U bent hier

Arbeidsbemiddeling 18-25 jarigen in het deeltijds onderwijs

Op 11-6-2014 is de onderhandelingsprocedure met bekendmaking “Besteknr. 2014-20378 Arbeidsbemiddeling 18-25 jarigen in het deeltijds onderwijs” via e-notification gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen (BDA), dossiernummer VDAB-2014-20378-F02_0 gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen - BDA nr 2014-512992

Deze oproep wordt geformuleerd vanuit de regieopdracht van VDAB Antwerpen en is in het kader van acties naar aanpak van de hoge jeugdwerkloosheid, het knelpuntenbeleid en sluitend maatpak bedoeld als een uitbreiding van het bestaande aanbod op de lokale arbeidsmarkt, gebaseerd op de Antwerpse arbeidsmarktanalyses.

Zoals bepaald in de VDAB-beheersovereenkomst streeft de VDAB ernaar om de samenwerking met partners te versterken en uit te breiden met als doel tot een nog meer arbeidsmarktgericht, wendbaar en toekomstgericht opleidings- en begeleidingsaanbod te komen. VDAB zal nog meer een aanpak op maat voor alle kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voorzien: niet alleen voor de 4 kansengroepen ( werkzoekenden met een arbeidshandicap, ouderen (50+), allochtonen en kortgeschoolden) maar ook voor andere niet actieve burgers.

In het kader van een betere en efficiëntere dienstverlening ten aanzien van niet werkende werkzoekenden wordt met Vlaamse middelen een dienstenopdracht uitgeschreven voor het organiseren van arbeidsbemiddeling voor niet werkende werkzoekenden tussen 18 en 25 jaar behorend tot de categorie deeltijds leren, deeltijds werken in het deeltijds onderwijs te Antwerpen, daar de nood aan arbeidsbemiddeling van deze niet-leerplichtige doelgroep zeer hoog is.

De jeugdwerkloosheidgraad bij jongeren in Antwerpen ligt aanzienlijk hoger dan de gemiddelde werkloosheidsgraad van jongeren in Vlaanderen. Antwerpen wil daarom een krachtigere aanpak van deze jeugdwerkloosheid. VDAB Antwerpen wenst samen met andere actoren dan ook in te zetten op bijkomende acties waaronder 2,5 FTE arbeidsbemiddelaars inzetten voor de bemiddeling van niet-leerplichtige jongeren ouder dan 18 jaar naar werk met een coaching op de werkvloer.

De duurtijd van het project bedraagt 1 schooljaar, mogelijk met 2 x een verlenging van 1 jaar.

Binnen deze tijdspanne moeten de verschillende stappen: intake en screenen na toeleiding, sollicitatietraining, bemiddelen, begeleiden en nazorg door sollicitatiecoaching, jobhunting, jobmatching en indien relevant jobcoaching doorlopen zijn.

De opdracht dient uitgevoerd te worden binnen de periode van 1 september 2014 en 31 augustus 2015.

Voor een precieze omschrijving van de opdracht verwijzen we naar deel 2, technische bepalingen van dit bestek.

Inschrijvers kunnen, conform de richtlijnen in het bestek tot maandag 30-06-2014 vóór 11:00 een aanvraag tot deelneming elektronisch indienen via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be.
Inschrijvingen op papier worden NIET aanvaard.
Meer informatie kan bekomen worden op http://www.bestuurszaken.be/e-procurement-voor-bedrijven of op http://www.publicprocurement.be

In bijlage en op de website van VDAB wordt het bestek, louter ter informatie in een pdf-file, gepubliceerd http://partners.vdab.be

Contactpersonen voor deze open oproep :

VDAB Arbeidsmarktregie Antwerpen OpRoepCel
E-mail: ant_oproepcel@vdab.be

Documenten