U bent hier

Besteknr. 2014_80025 Sectoraal assessment transport en logistiek

In het kader van een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met middelen van de Vlaamse overheid, en Europese middelen een opdracht uitgeschreven voor het geven van minimum 12 en maximum 20 assessmentsessies van 5 werkdagen  aan werkzoekenden.  De sessies moeten doorgaan in de provincie West-Vlaanderen, meer bepaald in een VDAB-locatie in Rekkem en een VDAB- locatie in Oostende.

Doelstelling :

Een assessment opzetten voor de werkzoekenden met een interesse voor de sector transport en logistiek teneinde door middel van geëigende methodieken de potentiële kandidaten gerichter te oriënteren en screenen naar een job binnen de sector transport en logistiek of te (her)oriënteren op de arbeidsmarkt indien een beroepsvoorkeur binnen de sector transport en logistiek niet realistisch is.

De werkzoekende krijgt zicht op zijn interesses en competenties en verbindt deze zelfkennis met de vacatures en mogelijkheden op de (regionale) arbeidsmarkt. Een arbeidsmarktgerichte en efficiënte oriëntering van de werkzoekende is een noodzakelijke voorwaarde voor een activerend begeleidingstraject.

Uitvoering

Aantal groepen en deelnemers:

De opdracht bestaat uit het geven van minimum 12 en maximum 20 assessmentsessies aan werkzoekenden.  Maandelijks wordt door de dienstverlener minimum 1 assessmentsessie opgestart. Elke groep bestaat uit minimum 8 en maximum 12 deelnemers.

Een assessmentsessie kan enkel starten met een voldoende aantal werkzoekenden. Indien de bezettingsgraad het minimum niet haalt, kan deze alleen maar starten na goedkeuring door de VDAB-projectverantwoordelijke.  Indien VDAB beslist een assessmentsessie te annuleren, dan houdt dit geen financiële verplichtingen in naar de dienstverlener.

Duurtijd en structuur:

Een assessmentsessie bestaat uit een oriënterende groepscursus van 5 werkdagen, waarvan 7,30 uur effectieve begeleiding per werkdag.  Tijdens het assessment dient de combinatie gemaakt te worden van een collectief gedeelte en individuele gesprekken. De nadruk wordt gelegd op een praktische aanpak, eerder dan een theoretische benadering.

De opdracht wordt gegund door middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (OPZB).

Het volgen van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking houdt geen verplichting in tot het toewijzen van de opdracht. De VDAB behoudt aldus het recht om de volledige opdracht niet of slechts gedeeltelijk toe te wijzen.

Het toewijzen van de opdracht gebeurt op basis van de economisch meest voordelige offerte.

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten

  • Officiëel bestek op te vragen bij hogergenoemde adressen.
    Kopie van het bestek louter ter informatie.