U bent hier

Raamovereenkomst voor begeleiding van werkzoekenden bij de procedure tot erkenning van gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma’s

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Op 1 maart 2014 werd en opdracht voor de begeleiding van werkzoekenden bij de procedure tot erkenning van gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma’s een eerste keer gelanceerd. Deze opdracht kon enkel gegund worden voor de percelen Limburg en Antwerpen en start op 1 juli 2014.
Op 24 juni 2014 werd de opdracht opnieuw gepubliceerd via e-notification voor 5 geografisch afgebakende percelen binnen de provincie West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. De opdracht wordt gegund als een raamovereenkomst met één dienstverlener per perceel voor een maximale duur van 3 jaar en 9 maanden , ingaande op 1 september 2014.

De doelgroep zijn werkzoekenden met migratieachtergrond in bezit van een nog niet erkend buitenlands diploma waarbij de nood aan begeleiding op het vlak van diploma-erkenning door de VDAB of een erkende begeleidingspartner werd vastgesteld. De dienstverlener staat in voor de begeleiding van de toegeleide deelnemers in de procedure voor diploma-erkenning via Naric Vlaanderen of de begeleiding in de professionele erkenning van gereglementeerde beroepen bij de bevoegde federale overheidsdienst.

De opdracht wordt gegund door middel van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

De aanvragen tot deelneming dienen verplicht te gebeuren aan de hand van het inschrijvingsformulier dat gepubliceerd werd op e-notification.

De opening van de aanvragen tot deelneming zal plaats vinden op 10 juli 2014 om 15 uur stipt.

Vragen m.b.t. het bestek of de opdracht kunnen gesteld worden tot uiterlijk 30 juni 2014 via regie@vdab. Gelieve het besteknummer (2014/50017) duidelijk te vermelden in het onderwerp van uw mail.

Na onderzoek van de aanvragen tot deelneming zullen de geselecteerden kandidaten in een volgende fase uitgenodigd worden om een offerte in te dienen. De formeel en materieel regelmatige offertes zullen beoordeeld worden op basis van het enige gunningscriterium, zijnde de prijs.
De VDAB streeft ernaar om de opdracht te laten aanvangen op 1 september 2014.

Het bestek en de bijhorende documenten kunnen teruggevonden worden via het platform van e-notification https://enot.publicprocurement.be door te zoeken op het dossiernummer “2014/50017”

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten

  • Officiëel bestek op te vragen bij hogergenoemde adressen.
    Kopie van het bestek louter ter informatie.