U bent hier

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking betreffende een raamovereenkomst voor de begeleiding van jongvolwassen werkzoekenden die dreigen hun beroepsinschakelingsuitlering te verliezen, besteknummer 2014/50020.

De finale doelstelling van dit project is tweeërlei nl.  enerzijds uitsluiting vermijden door te activeren tijdens een intensieve begeleiding, anderzijds onderzoek verrichten zodat de VDAB nieuwe inzichten kan verwerven over de aanpak (wat werkt/ werkt niet), welke is de doelgroep, redenen van wel of niet instappen in een begeleidingstraject, heeft de doelgroep realistische toekomstperspectieven met betrekking tot het inkomen voor jongvolwassen werkzoekenden die dreigen hun beroepsinschakelingsuitkering te verliezen.

Deze opdracht werd op de markt gezet door middel van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Binnen deze procedure zijn er 2 fasen voorzien. Fase 1 betreft de kandidaatstellingen. De geselecteerden uit fase 1 worden in de 2 de fase uitgenodigd om een offerte in te dienen. Onderhandelingen zijn mogelijk waarna diegene waarmee onderhandeld werd een BAFO (best and final offer) kan indienen.

De VDAB heeft ervoor geopteerd om de opdracht uit te besteden in 2 percelen. Het aantal deelnemers op jaarbasis, is bepaald per perceel namelijk 60 deelnemers voor Antwerpen en 40 deelnemers voor Gent.

De VDAB streeft er naar om de opdracht te laten starten op 1 februari 2015. De mogelijkheid om de opdracht te verlengen is voorzien in het bestek.
De opdracht werd aangekondigd in het Bulletin Der Aanbestedingen. U kunt deze publicatie raadplegen via het platform van e-notification: https://enot.publicprocurement.be.

Als bijlage vindt u een kopie van het bestek deel 1 en bestek deel 2. Kandidaatstellingen konden tot uiterlijk 17 oktober 2014 elektronisch via het platform e-tendering https://eten.publicprocurement.be.

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten