog meer vraaggericht opgeleid zijn;
  • voor de steden en gemeenten: meer kansen voor werkzoekenden op opleiding en werk in eigen streek;
  • voor VDAB: door een grotere flexibiliteit en meer arbeidsmarktgerichtheid van het opleidingsaanbod is er een hogere uitstroom naar werk.
    

  Voor meer info kunt u steeds terecht bij:

  Jo Van Hecke

  Projectleider mobiele secties
  Jo Van Hecke
  M 0491 22 82 28
  E johan.vanhecke@vdab.be