U bent hier

Raad van Bestuur VDAB reageert eensgezind op mediadiscussie

De voorbije week ontstond er in de pers wat commotie over de inspanningen die VDAB en zijn partners leveren om voor werkzoekenden zoveel mogelijk kansen op tewerkstelling en persoonlijke ontwikkeling te bieden. Met deze gemeenschappelijke communicatie willen VDAB en zijn Raad van Bestuur misverstanden wegwerken en tegemoetkomen aan de behoefte aan duiding over zijn publiek-private samenwerking en de kwaliteit van zijn vacaturedatabank.

VDAB en zijn Raad van Bestuur steunen en zetten zich in voor een zo efficiënt en kwaliteitsvol mogelijke uitvoering van de publiek-private samenwerking op het vlak van arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding, binnen de krachtlijnen vastgelegd in de Europese werkgelegenheidsstrategie en het arbeidsmarktbeleid van de Vlaamse Regering. Publiek-private samenwerking biedt VDAB de kans om de eigen dienstverlening aan te vullen met de expertise van partnerorganisaties, om innovatieve of gespecialiseerde methodieken in te kopen of om op korte termijn tegemoet te komen aan de behoeften van specifieke niches op de arbeidsmarkt. In zijn hoedanigheid als arbeidsmarktregisseur geeft VDAB de publiek-private samenwerking op diverse manieren gestalte, onder meer door het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten, het subsidiëren van gespecialiseerde werkvormen en het uitbesteden van dienstverlening.

Uitvoering van het uitbestedingsbeleid

Door dienstverlening op het vlak van arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding uit te besteden, brengt VDAB functionele partnerschappen tot stand met andere arbeidsmarktactoren. Opdrachten worden weloverwogen uitbesteed in functie van de behoeften op de arbeidsmarkt en van de beleidsaccenten. De keuze om bepaalde activiteiten te tenderen vloeit niet voort uit een analyse van de personeelscapaciteit van VDAB, maar is een beleidsbeslissing in samenspraak met de Raad van Bestuur op basis van een aantal vaststaande beslissingscriteria. In 2012 werd bijna 92 miljoen euro aangewend om dienstverlening via tenders en subsidies te laten uitvoeren door partners (15,4 procent van de totale kosten van VDAB, inclusief budget voor tewerkstellingspremies en vergoedingen voor werkzoekenden). Circa 16.600 werkzoekenden kregen in 2012 in het kader van een Vlaamse uitbesteding dienstverlening aangeboden via een tenderpartner. Het totale aantal werkzoekenden in trajectbegeleiding bedroeg toen 195.639.

De dienstverlening die uitbesteed wordt, is uiteenlopend en richt zich op de vele en vaak complexe noden van de arbeidsmarkt. Zo lopen er momenteel uitbestedingen (de zogenaamde ‘tenders’) voor intensieve bemiddeling en begeleiding van werkzoekenden uit de kansengroepen, competentieversterkende finaliteitsacties met inbegrip van de bemiddeling naar duurzame tewerkstelling, verbindende en versterkende groepstraining voor werkzoekenden in armoede met beperkte tewerkstellingskansen en loopbaanperspectieven, zorgbegeleiding van werkzoekenden met een ernstige, medische, mentale, psychische of psychiatrische problematiek, begeleiding van werkzoekende inwerkingsklanten bij de procedure tot erkenning van gelijkwaardigheid van hun buitenlands diploma, outplacementbegeleiding in kader van het sociaal interventiefonds. Gezien de grote variatie in de dienstverlening die via uitbestedingen wordt aangeboden, doet VDAB een beroep op de specifieke expertise van een grote verscheidenheid aan commerciële en niet-commerciële organisaties.

De door private dienstverleners in het kader van het uitbestedingsbeleid geleverde inspanningen en de geboekte resultaten worden zorgvuldig opgevolgd. Bovendien is de financiering van de tenderpartners afhankelijk van de realisatie van de vooropgestelde normen. De uitstroomresultaten variëren naargelang de aard van de dienstverlening die uitbesteed wordt en het vooropgestelde doelpubliek, maar liggen doorgaans boven de vooropgestelde norm en zijn vergelijkbaar met de resultaten van VDAB zelf. Daarnaast besteedt VDAB en zijn Raad van Bestuur bijzondere aandacht aan het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening die door de tenderpartners wordt aangeboden. Enkel dienstverleners die beschikken over een erkend kwaliteitslabel komen in aanmerking voor opdrachten in het kader van het uitbestedingsbeleid. Tijdens de tenders verloopt de kwaliteitsopvolging aan de hand van monitoringsbezoeken ter plaatse waarbij een gestandaardiseerde set van kwaliteitscriteria overlopen wordt. Vanaf 2014 zal de tevredenheid van werkzoekenden afgetoetst worden in het kader van de kwaliteitsopvolging. Ten slotte kunnen werkzoekenden die ontevreden zijn over de dienstverlening die hen via een tenderpartner wordt aangeboden, daarover klacht indienen bij VDAB. Bij steeds terugkerende klachten wordt met de partner samengezeten, een actieplan opgemaakt en opgevolgd.

VDAB en zijn Raad van Bestuur nemen klachten van werkzoekenden, werknemers of werkgevers ernstig en beschouwen ze als een meerwaarde om de dienstverlening te verbeteren. Dat VDAB lessen trekt uit klachten en ze oplost, ook als ze betrekking hebben op dienstverlening die uitbesteed werd, wordt ook erkend door de Vlaamse Ombudsdienst.

Samenwerking met de uitzendsector

De samenwerking tussen VDAB en de uitzendsector vormt een tweede realisatie op het vlak van de uitvoering van de publiek-private samenwerking op het vlak van arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding, die los staat van het uitbestedingsbeleid. Uitzendarbeid is een realiteit op de arbeidsmarkt, die voor vele werkzoekenden een professionele inschakeling mogelijk maakt en die voor vele werkgevers een oplossing aanreikt om openstaande vacatures in te vullen. VDAB en zijn Raad van Bestuur vertrekken vanuit het principe dat duurzame tewerkstelling start met tewerkstelling en dat beschikken over een baan sociaal, economisch en maatschappelijk te verkiezen valt boven niet beschikken over een baan. Daarom ijveren VDAB en zijn Raad van Bestuur voor een volwaardig partnerschap met de uitzendsector, gericht op het aanreiken van duurzame tewerkstellingsperspectieven.

Werkzoekenden die via VDAB met uitzendarbeid starten, worden bij de start geïnformeerd over het feit dat ze aan VDAB kunnen vragen om verder bemiddeld te worden naar een duurzame baan. Met het oog op het aanbieden van duurzame tewerkstellingsperspectieven wordt onderzocht in welke mate VDAB samen met de uitzendsector werkzoekenden, in het bijzonder uit kwetsbare groepen, actief zou kunnen aanmoedigen om bij tijdelijke tewerkstelling gebruik te maken van zijn zelfbedieningsinstrumenten, e-coaching of bemiddeling op maat. Uitzendkrachten die gedurende langere tijd gewerkt hebben als uitzendkracht, worden daarentegen niet langer beschouwd als werkzoekende. Desgewenst kunnen ze zich bij VDAB inschrijven als werkende werkzoekende en bijvoorbeeld de vraag stellen om verder vacatures te ontvangen.

Kwaliteit van de vacaturedatabank van VDAB

Niet alleen de invulling van de publiek-private samenwerking draagt de bijzondere aandacht weg van VDAB en zijn Raad van Bestuur, maar ook de kwaliteit van de vacatures die door VDAB verspreid worden, onder andere via zijn website. Als uitgangspunt geldt echter het vertrouwen in de oprechte intenties van werkzoekenden, die in een cv competenties aanbieden, en werkgevers, die in een vacature competenties opvragen. VDAB en zijn Raad van Bestuur zien dan ook af van een doorgedreven controle op ieder cv of iedere vacature, maar installeren knipperlichten om de kwaliteit van vraag en aanbod te verzekeren.

Vacatures die meer dan eens blijken voor te komen in de databank, worden bijvoorbeeld automatisch gedetecteerd en aan elkaar gekoppeld, zodat werkzoekenden meteen merken dat eenzelfde vacature via verschillende kanalen wordt aangeboden. Wanneer vacatures langer dan zes weken open staan, wordt de werkgever gecontacteerd en bij gebrek aan reactie wordt de vacature automatisch verwijderd. Werkgevers die zelf een vacature registreren via de website van VDAB, worden ondersteund door een online assistent die discriminerende termen blokkeert en tips geeft om het matchingsbereik van de werkaanbieding te verruimen. Er werd een optie ‘spontane sollicitatie/werfreserve’ opgenomen, zodat werkgevers een permanent openstaande vacature kunnen invoeren en werkzoekenden daarover ook in alle transparantie geïnformeerd worden. Momenteel wordt tevens werk gemaakt van een functionaliteit waarmee werkzoekenden met één druk op de knop VDAB attent kunnen maken op vacatures die ze als ongeoorloofd ervaren.

Jef Roos, voorzitter Raad van Bestuur
Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder

Samenstelling Raad van Bestuur

Meer informatie: 

Bartelijne van den Boogert
woordvoerder VDAB
Tel: 0499 54 16 77