U bent hier

Mandaten

Een organisatie die kosteloos arbeidsbemiddeling, trajectbegeleiding en/of competentieontwikkeling wil verstrekken aan werkzoekenden, dient hiertoe - volgens het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding van 5 juni 2009 - gemandateerd te zijn.

Afhankelijk van de dienstverlening die een organisatie ter beschikking wil stellen van de werkzoekende, dient een Mandaat voor Kosteloze Arbeidsbemiddeling (MKAB) eventueel aangevuld met een Mandaat voor Kosteloze Trajectbegeleiding (MKTB) en of een Mandaat voor Kosteloze Competentieontwikkeling (MKCO) aangevraagd te worden.

Wanneer een organisatie gemandateerd is, toont ze aan te beschikken over een duidelijke organisatiestructuur en de nodige infrastructuur voor het uitvoeren van de vooropgestelde dienstverlening. De volledige voorwaarden om gemandateerd te worden, zijn terug te vinden in de aanvraagdocumenten.

Een organisatie moet slechts een aanvraagdocument indienen in die plaats waar de hoofdzetel gevestigd is of waar de natuurlijke persoon kantoor houdt.  Het bevat alle informatie met betrekking tot routing, inhoud, bijlagen,... van de aanvraag.

Het aanvraagdocument en de gegevens van de contactpersoon van jouw regio, vind je lager op deze pagina terug.

Werkwijze vanaf 1 januari 2019

Om erkend te worden als gemandateerde organisatie dien je te beschikken over een geldig kwaliteitsbewijs. Een overzicht van deze kwaliteitsbewijzen vind je in het aanvraagdossier.

De Vlaamse regering heeft op 26 oktober het voorontwerp van decreet “Kwaliteits- en Registratiemodel voor de dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie” goedgekeurd. Er wordt volop gewerkt aan de verdere juridische uitwerking en uitvoering hiervan.

Wanneer het decreet van kracht wordt, zal iedere dienstverlener die wil intekenen op diensten en activiteiten op het vlak van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling en inschakeling aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden op organisatieniveau moeten voldoen

Wil je graag meer informatie? Contacteer Bouke De Vis of Jan Boeykens.

Zolang het decreet niet in werking treedt, verandert er niets aan de huidige voorwaarden. Bij de implementering voorzien we overgangsmaatregelen om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren.

Dit heeft als gevolg dat, zowel voor het verwerven van een mandaat (MKCO, MKAB of MKTB) als voor de deelname aan een VDAB opdracht, het vervallen ESF-label en de ESF-opstap aanvaard worden tot de inwerkingtreding van het Kwaliteits- en Registratiemodel.

Heb je hierover nog vragen? Mail ze naar regie@vdab.be.

Mandaten: documenten