History

Geschiedenis


24 februari 2005: ondertekening van een interregionaal samenwerkingsakkoord

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie tekenen een interregionaal samenwerkingsakkoord. Dit heeft tot doel de tewerkstellings- en opleidingsmobiliteit tussen de gewesten te bevorderen.

Sindsdien werken VDAB, Forem, ACTIRIS, Bruxelles Formation en het Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) rechtstreeks samen om zoveel mogelijk werknemers in de arbeidsmarkt te integreren en tegelijk hun mobiliteit aan te moedigen.

Er werden diverse middelen voorzien om de diensten aan te sporen:


3 juli 2007: Oprichting van de vzw SYNERJOB

De Belgische overheidsdiensten voor tewerkstelling en beroepsopleiding richten de vzw SYNERJOB op. De vzw zorgt voor een duidelijke meerwaarde bij de aanpassing aan de evoluties op de arbeidsmarkt.

De Raad van Bestuur bestaat uit de leidinggevende ambtenaren van de leden van SYNERJOB. Ze komt meerdere malen per jaar bijeen om nieuwe projecten te bespreken, de lopende acties te ondersteunen en de vorderingen van de werkgroepen te volgen aan wie ze specifieke thema's toevertrouwt, zoals de Garantie voor de Jeugd of de Zesde Staatshervorming.

Op 1 juli 2016 volgt Forem de VDAB op als voorzitter van de vzw SYNERJOB. Een permanent secretariaat beheert de interactie tussen leden van SYNERJOB.Histoire


Le 24 février 2005 : signature d'un accord de coopération interrégionale

La Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne, la Région flamande, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission Communautaire Française signent un accord de coopération interrégionale. Celui-ci a pour objectif de promouvoir une plus grande mobilité de l'emploi et de la formation entre les régions.

Depuis lors, le VDAB, le Forem, ACTIRIS, Bruxelles Formation et l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) collaborent étroitement avec pour objectif d'insérer sur le marché de l'emploi autant de chercheurs d'emploi que possible mais aussi d'encourager leur mobilité.

Différents moyens sont envisagés et incitent les services à :


Le 3 juillet 2007 : création de l'asbl SYNERJOB

Les Services Publics de l'Emploi et de la Formation belges créent l'asbl SYNERJOB qui enrichit les thématiques abordées, en vue de s'adapter à l'évolution du marché de l'emploi.

Le Conseil d'administration qui regroupe les fonctionnaires dirigeants des membres de SYNERJOB se réunit plusieurs fois par an pour discuter de nouveaux projets, soutenir les actions en cours et suivre l'avancée de groupes de travail auxquels il confie d'aborder des thématiques particulières telles que la Garantie Jeunesse ou la 6ième réforme de l'Etat.

Le 1er juillet 2016, le Forem succède au VDAB à la Présidence de l'asbl SYNERJOB. Un secrétariat permanent gère depuis lors les interactions entre les membres de SYNERJOB.Geschichte


24. Februar 2005: Unterzeichnung eines interregionalen Kooperationsabkommens

Die Region Brüssel-Hauptstadt, die Wallonische Region, die Flämische Region und Gemeinschaft, die Deutschsprachige Gemeinschaft sowie die Kommission der Französischen Gemeinschaft unterzeichnen ein interregionales Kooperationsabkommen. Ziel dieses Abkommens ist es, eine grö├čere Mobilität auf dem Beschäftigung- und Ausbildungsmarkt zwischen den Regionen zu fördern.

Seitdem arbeiten VDAB, Le Forem, ACTIRIS, Brussel Formation und das Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) eng zusammen, um möglichst viele Arbeitssuchende in den Arbeitsmarkt zu integrieren und ihre Mobilität zu fördern.

Zu den verschiedenen dafür eingesetzten Instrumenten zählen unter anderem:


3. Juli 2007: Gründung der VoE SYNERJOB

Die belgischen öffentlichen Beschäftigungs- und Ausbildungsverwaltungen gründen die gemeinnützige Organisation SYNERJOB, mit dem Ziel einen gemeinsamen Beitrag zu den behandelten Themen zu leisten und aktiv an der Entwicklung des Arbeitsmarktes teilzunehmen.

Der Verwaltungsrat, dem die leitenden Beamten der SYNERJOB-Mitglieder angehören, trifft sich mehrmals im Jahr, um neue Projekte zu diskutieren, laufende Aktionen zu unterstützen und die Fortschritte der Arbeitsgruppen zu überwachen, denen er spezifische Themen übertragen hat, wie zum Beispiel die Jugendgarantie oder die 6. Staatsreform.

Am 1. Juli 2016 hat das Forem die Nachfolge des VDAB inder Präsidentschaft von SYNERJOB angetreten. Seitdem verwaltet ein ständiges Sekretariat die Interaktionen zwischen den SYNERJOB-Mitgliedern.