U bent hier

VDAB en lokale besturen verhogen arbeidskansen voor kansengroepen

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) gaan nu hechter samenwerken om de drempels voor kansengroepen op de arbeidsmarkt weg te werken. In een partnerschapsovereenkomst leggen ze vandaag de krijtlijnen van die samenwerking vast: een gedragen arbeidsbeleid, uitgetekend op Vlaams niveau maar met ruimte voor lokale inbedding als opstap naar actieve deelname en integratie in die lokale samenleving. Hiervoor ​vindt​ er structureel overleg plaats op centraal en provinciaal ​niveau tussen VDAB​, VVSG​ en de lokale besturen​. Ook wordt er informatie gedeeld binnen de wettelijke kaders. Dit alles moet resulteren in een efficiëntere activering van mensen uit ​de ​kansengroepen. Bij deze gelegenheid ondertekenen ook Groep Mechelen en VDAB hun vernieuwde samenwerking. 

Drempel te hoog voor kansengroepen
Voor veel mensen in onze samenleving is de drempel tot ‘werk’ extra hoog. De toegang tot werk wordt bemoeilijkt door hun individuele kenmerken zoals nationaliteit en afkomst, leeftijd, gender en/of gezondheidstoestand maar ook door hun sociale kenmerken zoals de gezinssituatie, armoede, het ontbreken van een sociaal netwerk. Dit heeft ook gevolgen voor de gemeenschap waarin ze leven: stijgende jeugdwerkloosheid, gepaard gaand met armoede, onveiligheidsgevoelens, concentratiescholen, probleembuurten met kleine criminaliteit en o.a. drugproblematiek. Al deze elementen bemoeilijken niet enkel de toegang tot de arbeidsmarkt, ze staan ook een vlotte aansluiting bij onze samenleving in de weg. Een actieve arbeidsmarktstrategie is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken beleidsniveaus, maar lokaal komt alles samen en moeten de kansen gecreëerd worden, geënt op het arbeidsmarktbeleid dat centraal wordt uitgetekend. 
Philippe Muyters, Vlaams Minister van Werk: "In Vlaanderen voeren we een arbeidsmarktbeleid op maat van de werkzoekende. Het lokale niveau sterker betrekken om beter het hoofd te bieden aan de lokale werkelijkheid is dan vanzelfsprekend. Deze samenwerking tussen VDAB en VVSG komt daaraan tegemoet."

De realiteit is lokaal
Mieck Vos, directeur VVSG: “Elk Vlaams initiatief krijgt pas inhoud en impact als het lokaal werkt. VVSG wil de lokale overheden nog bewuster maken van hun rol in de lokale arbeidsmarkt. We zijn tevreden dat we dit samen met de VDAB vorm kunnen geven door drempels weg te werken die de toegang van mensen tot de arbeidsmarkt belemmeren."

Werk heeft waarde
Fons Leroy gedelegeerd bestuurder VDAB: “Het is belangrijk dat we allen streven naar een gezonde (lokale) samenleving met oog voor inclusie en cohesie met bijzondere aandacht voor de rol van de factor ‘werk’ bij de ontplooiing van elk individu.  Daarom is het essentieel dat we een gedeelde visie hebben op de complexiteit van de samenhang tussen werk, onderwijs, welzijn en gezondheid op de lokale samenleving.

Efficiënt activeren
Een actieve arbeidsmarktstrategie is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken beleidsniveaus.  “Vlaanderen tekent het kader uit, maar lokale besturen zijn het overheidsniveau bij uitstek om een geïntegreerd beleid te voeren,” zegt Wim Dries, Voorzitter van VVSG. “Ze kennen de gemeente als hun broekzak en ze zorgen voor kruisbestuiving tussen de verschillende beleidsdomeinen: arbeid, onderwijs, maatschappelijke integratie, economie & milieu; huisvesting, ruimtelijke ordening”, voegt hij eraan toe. Allemaal zijn het bevoegdheden die op het lokale niveau samenkomen en interfereren; ze komen als het ware pas tot leven in de lokale samenleving.

Jef Roos, Voorzitter VDAB - Wim Dries, Voorzitter VVSG
VVS, Mieck Vos, Algemeen Directeur VVSG - Fons Leroy, Gedelegeerd Bestuurder VDAB

Integraal samenwerken is ook voor duurzame activering van kansengroepen het codewoord. We zullen aanklampend te werk moeten gaan, arm in arm met de doelgroep. Trial and error. Mechels maatwerk met lokale partners heeft al aangetoond dat dit werkt. Het is goed dat dit principe ook wordt opgetild naar hogere bestuursniveaus.” stellen Bart Somers, burgemeester - Koen Anciaux, voorzitter Sociaal Huis en schepen van Welzijn - Katleen Den Roover, schepen van Werk - Marc Hendrickx, schepen van Onderwijs

Meer informatie: 

 

VDAB: 
Shaireen Aftab, woordvoerder VDAB
shaireen.aftab@vdab.be , 0486 951 449

VVSG:
Wim Dries, Voorzitter VVSG - 0476 699 003 
Mieck Vos, Algemeen Directeur VVSG - 0474 84 32 43

Groep Mechelen:
Bart Somers, burgemeester Stad Mechelen - 0478 908 959
Koen Anciaux, voorzitter Sociaal Huis en schepen van Welzijn - 0495 777 056 
Katleen Den Roover, schepen van Werk - 0485 460 472 
Marc Hendrickx, schepen van Onderwijs - 0495 101 727