Documents

Statuten / Statuts / Statuten


Oprichtingsakte van de vereniging van 3 juli 2007 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27 juli 2007)

Benoeming van de bestuurders en aanwijzing van de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester van de Raad van Bestuur (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 7 mei 2013)


Acte de constitution de l'association du 3 juillet 2007 (publié au Moniteur belge le 27 juillet 20017)

Nomination d'administrateurs et désignation des président, vice-président, secrétaire et trésorier du Conseil d'administration (publié au Moniteur belge le 7 mai 2013)


Gründungsakt der Vereinigung vom 3. Juli 2007 (veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 27. Juli 20017)

Ernennung der Vorsitzenden und des Präsidenten, Vizepräsidenten, Sekretärs und Schatzmeisters des Verwaltungsrates (veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt am 7. Mai 2013)


Verslagen / Rapports / Report / TätigkeitsberichtDocumenten met betrekking tot de projecten / Documents relatifs aux projets / Projektdokumente


Jongerengarantie

De Jongerengarantie vormt een nieuwe benadering om het probleem van de werkloosheid onder jongeren aan te pakken. Het is niet zomaar een project of een nieuwe activiteit, maar een benadering van de 27 lidstaten van de Europese Unie met als doel de werkwijzen van alle spelers in verband met jongeren in de privé- en de openbare sector te hervormen.

Om dit engagement te formaliseren, heeft België via Synerjob een gemeenschappelijk actieplan voor de Belgische ODT's ingediend bij de Europese Commissie.

Om een snel antwoord te bieden op de problematiek, heeft de Europese Commissie een noodfonds vrijgemaakt genaamd Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief (YEI - Youth Employment Initiative). Hiermee werden projecten gesteund in de regio's waar de jeugdwerkloosheid het hoogst is. Dit omvat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincies Henegouwen en Luik.
Reporting - Data cllection


Garantie jeunesse

La garantie jeunesse, c'est une nouvelle approche pour solutionner la problématique du chômage des jeunes. Ce n'est pas simplement un projet ou une nouvelle activité, c'est une approche des 27 pays membres de l'Union Européenne visant à réformer les méthodes de travail tant privées que publiques de tous les acteurs en lien avec la jeunesse.

Pour formaliser cet engagement, la Belgique, au travers de Synerjob, a introduit auprès de la Commission européenne un plan d'action commun aux quatre SPE belges.

Afin d'apporter une réponse rapide à la problématique, la Commission européenne a libéré un fond d'urgence, l'initiative Emploi Jeune (IEJ) qui a permis de soutenir des projets dans les régions les plus touchées par le chômage des jeunes. Soit la Région de Bruxelles-Capitale et les provinces de Hainaut et de Liège.
Documents et rapports


Jugendgarantie

Die Jugendgarantie ist ein neuer Ansatz zur Lösung des Problems der Jugendarbeitslosigkeit. Es handelt sich nicht nur um ein Projekt oder eine neue Aktivität, sondern um einen Ansatz der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der darauf abzielt, die privaten und öffentlichen Arbeitsmethoden aller Akteure im Jugendbereich zu reformieren.

Um diese Verpflichtung zu formalisieren, hat Belgien über SYNERJOB der Europäischen Kommission einen Aktionsplan für die vier belgischen öffentlichen Arbeitsverwaltungen vorgelegt.

Um rasch auf das Problem reagieren zu können, hat die Europäische Kommission einen Soforthilfefonds, die Youth Employment Initiative (YEI), aufgelegt, der es ermöglicht, Projekte in den von Jugendarbeitslosigkeit am stärksten betroffenen Regionen zu unterstützen. In Belgien sind dies die Region Brüssel-Hauptstadt und die Provinzen Hennegau und Lüttich.
Reporting - Datenerhebung


Media


Versterkte interregionale mobiliteit - maart 2015

De vijf voornaamste overheidsspelers inzake tewerkstelling en opleiding – VDAB, Forem, Actiris, Bruxelles Formation en ADG – gaan de automatische matching tussen vacatures en werkzoekenden verbeteren. Concreet vertaalt dit zich naar het gebruik van een gemeenschappelijke terminologie, zowel voor de beschrijving van de verwachte competenties in de uitoefening van het beroep als voor de beschrijving van de competenties van de kandidaten. Hiermee kan de mobiliteit tussen de gewesten aanzienlijk worden bevorderd.

Persbericht 19/3/2015


Mobilité interrégional renforcée - mars 2015

Les cinq acteurs publics principaux en matière d'emploi et de formation - le VDAB, Le Forem, Actiris, Bruxelles Formation et ADG vont améliorer le matching automatique entre offres et demandeurs d'emploi. Concrètement, cela se traduit par l'utilisation d'une nomenclature commune tant pour la description des compétences attendues dans l'exercice d'un métier que pour la description des compétences des candidats. Cela permettra de faciliter, de manière significative, la mobilité entre les régions.

Communiqué de presse 19/3/2015


Verstärkte interregionale Mobilität - März 2015

Die fünf wichtigsten öffentlichen Akteure im Bereich Beschäftigung und Ausbildung - VDAB, Le Forem, Actiris, Brussel Formation und ADG - werden den automatischen Abgleich zwischen Stellenangeboten und Arbeitsuchenden verbessern. Konkret bedeutet dies die Verwendung einer gemeinsamen Nomenklatur sowohl für die Beschreibung der in der Berufsausübung erwarteten Kompetenzen als auch für die Beschreibung der Kompetenzen der Kandidaten. Dadurch wird die Mobilität zwischen den Regionen erheblich erleichtert.

Pressemitteilung 19/3/2015