U bent hier

Mandaten

Een organisatie die kosteloos arbeidsbemiddeling, trajectbegeleiding en/of competentieontwikkeling wil verstrekken aan werkzoekenden, dient hiertoe - volgens het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding van 5 juni 2009 - gemandateerd te zijn.

Afhankelijk van de dienstverlening die een organisatie ter beschikking wil stellen van de werkzoekende, dient een Mandaat voor Kosteloze Arbeidsbemiddeling (MKAB) eventueel aangevuld met een Mandaat voor Kosteloze Trajectbegeleiding (MKTB) en of een Mandaat voor Kosteloze Competentieontwikkeling (MKCO) aangevraagd te worden.

Wanneer een organisatie gemandateerd is, toont ze aan te beschikken over een duidelijke organisatiestructuur en de nodige infrastructuur voor het uitvoeren van de vooropgestelde dienstverlening. De volledige voorwaarden om gemandateerd te worden, zijn terug te vinden in de aanvraagdocumenten.

Een organisatie moet slechts een aanvraagdocument indienen in die plaats waar de hoofdzetel gevestigd is of waar de natuurlijke persoon kantoor houdt.  Het bevat alle informatie met betrekking tot routing, inhoud, bijlagen,... van de aanvraag.

Het aanvraagdocument en de gegevens van de contactpersoon van jouw regio, vind je lager op deze pagina terug.

 

Goedkeuring decreet “Kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie”

Het Vlaams parlement keurde op 20 maart 2019 het decreet goed. Het departement Werk en Sociale Economie (DWSE) werkt volop aan de verdere juridische uitwerking en uitvoering hiervan.

Wanneer het decreet van kracht wordt, zal iedere dienstverlener die wil intekenen op diensten en activiteiten (verder: maatregelen) op het vlak van opleiding en vorming, begeleiding,
arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling en inschakeling aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden op organisatieniveau moeten voldoen.

Momenteel kunnen deze voorwaarden verschillen, afhankelijk van de maatregel. Met dit kwaliteits- en registratiemodel worden deze gelijk geschakeld.

Aantonen dat u voldoet, zal kunnen via:

  • een kwaliteitslabel uit de markt
  • een kwaliteitssysteem van een andere overheid
  • een standaard Werk en Sociale Economie (geldig tijdens een overgangsperiode van 24 maand)

Het beleidsdomein Werk en Sociale Economie voorziet een centraal registratiesysteem. Na registratie kunt u specifieke maatregelen aanvragen via de gekende kanalen.

Zolang het decreet niet in werking treedt, verandert er niets aan de huidige voorwaarden. Dit heeft als gevolg dat, zowel voor het verwerven van een mandaat (MKCO, MKAB of MKTB) als voor
de deelname aan een VDAB-opdracht, het vervallen ESF-label en de ESF-opstap aanvaard worden tot de inwerkingtreding van het kwaliteits- en registratiemodel.

We streven naar inwerkingtreding in het najaar van 2019 en zal hierover vooraf informatiesessies organiseren. Overgangsmaatregelen worden voorzien om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren.

Meer informatie over het decreet vindt u hier.

Vragen over het kwaliteits- en registratiemodel? Mail naar wse.kwaliteitsregistratie@vlaanderen.be.

Vragen over de VDAB mandaten? Mail naar regie@vdab.be.

 

Mandaten: documenten