U bent hier

Besteknr. 2014/80036 Oriëntering van werkzoekenden naar een realistische beroepskeuze

In het kader van een betere en efficiëntere dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met Vlaamse en Europese middelen een opdracht uitgeschreven voor het geven van op jaarbasis 25 oriëntatiemodules aan niet-werkende werkzoekenden. De oriëntatiemodules moeten doorgaan in de provincie West-Vlaanderen. De VDAB streeft er naar om de opdracht te laten aanvangen op 1 april 2015. De opdracht heeft een initiële looptijd van 1 jaar, te rekenen vanaf de datum vermeld bij de sluiting. Na het verstrijken van deze looptijd kan de opdracht na een positieve evaluatie maximaal 3 maal verlengd worden met een periode van telkens 1 jaar. De dienstverlener is verantwoordelijk voor de volledige uitvoering van alle gestarte oriëntatiemodules.  De laatste oriëntatiemodule dient uiterlijk opgestart te worden  31 maart 2016. 

Doelstelling 
De werkzoekende (her)oriënteren op de arbeidsmarkt door middel van geëigende methodieken. De werkzoekende krijgt zicht op zijn interesses en competenties en verbindt deze zelfkennis met de vacatures en mogelijkheden op de (regionale) arbeidsmarkt. Een arbeidsmarktgerichte en efficiënte oriëntering van de werkzoekende is een noodzakelijke voorwaarde voor een activerend begeleidingstraject.

Uitvoering 
Aantal groepen en deelnemers:  De opdracht bestaat uit het geven op jaarbasis van 25 oriëntatiemodules aan niet-werkende werkzoekenden. Elke groep bestaat uit minimum 10 en maximaal 12 deelnemers.

Een oriëntatiemodule kan enkel starten met een voldoende aantal werkzoekenden. Indien de bezettingsgraad het minimum niet haalt kan deze alleen maar starten na goedkeuring door de VDAB-projectverantwoordelijke.  Indien VDAB beslist de opleiding te annuleren, dan houdt dit geen financiële verplichtingen in naar de dienstverlener. 

Duurtijd en opleidingsstructuur:  Een oriëntatiemodule bestaat uit een oriënterende groepscursus gespreid over 2 weken en een individueel gedeelte bestaande uit minimum 2 individuele gesprekken. De oriëntatiemodule kan maximaal gespreid worden over 4 weken.  De eindgesprekken resulteren in een individueel eindverslag 

De opdracht wordt gegund door middel van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking (OPMB). Het volgen van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking houdt geen verplichting in tot het toewijzen van de opdracht. De VDAB behoudt aldus het recht om de volledige opdracht niet of slechts gedeeltelijk toe te wijzen. 

Het toewijzen van de opdracht gebeurt op basis van de economisch meest voordelige offerte. 

Het bestek en het deelnemingsformulier zijn raadpleegbaar via https://eten.publicprocurement.be.

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten

  • Officiëel bestek op te vragen bij hogergenoemde adressen.
    Kopie van het bestek louter ter informatie.