U bent hier

Strategisch Actieplan Social Profit

Er was nood aan een overkoepelende VDAB-visie op de diverse ontwikkelingen, uitdagingen en acties met betrekking tot de sector van de social profit. Dit omwille van de verschillende uitdagingen en evoluties die op ons afkomen.

 1. Er is vooreerst dringend nood aan extra arbeidsplaatsen om de groeiende zorgvragen (onder andere door de vergrijzing) op te vangen.
 2. Ook het groeiende deel van de socialprofitwerknemers dat de pensioenleeftijd in zicht heeft, maakt inzetten op nieuw talent voor de social profit uiterst dringend.
 3. In de nabije toekomst komen er bovendien heel wat nieuwe technologische ontwikkelingen op ons af. Dit zal gepaard gaan met nieuwe werkvormen, het opvullen van niches en bijhorende nieuwe kwalificaties.

Met dit strategisch actieplan willen we de visie weergeven hoe de VDAB zijn reeds geplande en gestarte acties beter kan laten aansluiten bij de vermelde uitdagingen.
Het actieplan genereert meerwaarde door dit te verwezenlijken via een ruim partnerschap.

Met het actieplan, beogen we volgende effecten:

 • een betere remediëring van de arbeidsmarktknelpunten in de sector via meer uitstroom naar werk in de zorg,
 • sneller inspelen op niches en nieuwe evoluties,
 • een performantere sectorsturing met stakeholders.

Deze doelstellingen willen we bereiken via:

 • het bepalen van prioriteiten van het opleidingsaanbod en andere competentieversterkende acties in samenspraak met de sector,
 • het implementeren van het competentieversterkend management en het incorporeren van een aangepaste VDAB-werkstructuur (regieproces),
 • het reduceren van het aantal stopzettingen tijdens en/of het aantal niet-geslaagden van een opleiding door meer in te zetten op begeleiding van cursisten in opleiding,
 • het ontwikkelen van een nieuw sensibiliserend informatiepakket social profit met ondersteunende acties voor een gerichte instroom in functie van tewerkstelling na de opleiding zoals het verhoogd gebruik van screeningsstages,
 • het ontwikkelen van een strategisch plan met een aangepast instrumentarium als samenwerkingsverband met de partners,
 • het inzetten op de detectie van nieuwe evoluties binnen de sector en de integratie ervan in de acties.

Aanpak

Uit de analyse van interne en externe arbeidsmarktgegevens is duidelijk gebleken dat het knelpunt ligt in onvoldoende invulling van (knelpunt)vacatures in verschillende domeinen van de social profit sector. Een problematiek die – volgens alle prognoses – de volgende jaren zal uitdeinen wegens de vergrijzing van de bevolking, een groot deel van de huidige werknemers die voor het einde van hun professionele carrière staan en de evoluties in de sector zelf.

Om aan deze problematiek mee een oplossing te bieden wordt van de VDAB een grote inspanning verwacht, in het bijzonder voor de functies van polyvalent verzorgende/zorgkundige en voor verpleegkundige.
De werkstructuur en de actieplannen van de VDAB moeten zich dan ook wendbaar afstemmen op de geschetste evoluties en uitdagingen om:

 1. te zorgen voor voldoende instroom van gekwalificeerde werknemers,
 2. snel en flexibel te kunnen inspelen op de nieuwe evoluties in de sector,
 3. de opportuniteiten te benutten bij opkomende niches.

De actiegerichte aanpak van de behoeften van de arbeidsmarkt wordt gezamenlijk met de sectorale sociale partners en belangrijke stakeholders ontwikkeld, opgevolgd en geïmplementeerd. De actiegerichte aanpak is een gedeelde verantwoordelijkheid van de VDAB en de sector, maar ook van andere belanghebbenden en in het bijzonder de onderwijswereld.

Om aan de geschetste evoluties en uitdagingen tegemoet te komen onderneemt de VDAB stappen op acht actieterreinen.

1. (Her)-oriëntering van werkzoekenden naar een job in de social profit

Samen met de sector wordt een infopakket ontwikkeld voor werkzoekenden. Het pakket geeft een juist en volledig beeld van de opleidingsmogelijkheden (ook buiten het huidige VDAB-aanbod) en tewerkstellingsmogelijkheden in de verschillende sectoren van de social profit.

Dit kan aanleiding geven tot een oriënterend voortraject zoals screening en oriënterende stages, nadere kennismaking met de sector. Dit kennismakingspakket wordt ter beschikking gesteld van geïnteresseerde providers en stakeholders (onderwijs, CLB,…).

Het huidige aanbod van bestaande infosessies wordt kwantitatief uitgebreid via het stakeholdersnetwerk om aan de verhoopte stijging van geïnteresseerde kandidaten te beantwoorden.

Het streefdoel is om via deze actie extra toeleiding naar de sector te bewerkstelligen.

2. Bijzondere aandacht geven aan het heroriënteren van hooggeschoolde werkzoekenden

Samen met de sector wordt bepaald:

 • welke werkzoekendenprofielen uitgenodigd worden voor deze actie
 • welke aangepaste wervingsactiviteiten (inclusief kennismakingsstages) georganiseerd worden.

3. Werknemers uit sectoren met een dalend jobaanbod toeleiden naar de social profit

Vanuit de reeds beschreven problematiek en analyse is het een evidentie dat de social profit sector opportuniteiten biedt aan werknemers uit bedrijven/sectoren met dalend/verdwijnend jobaanbod. Anderzijds is de social profit sector een vragende partij voor extra personeel. Beide vaststellingen vormen een maatschappelijke opportuniteit voor een win-win situatie.

4. Opleidingsaanbod nog meer toespitsen op knelpuntberoepen

 • Het verhogen van de opleidingscapaciteit voor de knelpuntberoepen verpleegkunde en verzorgende/zorgkundige is de enige mogelijke optie.
 • In overleg met de opleidingsverstrekkers wordt gestreefd naar de creatie van extra capaciteit en/of meer ruimte voor werkzoekenden. In het overleg kan bekeken worden of extra opleidingen kunnen plaatsvinden via reorganisatie van de planning, opleidingstrajecten, inzetbaarheid van trainers, andere locaties, … en in overeenstemming met het kansengroepenbeleid.

5. Ondersteuning en begeleiding aanbieden zodat meer cursisten de opleiding met succes beëindigen

De pedagogische ondersteuning en begeleiding van cursisten krijgt een prominente plaats in het takenpakket van de VDAB-medewerkers. De VDAB bouwt ook maximale responsabilisering van de partners in. Door het tijdig ontdekken van problemen kan  – met de opleidingspartner – bijgestuurd worden of geheroriënteerd worden. Dit impliceert  dat de regionale VDAB-medewerkers ondersteund dienen te worden in deze opdracht. De ondersteunende rol van de trajectconsulenten en de eventuele tweede begeleidingslijn dient hierop in te spelen.

6. Meer werkzoekenden uit kansengroepen bereiken

 • De partneralliantie onderzoekt welke de meest geschikte kanalen zijn om specifieke social profit sensibiliseringscampagnes op te zetten om deze doelgroep voor de mogelijkheden binnen de sector warm te maken. Dit dient gepaard te gaan met acties (in samenwerking met VIVO) om werkgevers /opleidingspartners te sensibiliseren voor de kansengroepen.
 • De hernieuwde Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA) moet geëvalueerd worden (en eventueel bijgestuurd) om de slaagkansen van de doelgroepen in de finaliteitsopleiding te verhogen.
 • Werkzoekende cursisten uit de kansengroepen moeten zeer intensief begeleid worden tijdens hun opleiding bij derden. Deze opleidingsderden bieden samen met de VDAB-consulent een bijkomende pedagogische ondersteuning op maat aan.
 • Zorgportaal is een opleiding verpleegkunde die afgestemd is op kansengroepen. Na evaluatie van het proefproject wordt deze opleidingsformule in de organiserende scholen voortgezet en eveneens naar HBO-scholen in andere regio’s uitgebreid.

7. Niet-medische beroepen binnen de Social Profit promoten

 • Werkzoekenden met niet-medische profielen worden geïnformeerd over de mogelijkheden van tewerkstelling in de niet-medische beroepen van de social profit sector.
 • De accounts spelen een belangrijke rol om zicht te krijgen op (toekomstige) vacatures en om kennis te vergaren over de gezochte profielen. Zo kan er gerichte toeleiding verzekerd worden.
 • In samenwerking met de sector worden deze mogelijkheden kenbaar gemaakt via gerichte informatie-acties.
 • Met de sector afspraken maken om werkzoekenden in opleiding stageplaatsen, IBO’s of andere tewerkstellingsmodaliteiten aan te bieden voor niet-medische profielen.
 • Specifiek gerichte opleidingsmodules ontwikkelen en in een organisatiegericht traject aanbieden aansluitend op bestaande opleidingen.

8. Getrapte en gesystematiseerde toeleiding van gekwalificeerd zorgpersoneel bevorderen

Gezien de omvang van de bestaande – en toekomstige – tekorten van gekwalificeerd personeel zullen de hierboven beschreven acties (en randvoorwaarden) op korte termijn geen volledige invulling geven van de vacatures.

Om de beschreven acties te ondersteunen kan instroom (binnen het kader van een partnerschap) in de sector mee ondersteund worden via het getrapt model van toeleiding:

 1. via het aanboren van de Vlaamse gekende arbeidsreserve.
 2. via het in kaart brengen en mobiliseren van de niet-gekende Vlaamse arbeidsmarkt.
 3. het toespitsen op de Belgische arbeidsmarkt.
 4. via rekrutering over de landsgrenzen heen.

Besluit

Met deze visie en de voorgestelde acties beogen we meer instroom te garanderen naar de arbeidsmarkt, meer te remediëren zodat het aantal stopzettingen en niet-geslaagden van de opleidingen daalt en meer werkzoekenden (met bijzondere aandacht voor kansengroepen) te sensibiliseren voor de sector social profit.

Op langere termijn moeten deze inspanningen aangehouden worden en moet sneller en flexibeler ingespeeld worden op evoluties en niches.