U bent hier

Open oproep VDAB Antwerpen: 2015-20509 OC+ Antwerpen Mechelen Turnhout

Op 30-01-2015 is de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking  “Besteknr. 2015-20509 OC+ Antwerpen Mechelen Turnhout”- raamovereenkomst via e-notification gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen (BDA), referentienummer VDAB-2015-20509-F02_0 gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen (BDA) nr 2015-502358.

Op 04-02-2015 werden de opdrachtsdocumenten , bestek, offerteformulier en algemene  contractvoorwaarden,  toegevoegd aan de publicatie.

In het kader van een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met middelen van de Vlaamse overheid, al dan niet aangevuld met Europese middelen, een dienstenopdracht een dienstenopdracht uitgeschreven voor een arbeidsmarktgerichte oriëntatie, versterking van generieke arbeidsmarktcompetenties en intensieve bemiddeling naar werk van laag-en midden geschoolde niet werkende werkzoekenden uit de regio Mechelen, Antwerpen en Turnhout

Zoals bepaald in de VDAB-beheersovereenkomst streeft de VDAB ernaar om de samenwerking met partners te versterken en uit te breiden met als doel tot een nog meer arbeidsmarktgericht, wendbaar en toekomstgericht opleidings- en begeleidingsaanbod te komen.

VDAB zal nog meer een aanpak op maat voor alle kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voorzien: niet alleen voor de  kansengroepen, werkzoekenden met een arbeidshandicap, ouderen (50+) en jongeren ( -25j) maar ook voor andere niet actieve burgers.

Deze opdracht wordt geformuleerd vanuit de regieopdracht van VDAB Antwerpen en is bedoeld om de hiaten op de lokale arbeidsmarkt in te vullen. Deze worden gebaseerd op de Antwerpse Arbeidsmarktanalyses, sectorale behoeften en het bestaande aanbod op de lokale arbeidsmarkt.

Zowel VDAB Antwerpen, VDAB Mechelen als VDAB Turnhout tellen nog steeds een aanzienlijk aantal laag- en midden geschoolde niet-werkende werkzoekenden die nood hebben aan een arbeidsmarktgerichte oriëntatie, versterking van generieke arbeidsmarktcompetenties en intensieve bemiddeling naar werk.

VDAB levert voor deze doelgroep reeds aanzienlijke inspanningen, maar de bestaande begeleidingscapaciteit is momenteel niet toereikend.

De opdracht bestaat uit het geven van minimum 6 en maximum 12 oriënterende begeleidingen OC+ in de regio  Mechelen, Turnhout en Antwerpen. 

De rekrutering richt zich in eerste instantie op deelnemers uit deze regio’s 

Voor een precieze omschrijving van de opdracht verwijzen we naar deel 2, ‘Technische bepalingen’ van dit bestek.

De inschrijver heeft de mogelijkheid om bijkomende vragen te stellen over de procedure. Mogelijk zijn een aantal vragen reeds beantwoord in de “Leidraad bij het indienen van de offertes” die u kan terugvinden op de website http://partners.vdab.be/leidraadoffertes

De vragen dienen gesteld te worden via het e-mailadres ant_oproepcel@vdab.be  van de Oproepcel bij VDAB Antwerpen. Het onderwerp van de e-mail is verplichtend: “Vragen_2015-20509_OC+

Gelieve per vraag aan te geven over welk bestekonderdeel er verduidelijking gewenst is door uw vraag te beginnen met het titelnummer en de titel van het betreffende bestekonderdeel, en de pagina van het bestek.

Inschrijvers kunnen, conform de richtlijnen in het bestek tot  23-02-2015, vóór  09:30uur een offerte  elektronisch indienen via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be

Inschrijvingen op papier worden NIET aanvaard.

Meer informatie kan bekomen worden op http://www.bestuurszaken.be/e-procurement-voor-bedrijven of op http://www.publicprocurement.be

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten