U bent hier

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking: Oriëntatie en screening Ambachten

In het kader van een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met middelen van de Vlaamse overheid, al dan niet aangevuld met Europese middelen, een opdracht uitgeschreven voor het oriënteren en screenen van 12 groepen van telkens 8 cursisten die via rotatie twee screeningssessies, nl. scheepsherstelling en steenkapper, doorlopen in West-Vlaanderen.

De VDAB streeft er naar om de eerste screeningssessie van groep 1 en 2 te laten aanvangen ten laatste op 24 november 2014.

Voorliggend bestek DEEL 1 is een oproep tot het samenstellen van een lijst van dienstverleners voor uitvoering van de opdracht.
De dienstverlener staat in voor de opleiding, begeleiding en coaching van de cursisten.

De opleiding richt zich prioritairop de niet-werkende werkzoekenden jonger dan 26 jaar.

Op 23 juli 2014 is het bestek Oriëntatie en screening Ambachten  DEEL 1 gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen met volgend referentienummer 2014/80030. U kunt deze publicatie raadplegen via het platform van e-notification: https://enot.publicprocurement.be.

Als bijlage vindt u een kopie van het bestek (PDF). Inschrijven kan enkel elektronisch via het platform e-tendering https://eten.publicprocurement.be - het inschrijvingsformulier (Word) vindt u bij de publicatie.

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten

  • Officiëel bestek op te vragen bij hogergenoemde adressen.
    Kopie van het bestek louter ter informatie.