U bent hier

Nieuws voor partners: Sluitend Maatpak

Situering

De laatste maanden is het aantal werkzoekenden fors gestegen.

De VDAB wil ook in deze tijden alle werkzoekenden een gepast traject naar werk aanbieden, rekening houdend met het profiel en de specifieke noden van elk individu. Daarom optimaliseert de VDAB zijn dienstverlening. We gaan van een sluitende aanpak naar een sluitend maatpak.

Wat is het sluitend maatpak?

Het sluitend maatpak richt zich naar alle werkzoekenden, maar de intensiteit van de bemiddeling of begeleiding wordt aangepast aan de behoeften van de werkzoekende.

Voor zelfredzame werkzoekenden volstaat wellicht een lichte / automatische bemiddeling, eventueel aangevuld met éénmalige bemiddelingsacties. Op die manier blijft er meer ruimte over voor personen die wel nood hebben aan een intensievere bemiddeling of begeleiding.

Werkzoekenden die arbeidsmarktrijp zijn, maar toch een intensievere aanpak nodig hebben inzake bemiddeling, krijgen ondersteuning via een bemiddelingstraject. Tijdens dit traject staan het aanreiken van vacatures en het ondersteunen van actief sollicitatiegedrag centraal. Intensieve bemiddeling door de VDAB is geen nieuw gegeven, het bemiddelingstraject is dat wel.

Werkzoekenden die nog niet arbeidsmarktrijp zijn, krijgen een intensief begeleidingstraject aangeboden. Tijdens dit traject worden eerst en vooral de aanwezige belemmeringen en problemen verholpen via remediërende acties zoals opleiding, sollicitatietraining en oriëntatie. Vacatures zoeken en actief solliciteren komen ook hier aan bod.

Alle werkzoekenden zijn ten laatste negen maanden na inschrijving opgenomen in een intensief bemiddelings- en/of begeleidingstraject.

Wat is er nieuw?

Vanaf nu bereiken we de werkzoekenden met vacatures, uitnodigingen en voorstellen van acties via verschillende communicatiekanalen. De VDAB maakt gebruik van brieven, telefoon, e-mails en sms’en. Werkzoekenden worden vanaf nu ook gesensibiliseerd en gestimuleerd om zichzelf in te schrijven via de website vdab.be of via het gratis nummer 0800 30 700.

Op die manier kunnen de consulenten in de werkwinkels hun tijd maximaal besteden aan werkzoekenden of acties waarbij een face-to-face contact een echte meerwaarde biedt of noodzaak is. Uiteraard blijft iedereen welkom in de werkwinkel om vacatures te zoeken, vragen te stellen of voor hulp bij het zoeken van een nieuwe job. Elke contactname door de VDAB is belangrijk voor de werkzoekende, ongeacht het moment waarop dit gebeurt en het kanaal waarlangs de communicatie verloopt.

Verder worden vacatureverwijzingen en –mededelingen strikter opgevolgd. Daardoor kunnen we de werkzoekenden zo snel mogelijk een passende dienstverlening aanbieden.

Impact

Deze nieuwe aanpak heeft tot gevolg dat we niet langer het 3-6-9-model hanteren, dus de vaste instroommomenten voor verschillende doelgroepen. We gaan voor een maatgerichte aanpak, waarbij werkzoekenden sneller een passende actie voorgesteld krijgen al naargelang hun specifieke behoeften.

Wat verandert er voor u?

Voor u als partner wijzigt er niets fundamenteels aan de wijze waarop u registreert in CVS. U zult merken dat er in het dossier van een werkzoekende die bij u in bemiddeling, begeleiding of opleiding is, mogelijk het gegeven ‘bemiddelingstraject’ staat. Enkel VDAB-medewerkers hebben de mogelijkheid om dit te registreren.
Hiernaast verschijnt er in het trajectoverzicht een samenvatting van de lopende en beëindigde begeleidingsacties uit ‘stappen naar werk’. Er wordt een specifieke flap toegevoegd waarin u eventuele indicaties van belemmerende randvoorwaarden kunt aangeven.

Er wordt ook niet langer rechtstreeks een jobdoelwit opgenomen in de trajectbepaling en -overeenkomst maar er wordt ruimte gelaten voor een groter aantal voorkeursberoepen om met de werkzoekende naartoe te werken.

U blijft met andere woorden in grote lijnen de gangbare registratieprocedure volgen. Binnen enkele weken volgt een meer gedetailleerde communicatie waarin de verschillende wijzigingen en de impact op uw werking worden meegegeven.

Meer informatie

Voor meer informatie over het sluitend maatpak kunt u terecht op volgend e-mailadres: sluitendmaatpak@vdab.be.