U bent hier

Productielab: chemie in je competenties?

Het productielab is binnen VDAB een eerder nieuw concept van opleidingsinfrastructuur.

Cursisten die een job als productiemedewerker of productieoperator ambiëren, trainen in een sterk gestructureerde productieomgeving eerder generieke competenties die in sectoren  als hout, automotive, drukafwerking, voeding, life- sciences, kunststof- en textielproductie zeer gewaardeerd worden. In het productielab leren ze werken in een gestandaardiseerde omgeving, werkinstructies lezen en navolgen, overleg plegen in team, probleemoplossend denken,  technieken voor werkplekorganisatie en samenwerking.
 
Het productielab is opgevat als een gesimuleerde productielijn waarop houten auto’s  voortbewegen over een aangedreven rollenbaan. De deelnemers moeten aan deze auto’s onderdelen monteren en demonteren. Vanuit een gezamenlijke analyse van het productieproces verwachten we voorstellen voor aanpassingen. Die brengen ze in de praktijk in een volgende productieronde, zodat het productieresultaat verbetert.

De resultaten worden geëvalueerd op menselijk handelen, kwaliteit, snelheid en kost

Menselijk handelen heeft te maken met:

  • Veiligheid: persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, veiligheidsinstructies naleven, het veiligheidsbewustzijn stimuleren
  • Participatie: probleemsituaties en te verbeteren situaties onderkennen, actiepunten formuleren, een bijdrage leveren aan de verbeteringsprocessen, probleemoplossend denken en teamoverleg.
  • Inzetbaarheid: er wordt gekeken of productiemedewerkers complementair en onderling wisselbaar zijn en mekaars taak kunnen overnemen.

Kwaliteit heeft te maken met:standaard werkprocedures respecteren, effectief gebruik maken van waarschuwingssystemen om kwaliteitsafwijkingen te vermijden en een kwaliteitsvol product af te leveren.

Snelheid heeft te maken met: efficiënte inzet van de deelnemers (taakverdeling, beweging…..), een vlotte grondstoffenstroom, blokkades analyseren en verhelpen, standaardisatie, werkorganisatie optimaliseren, de productie afwerken binnen de voorziene tijd, het vooropgesteld aantal stuks produceren.

Kost heeft te maken met: vermijden van wachttijden, goede werkverdeling tussen de productiemedewerkers, geen productie-uitval.

Bij de bespreking van deze elementen wordt gebruik gemaakt van een teambord, zoals dat in bedrijven die aandacht besteden aan LEAN-management ook gebeurt.

De opleiding in het productielab richt zich in de eerste plaats tot werkzoekenden die aan de slag willen als productiemedewerker of productie-operator. VDAB hoopt dit opleidingsprogramma onderdeel te kunnen maken van het aanbod voor leerlingen uit het technisch en beroepsonderwijs. Ook hoger geschoolde profielen hebben baat bij deze opleiding. Ze leren hun samenwerking en probleemoplossend vermogen optimaliseren en de principes van LEAN- management in de praktijk te brengen.