U bent hier

Nieuwe regelgeving overheidsopdrachten

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen

Gunningswijzen en drempelbedragen

De gunningswijzen die de vorige wet voorzag, worden behouden maar er komen een aantal procedures of het toepassingsgebied van bepaalde procedures zijn uitgebreid.
Voor regieopdrachten is het voortaan mogelijk om te werken met een raamovereenkomst met een of meerdere aanbieders. Indien het gaat om een raamovereenkomst met meerdere aanbieders, dan worden de deelopdrachten toegewezen op basis van de voorwaarden bepaald in de raamovereenkomst (cascadesysteem) of door de aanbieders terug in competitie te stellen (minicompetitie).
Voor diensten van bijlage II, B (zie verder) kunnen we voortaan werken met een onderhandelingsprocedure:

 1. onder de € 8.500 met een aanvaarde factuur
 2. onder de € 200.000 met minstens 3 aanbieders, zonder bekendmaking
 3. boven de € 200.000 met bekendmaking

De drempelbedragen worden bepaald op de totale geraamde waarde van de opdracht voor de volledige duurtijd, inclusief verlengingen en voorziene herhalingen of uitbreidingen, excl. BTW. Kunstmatig opsplitsen van opdrachten blijft verboden.
Voor diensten buiten de lijst II, B zijn strengere regels van toepassing. De grens voor onderhandeling zonder bekendmaking is daar € 85.000. Boven € 200.000 moet ook Europees gepubliceerd worden. Deze opdrachten blijven eerder uitzonderlijk binnen de regie.

Publicatie van de opdracht

Bekendmakingen van opdrachten van bijlage II, B moeten nooit op Europees niveau gebeuren. Dat was ook voorheen zo. Enkel de gunningsbeslissingen voor opdrachten boven de € 200.000 moeten Europees bekendgemaakt worden.
Alle opdrachten voor diensten van bijlage II, B boven een geraamde waarde van € 200.000 moeten in het (Belgisch) Bulletin bekendgemaakt worden. Opdrachten met geraamde waarde onder de € 200.000 kunnen bijgevolg gegund worden met een onderhandelingsopdracht zonder bekendmaking.

Selectie –en gunningscriteria

De aanbestedende overheid is verplicht om in elk stadium van de gunningsprocedure de kandidaat of inschrijver uit te sluiten die veroordeeld is voor (en waarvan de overheid kennis heeft) deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of witwaspraktijken.
De VDAB kiest ervoor om bij inschrijving een impliciete verklaring op eer op te nemen in de verplichte inschrijvingsformulieren. De verplichte controle zal gebeuren door een uittreksel uit het strafregister op te vragen aan de gegunde organisaties. De dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie reikt dit uit voor rechtspersonen.

Voor diensten van bijlage II,B:

 • kan de aanbestedende overheid de technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver, uitzonderlijk en mits motivering, als gunningscriterium hanteren en niet als selectiecriterium.
 • is de aanbestedende overheid niet verplicht om de weging van de gunningcriteria in de aankondiging van de opdracht mee te geven. Voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking is de aanbestedende overheid zelfs niet verplicht om de gunningscriteria op zich mee te geven.

De wet voorziet de mogelijkheid om via één oproep de selectieprocedure voor meerdere gelijksoortige opdrachten uit te voeren:

 • via een lijst van geselecteerden, een gesloten lijst geldig voor maximaal 3 jaar, of
 • via een kwalificatiesysteem, een open lijst (iedereen kan op elk moment geselecteerd worden) die jaarlijks bekendgemaakt wordt.

De VDAB onderzoekt momenteel de toepassingsmogelijkheden van deze selectieprocedures.

Nieuwe regelgeving

Het departement bestuurszaken van de Vlaamse overheid heeft een overzichtelijke site met meer gedetailleerde informatie over de wetgeving overheidsopdrachten. Ook de van toepassing zijnde regelgeving is daar terug te vinden.

 • Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 met bijlage I, bijlage IIA en bijlage IIB
 • Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni 2013
 • Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 met bijlagen
 • Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013