U bent hier

Besteknr. 2015-20569 Assessment voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking

VDAB heeft beslist om in het kader van de opdracht 2015-20569 'Assessment voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking' alleen het 2e perceel 'Assessment voor anderstalige personen met een fysieke en/of een mentale arbeidsbeperking' uit te besteden. Perceel 1 'Assessment voor personen met een fysieke beperking' werd verwijderd uit de opdrachtdocumenten. Perceel 1 is niet meer van toepassing. Offertes die betrekking hebben op perceel 1 worden niet aanvaard. De bepalingen in verband met perceel 2 blijven gelden. Gelieve gebruik te maken van de gecorrigeerde opdrachtdocumenten die u kan terugvinden in e-procurement.

Op 03-07-2015 is de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking "Besteknr. 2015-20569 Assessment voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking via e-notification gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen (BDA) ,
dossiernummer 2015-20569, referentienummer VDAB-2015-20569-F02_0 gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen (BDA) nr : 2015-517497

In het kader van een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met middelen van de Vlaamse overheid, al dan niet aangevuld met Europese middelen, een dienstenopdracht uitgeschreven voor 'het organiseren van een oriënterende competentiemeting en stagebegeleiding voor niet werkende werkzoekenden met een arbeidsbeperking in de regio Antwerpen.

Zoals bepaald in de VDAB-beheersovereenkomst streeft de VDAB ernaar om de samenwerking met partners te versterken en uit te breiden met als doel tot een nog meer arbeidsmarktgericht, wendbaar en toekomstgericht opleidings- en begeleidingsaanbod te komen.

VDAB wil vooral een aanpak op maat voor alle kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voorzien: kansengroepen, werkzoekenden met een arbeidsbeperking, ouderen (50+) en jongeren ( -25j) en andere niet actieve burgers.

Deze opdracht wordt geformuleerd vanuit de regieopdracht van VDAB Provincie Antwerpen en is bedoeld om de hiaten op de lokale arbeidsmarkt in te vullen. Deze worden gebaseerd op de Arbeidsmarktanalyses, sectorale behoeften en het bestaande aanbod op de lokale arbeidsmarkt.

De VDAB dienst begeleiding komt vaak in aanraking met werkzoekenden, enerzijds werkzoekenden met een fysieke arbeidsbeperking, anderzijds ook meer specifiek, anderstalige werkzoekenden die te kampen hebben met fysieke en/of mentale arbeidsbeperkingen. De bemiddeling voor deze doelgroepen verloopt moeilijk tot problematisch omwille van de strenge arbeidsmarktvoorwaarden en het vaak ontbreken van duidelijke jobdoelwitten.

VDAB wenst deze opdracht uit te besteden aan een opdrachtnemer die door middel van oriënterende competentiemetingen met een daaraan gekoppelde oriënterende stage, de jobmogelijkheden voor deze specifieke doelgroepen in kaart kan brengen, enerzijds voor 30 tot 40 deelnemers met een fysieke arbeidsbeperking en anderzijds voor 10 tot 20 anderstalige deelnemers met een fysieke en/of mentale arbeidsbeperking.

VDAB opteert ervoor om de opdracht uit te besteden in 2 percelen. De indeling in percelen wordt bepaald door de doelgroep:

  • Perceel 1: werkzoekenden met een fysieke arbeidsbeperking;
  • Perceel 2: anderstalige werkzoekenden met een fysieke en /of mentale arbeidsbeperking;

De inschrijver kan intekenen voor 1 of beide percelen. Hij geeft bij het indienen van zijn offerteformulier aan voor welk perceel of percelen hij inschrijft.

Voor een precieze omschrijving van de opdracht verwijzen we naar deel 2, 'Technische bepalingen' van dit bestek.

De inschrijver heeft de mogelijkheid om bijkomende vragen te stellen over de procedure. Mogelijk zijn een aantal vragen reeds beantwoord in de "Leidraad bij het indienen van de offertes" die u kan terugvinden op de website http://partners.vdab.be/leidraadoffertes

De vragen dienen gesteld te worden via het e-mailadres ant_oproepcel@vdab.be van de Oproepcel bij VDAB Antwerpen en dit uiterlijk op 10-08-2015.

Het onderwerp van de e-mail is verplichtend: "Vragen_2015-20569_assessment"
Gelieve per vraag aan te geven over welk bestekonderdeel er verduidelijking gewenst is door uw vraag te beginnen met het titelnummer en de titel van het betreffende bestekonderdeel, en de pagina van het bestek.

Inschrijvers kunnen, conform de richtlijnen in het bestek tot maandag 14-09-2015, vóór 9:30 uur een offerte elektronisch indienen via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be
Inschrijvingen op papier worden NIET aanvaard.
Meer informatie kan bekomen worden op http://www.bestuurszaken.be/e-procurement-voor-bedrijven of op http://www.publicprocurement.be

Documenten

Het bestek, louter ter informatie in een pdf-file

Contactpersonen voor deze open oproep:
VDAB Arbeidsmarktregie Antwerpen OpRoepCel
e-mail: ANT_OPROEPCEL@vdab.be