U bent hier

Nieuwsbrief voor partners - maart 2012

Loopbaanakkoord

De Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners sloten op 17 februari 2012 een akkoord over het loopbaanbeleid voor 2012-2013. Met het loopbaanakkoord trachten werkgevers, werknemers en regering een antwoord te formuleren op de uitdagingen van de arbeidsmarkt. De aandacht gaat prioritair naar twee kwetsbare doelgroepen: de jongeren met onvoldoende kwalificaties en de 50-plussers. Meer informatie en de integrale tekst lees je hier

Support@work

Werknemers en werkzoekenden die slachtoffer zijn van een verkeersongeval ondervinden vaak hinder in hun professionele leven. Vzw Rondpunt zet zich in voor verkeersslachtoffers en ontwikkelt samen met partners het project Support@work. De centrale vraag binnen het project is hoe het persoonlijk netwerk kan worden betrokken binnen de verschillende vormen van dienstverlening, of het nu gaat om heroriëntering, activering, profilering of bemiddeling, Rondpunt veronderstelt dat het persoonlijk netwerk een rol van betekenis kan spelen. Signalen van verkeersslachtoffers vormen de belangrijkste input voor deze veronderstelling. 
Lees meer

Strategisch Actieplan Social Profit

Om in te spelen op nieuwe evoluties en uitdagingen in de sector van de social profit ontwikkelde de VDAB een overkoepelende visie in het Strategisch Actieplan Social Profit.

Door de vergrijzing is er een groeiende vraag naar zorgkundigen. Daarnaast zet de vergrijzing zich ook door bij de medewerkers van de sector. Inzetten op nieuw talent is dus een grote uitdaging voor de sector.

In de nabije toekomst moet er ook rekening gehouden worden met nieuwe technologische ontwikkelingen, nieuwe werkvormen, het opvullen van niches en bijhorende nieuwe kwalificaties.

Met het strategisch actieplan social profit beoogt de VDAB meer uitstroom naar werk in de zorg te realiseren, sneller in te spelen op niches en nieuwe evoluties, en een performantere sectorsturing op te zetten met partners en stakeholders. 

Werk-welzijnsconsulenten in aanpak tegen armoede

Arbeidsparticipatie is een belangrijke hefboom in de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, op voorwaarde dat het werk duurzaam is en een volwaardig inkomen oplevert. Om armoede het hoofd te bieden is een integrale aanpak aangewezen waarbij de koppeling tussen werk en welzijn, meer dan een optelsom alleen is. Binnen de VDAB zijn er 19 werk-welzijnsconsulenten die werkzoekenden in armoede op een integrale krachtgerichte manier begeleiden. Naast individuele welzijnsthema's is er ook aandacht voor competenties, mogelijkheden en talenten. Samen met werkzoekenden wordt er een haalbaar traject uitgetekend. Uitgangspunten hierbij zijn maatschappelijke participatie en aansluiting vinden enerzijds en tewerkstelling in het normaal economisch of sociale economie anderzijds. Daarom werden al in een aantal regio's plaatselijke samenwerkingsverbanden uitgetekend en netwerken opgezet met welzijnsorganisties, maar ook met opleidingsverstrekkers en werkgevers. Dit veronderstelt verbindend en versterkend samenwerken, wat een hele uitdaging is. 

De VDAB werkt samen met de kunstensector

Werkzoekenden die ingeschreven zijn in een kunstenaarsberoep zoals bijvoorbeeld acteur, beeldhouwer, danser,... vormen geen eenvoudige doelgroep binnen de werkzoekendenpopulatie. Dit alles heeft te maken met de ingewikkelde werkloosheidswetgeving en het vaak projectmatig karakter van de jobs waarbinnen deze werkzoekenden tewerkgesteld worden. De VDAB neemt het initiatief om te beantwoorden aan de uitgebreide en specifieke vraagstelling van de sector.
Lees meer

Inschrijven bij de VDAB via www.vdab.be en het gratis nummer

Vanaf 23 april nodigt de VDAB-consulent zijn klanten uit via mail en niet meer per brief. De uitnodiging komt dus vanaf nu in de mailbox van de klant terecht. Zo weten de klanten veel sneller wanneer zij een gesprek hebben. Ze kunnen de afspraak zelfs onmiddellijk in hun elektronische agenda inbrengen. Deze werkwijze is van toepassing op alle klanten die hun e-mail adres aan de VDAB hebben doorgegeven. Klanten die geen e-mailadres doorgeven, krijgen nog steeds een brief. 

Met het intensiever inzetten van het gratis nummer en de website kunnen de consulenten meer tijd besteden aan werkzoekenden die behoefte hebben aan een intensieve begeleiding. 

Samen met u
Als partner kun je ons daar volop bij steunen. 

  • Wil je je medewerkers vragen dat ze werkzoekenden informeren over de nieuwe manier van uitnodigen via mail?
  • Ook kunnen ze de werkzoekenden die nog geen emailadres doorgeven hebben aan VDAB, aanmoedigen dit nog wel te doen.
  • Wanneer één van jouw medewerkers een gesprek heeft met een klant die zich voor de eerste maal inschrijft, moedig deze aan zich in te schrijven via www.vdab.be of het gratis nummer 0800 30 700.

Nieuwe publicaties van de VDAB-studiedienst

VDAB ontcijfert nr. 26, 'Crisis maakt jongeren niet kansloos' bekijkt de impact van de economische crisis op de werkkansen van schoolverlaters. De crisis bemoeilijkt een vlotte uitstroom naar een eerste job. Maar een minder goede start heeft op middellange termijn geen blijvend effect op de verdere loopbaan. Als de economie opnieuw aantrekt, halen de schoolverlaters de achterstand die ze in crisisperiode opliepen duidelijk opnieuw in. 

Wist-je-dat:

  • de werkzoekendencategorie 89 'Werkt regelmatig met interim' op 1 januari 2012 werd ingevoerd? Deze categorie komt automatisch in een dossier als de werkzoekende de afgelopen 28 kalenderdagen minstens 10 dagen met een interimcontract werkte. Dit laat toe om eventuele acties beter op de doelgroep af te stemmen.
  • de VDAB opnieuw deelneemt aan de Digitale Week, die loopt van 21 tot 27 april 2012? Tijdens de digitale week loopt er op www.vdab.be tevens een wedstrijd waar je leuke prijzen kunt winnen.