U bent hier

Algemene offerte aanvraag – Outplacementbegeleiding in het kader van het Sociaal interventiefonds van de VDAB

Op 29 november heeft VDAB laten weten aan de betrokken kantoren dat de gunningsbeslissing van 28 oktober 2010  voor de algemene offerte-aanvraag 2010/10180 wordt ingetrokken. VDAB zag zich hiertoe genoodzaakt omdat er een materiële vergissing was gebeurd.

Na uitgebreid onderzoek is vastgesteld dat deze vergissing te wijten was aan onduidelijkheden in het bestek. Een aantal indieners hebben de VDAB er ook op gewezen dat de gunningscriteria uit het bestek en het beoordelingssysteem niet voldoende eenduidig of ondubbelzinnig interpreteerbaar zijn waardoor de correcte beoordeling door de specialist-lezers niet gewaarborgd zou kunnen worden.

Omwille van wat voorafgaat besluit de VDAB:

  • de algemene offerteaanvraag voor Outplacementbegeleiding in het kader van het Sociaal Interventiefonds van de VDAB - bestek nr. 2010/10180 stop te zetten;
  • op een latere datum een nieuwe algemene offerteaanvraag uit te schrijven voor de gunning van de opdracht betreffende Outplacementbegeleiding in het kader van het Sociaal Interventiefonds van de VDAB.

Sinds 1 maart 2009 financiert het sociaal interventiefonds (het vroegere Herplaatsingsfonds) onder bepaalde voorwaarden de outplacementbegeleiding voor:

  • werknemers,
  • gefailleerde zelfstandigen,
  • helpers van gefailleerde zelfstandigen,
  • werknemers die tot een jaar voor het faillissementsvonnis bij de bewuste onderneming werkten.

Deze financiering is voorzien voor werknemers die aan de slag waren in een bedrijf gelegen in het Vlaamse Gewest en werkloos werden ten gevolge van:

  • een faillissement van de onderneming,
  • een gerechtelijke reorganisatie van de onderneming,
  • de gerechtelijke ontbinding van een vzw door kennelijke staat van onvermogen, of
  • financiële moeilijkheden in de onderneming.

Het sociaal interventiefonds komt pas tussen als de onderneming zelf niet over de financiële middelen beschikt om outplacementbegeleiding te bekostigen. Onder bepaalde voorwaarden worden ook de kosten terugbetaald voor opleiding als onderdeel van de begeleiding.

Het sociaal interventiefonds werkt voor de opvang en begeleiding van de werknemers samen met outplacementkantoren. Om de twee jaar wordt hiervoor een algemene offerteaanvraag uitgeschreven. Recent werd op 9 juli 2010 een nieuwe offerteaanvraag gepubliceerd in het bulletin der aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad.

De aanvraag tot het bekomen van het bestek dient per e-mail te gebeuren op volgend adres: marc.detiege@vdab.be, met als subject: ‘Bestek algemene offerteaanvraag 2010/10180’, onder vermelding van de fysieke adrescoördinaten van de aanvrager.

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten