U bent hier

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Project ‘ondernemerschap’ – besteknummer 2015-30043

In het kader van een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met middelen van de Vlaamse overheid, al dan niet aangevuld met Europese middelen een opdracht uitgeschreven voor de begeleiding en ondersteuning van 100 werkzoekenden per jaar die een zelfstandige zaak willen opstarten. Het is de bedoeling om middels ondernemerstrajecten aan de deelnemers een goede omkadering te bieden in de opstart van hun eigen zaak.

Het doel van deze opdracht is het stimuleren van de werkzoekenden tot duurzaam ondernemerschap en via concrete begeleiding de nodige voorbereidingen te treffen voor de opstart van een eigen zaak. Concreet richt de opdracht zich op de begeleiding op maat, van werkzoekenden met interesse om een zelfstandige activiteit op te starten. De kandidaat-ondernemers worden bijgestaan bij het onderzoeken van hun ondernemersidee en bij de realisatie ervan.

Op het einde van het ondernemerschapstraject wordt verwacht dat de deelnemer doorstroomt naar het ‘zelfstandig ondernemen’. Indien dit resultaat niet bereikt wordt, is tevens een resultaatsvergoeding voorzien als de deelnemer een positieve uitstroom heeft naar werk.
Een individueel traject naar ondernemerschap bestaat uit 6 fasen en loopt over maximaal 18 maanden. Van deze 6 fasen worden er 4 uitgevoerd door de opdrachtnemer en behoren dus tot de opdracht: 

1. intake
2. oriënterende fase: 6 maanden
3. begeleiding voorbereiding opstart eigen zaak: 6 maanden
4. opvolging / nazorg m.b.t. start zelfstandige zaak: 6 maanden

De VDAB streeft er naar om de opdracht te laten aanvangen in juni 2015.
De opdracht kan 1 keer verlengd worden.

Betreft FASE 1 van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
Deze fase is een oproep naar kandidaten voor uitvoering van deze opdracht.

Op 11 maart 2015 is het bestek ‘ondernemerschap – besteknr. 2015/30043’ gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen. Deze publicatie is te raadplegen via het platform van e-notification: https://enot.publicprocurement.be.

In bijlage bevindt zich een kopie van het bestek (PDF). Inschrijven kan enkel elektronisch via het platform e-tendering https://eten.publicprocurement.be - het inschrijvingsformulier vindt u bij de publicatie.

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten