U bent hier

Werkplaatsen 'Collectief Maatwerk'

Op 3 juli 2013 keurde de Vlaamse Regering het decreet ‘Maatwerk bij collectieve inschakeling’ goed. Dat decreet wil werk en ondersteuning op maat bieden aan mensen die moeilijk een job vinden. De regelgeving is op 1 januari 2019 in werking getreden.

Het decreet richt zich naar personen met een arbeidsbeperking: dat zijn werkzoekenden die omwille van persoonsgebonden factoren moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Concreet kan het gaan over mensen met een arbeidshandicap, mensen met een medische, mentale, psychische of psychosociale problematiek of langdurig werklozen die een aantal competenties zijn kwijtgeraakt. Zij hebben behoefte aan specifieke begeleiding en ondersteuning op de werkvloer. In het normale economische circuit zijn er voor hen weinig kansen op werk.

Meer info op de website van DWSE

Documenten

Vanaf 1 juli 2016 komt een persoon in aanmerking voor het recht op de Vlaamse ondersteuningspremie wanneer hij aansluitend doorstroomt als doelgroepwerknemer uit een collectief maatwerkbedrijf (vroegere SW en BW) naar een reguliere functie.

Aanvraag van het recht op de Vlaamse ondersteuningspremie

De werknemer dient het document “Aanvraag recht op tewerkstellingsondersteunende maatregelen voor personen met een arbeidsbeperking” in bij de provinciale DABP. Hij duidt “bij te voegen attesten en bewijzen” aan dat hij de Vlaamse ondersteuningspremie aanvraagt op basis van doorstroom als doelgroepwerknemer naar een reguliere tewerkstelling.

Daarnaast bezorgt de sociale of beschutte werkplaats de volgende documenten aan de provinciale DABP:

 • Bij interne doorstroom: “verklaring op eer: interne doorstroom"
  Vanuit de bekommernis om niet te raken aan de globale verhouding tussen sterke en zwakke doelgroepwerknemers staat in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap van 18 juli 2008 dat de werknemer bij interne doorstroom een functie (= takenpakket) uitoefent die verschillend is aan de functie die hij heeft uitgeoefend als doelgroepwerknemer én aan de functie van begeleider.
  Met de "verklaring op eer: interne doorstroom" verklaart de werkgever dat de functievereisten gerealiseerd zijn en dat er sprake is van aansluitende tewerkstelling.
  De DABP-deskundige behoudt de mogelijkheid om een bezoek aan de werkvloer te brengen.
  Aangezien de functievoorwaarden gerealiseerd moeten zijn, dient de werknemer de aanvraag voor het recht op de Vlaamse ondersteuningspremie bij interne doorstroompas na doorstroom in.
 • Verklaring op eer - interne doorstroom
 • Bij externe doorstroom: “verklaring op eer: externe doorstroom”
  Let op: Deze "verklaring op eer: externe doorstroom" dient enkel ingevuld te worden op het moment dat de werknemer nog NIET is doorgestroomd maar er reeds een intentie is tot aanwerving door de toekomstige werkgever. Er is geen “verklaring op eer : externe doorstroom” nodig wanneer de werknemer reeds extern is doorgestroomd.
  Dit document bestaat uit 2 luiken:
  - In luik 1 attesteert de huidige werkgever wanneer de doelgroepwerknemer de tewerkstelling in het huidige collectief maatwerk bedrijf, bij benadering, zal stopzetten.
  - In luik 2 attesteert de toekomstige werkgever dat hij de intentie heeft om de werknemer in dienst te nemen én wanneer de werknemer, bij benadering, in de reguliere functie zal starten.
 • Bij externe doorstroom dient de werknemer de aanvraag van het recht ofwel vóór ofwel na doorstroom in.
  Verklaring op eer - externe doorstroom