U bent hier

Opvolging plichten

Ben je ingeschreven als werkzoekende bij VDAB en ontvang je een werkloosheids- of inschakelingsuitkering? 

Dan volgt VDAB je werkzoekgedrag op.

We leggen uit wat en hoe.

Veelgestelde vragen

Klap alles open
Wanneer volgt VDAB mijn werkzoekgedrag op?

VDAB volgt je werkzoekgedrag op als je aan deze vijf voorwaarden voldoet:

 • Je bent volledig werkloos. 
 • Je krijgt een werkloosheids- of inschakelingsuitkering.
 • Je bent verplicht ingeschreven bij VDAB als werkzoekende.
 • Je bent arbeidsgeschikt.
 • Je bent niet vrijgesteld van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Meer info hierover vind je op rva.be bij 'Kunt u van bepaalde verplichtingen vrijgesteld worden?'
In welke gevallen volgt VDAB mijn werkzoekgedrag niet op? 
 • In bepaalde gevallen volgt VDAB je werkzoekgedrag niet op.
  • Als je een vrijwillig deeltijds werknemer bent.
  • Als RVA je erkend heeft als een persoon zonder verdienvermogen omwille van een ernstige handicap.
  • Als je als havenarbeider of erkend zeevisser werkt.
  • Als je in de brandstoffenhandel in Oost-Vlaanderen werkt.
  • Tijdens de periode waarin je voor minstens 12 ononderbroken maanden afziet van uitkeringen tot je opnieuw een uitkeringsaanvraag als volledig werkloze indient.
  • Tijdens de periode dat de gerechtelijke procedure loopt als je beroep indiende tegen de beslissing van arbeidsgeschiktheid die het ziekenfonds of het RIZIV nam. En dit voor maximum drie jaar.
 • Daarnaast zijn er ook specifieke situaties waarin VDAB niet je volledige werkzoekgedrag opvolgt, maar enkel opvolgt of je welbepaalde afspraken nakomt.
  • Als je een opleiding, studie of stage met een vrijstelling volgt.
  • Als je een bedrijfstoeslag ontvangt of 60 jaar bent of ouder
  • Tijdens de drie maanden vóór je vermoedelijke of werkelijke bevallingsdatum, gedurende de vier maanden die volgen op de werkelijke bevallingsdatum en tijdens je bevallingsrust.
  • Als een geneesheer van RVA vastgesteld heeft dat je definitief 33% arbeidsongeschikt bent en je een intensief begeleidingstraject volgt dat aangepast is aan je gezondheidstoestand.
  • Als je een specifiek begeleidingstraject volgt met het oog op het verhelpen van problemen van psychologische, medische of sociale aard die je inschakeling op de arbeidsmarkt belemmeren. 
Hoe weet ik wat mijn rechten en plichten zijn als werkzoekende?

Na je inschrijving als werkzoekende, vragen we je via mail of brief om ons digitaal startpakket door te nemen. Hierin leggen we uit:

 • welke rechten en plichten je hebt als werkzoekende,
 • dat je actief op zoek moet gaan naar een nieuwe job en moet meewerken aan acties en opdrachten die VDAB je voorstelt,
 • dat je aanwezig moet zijn als je VDAB-bemiddelaar een afspraak met je maakt,
 • wat de gevolgen zijn als je je niet aan je plichten houdt. 
Hoe volgt VDAB mijn werkzoekgedrag op?

Je VDAB-bemiddelaar gaat continu na of je voldoende inspanningen doet om werk te vinden. Om hier een beter beeld van te krijgen, kan hij je uitnodigen voor een opvolgingsgesprek.

Is het je eerste opvolgingsgesprek met je bemiddelaar? Dan beoordeelt hij je werkzoekgedrag vanaf het begin van je werkloosheid tot op het moment van het gesprek. Heb je al een opvolgingsgesprek gehad? Dan gaat het over de periode die verlopen is sinds het vorige gesprek. 

VDAB beoordeelt je werkzoekgedrag op basis van objectieve feiten. Daarom is het belangrijk dat je kan aantonen dat je actief naar werk gezocht hebt. Je kan dit doen door je sollicitatiewerkmap in Mijn loopbaan aan te vullen. Bekijk ons filmpje voor meer info.

Om een positieve beoordeling te krijgen, moet je regelmatig naar werk zoeken, op verschillende manieren naar werk zoeken en mag je je niet beperken tot één sector. 

Wat bespreekt mijn bemiddelaar met me tijdens het opvolgingsgesprek?

Je bemiddelaar bespreekt een aantal zaken met je tijdens het opvolgingsgesprek. 

 • Hij bekijkt welke acties je ondernomen hebt om werk te vinden.
 • Hij bekijkt of je gewerkt hebt of een opleiding gevolgd hebt om je kansen op werk te vergroten.
 • Hij bekijkt of je de afspraken die je gemaakt hebt met je VDAB-bemiddelaar bent nagekomen. 
  • Kreeg je een opdracht? Dan bekijkt hij of je deze bent nagekomen binnen de afgesproken termijn. 
  • Stelde je VDAB-bemiddelaar een begeleidings-, opleidings-, werkervarings- of andere inschakelingsacties voor? Dan bekijkt hij of je er bent op ingegaan en er actief hebt aan meegewerkt.
 • Stelde je VDAB-bemiddelaar een passende job voor? Dan bekijkt hij of je gesolliciteerd hebt.
Houdt mijn bemiddelaar rekening met mijn persoonlijke situatie?

Ja. Bij de beoordeling van je inspanningen naar werk, houdt hij rekening met:

 • je competenties
 • je leeftijd 
 • je opleidingsniveau
 • je verplaatsingsmogelijkheden,
 • je fysieke en mentale capaciteiten (zoals vastgesteld tijdens een medisch onderzoek),
 • je sociale en familiale situatie,
 • de toestand van de arbeidsmarkt in je gemeente of stad en de aangrenzende gemeentes of steden,
 • andere relevante gegevens.
Wat gebeurt er als mijn bemiddelaar oordeelt dat ik voldoende inspanningen deed om werk te vinden?

Als je bemiddelaar oordeelt dat je voldoende inspanningen gedaan hebt om werk te vinden, laat hij je dit weten na het opvolgingsgesprek en maakt hij een afspraak met je voor een nieuw opvolgingsgesprek. In tussentijd blijf je het al het mogelijke doen om werk te vinden.

Je bemiddelaar kan ook met jou bekijken wat je gaat ondernemen om een job te vinden. Hij kan je bepaalde opdrachten geven of een begeleidings-, opleidings-, werkervarings- of andere inschakelingsactie voorstellen. Deze afspraken worden genoteerd in een afsprakenblad.

Wat gebeurt als mijn bemiddelaar oordeelt dat ik onvoldoende inspanningen deed om werk te vinden?
 • Als je bemiddelaar oordeelt dat je onvoldoende inspanningen deed om werk te vinden, maakt hij een individueel actieplan voor je op. Jullie bekijken dan samen wat je gaat ondernemen om een job te vinden. Zo kan hij je bepaalde opdrachten geven of een begeleidings-, opleidings-, werkervarings- of andere inschakelingsacties voorstellen. Deze afspraken worden genoteerd in een formeel afsprakenblad en jullie leggen een nieuw opvolgingsgesprek vast.
 • Kwam je de gemaakte afspraken niet na en deed je onvoldoende inspanningen om werk te vinden? Dan zetten jullie alle verdere afspraken in een formeel afsprakenblad dat je ondertekent. Kwam je ook deze afspraken niet na? Dan kan de bemiddelaar je vragen een ‘ultiem afsprakenblad’ te tekenen. Daarmee geeft hij je een laatste kans. Opgelet: je moet de afspraken op je ultiem afsprakenblad binnen de maand uitvoeren.
 • Weiger je het formeel of ultiem afsprakenblad te ondertekenen, of ben je de afspraken van het ultiem afsprakenblad niet nagekomen? Dan stuurt je bemiddelaar je dossier door naar de Controledienst. De Controledienst kan je een sanctie opleggen die gevolgen heeft voor je uitkering.
Wat gebeurt er als mijn bemiddelaar mijn dossier doorstuurt naar de Controledienst van VDAB? 

Je bemiddelaar stuurt je dossier door als hij oordeelt dat je onvoldoende inspanningen gedaan hebt om werk te vinden. De Controledienst zal je uitnodigen om jouw kant van het verhaal te vertellen tijdens een verhoor of via een schriftelijk verweer. De Controledienst kan sancties opleggen die gevolgen hebben voor je uitkering. Bekijk alle info over de Controledienst.