U bent hier

Besteknr. 2015-20555 Procesoperator vervolmaking - raamovereenkomst

Op 20-04-2015 is de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking  “Besteknr. 2015-20555 Procesoperator vervolmaking ”- raamovereenkomst via e-notification gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen (BDA) , referentienummer VDAB-2015-20550-F02_0 gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen (BDA) nr 2015-509786

Op 21-04-2015 werden de opdrachtsdocumenten , bestek, offerteformulier met  bijlagen en algemene  contractvoorwaarden,  toegevoegd aan de publicatie.

In het kader van een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met middelen van de Vlaamse overheid, al dan niet aangevuld met Europese middelen, een dienstenopdracht uitgeschreven voor de competentieversterking en begeleiding van niet werkende werkzoekenden (NWWZ) voor de beroepsopleidingen ‘Procesbeheersing’ en ‘Procesoperator EQF level 4’ in de sector Industrie in provincie Antwerpen.

Zoals bepaald in de VDAB-beheersovereenkomst streeft de VDAB ernaar om de samenwerking met partners te versterken en uit te breiden met als doel tot een nog meer arbeidsmarktgericht, wendbaar en toekomstgericht opleidings- en begeleidingsaanbod te komen. VDAB zal nog meer een aanpak op maat voor alle kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voorzien: niet alleen voor de  kansengroepen, werkzoekenden met een arbeidshandicap, ouderen (50+) en jongeren ( -25j) maar ook voor andere niet actieve burgers.

Deze oproep wordt geformuleerd vanuit de regieopdracht van VDAB Antwerpen en is in het kader van het knelpuntenbeleid en sluitend maatpak bedoeld als een uitbreiding van het bestaande aanbod op de lokale arbeidsmarkt, gebaseerd op de sectorale behoeften en de Antwerpse Arbeidsmarktanalyses.

De opdracht bestaat uit een raamovereenkomst voor 2 percelen:

Perceel 1:   korte module procesbeheersing

Een korte vervolmakingsmodule procesbeheersing, voor minimum 1 tot  maximum 5 groepen.

Perceel 2: module procesoperator EQF level 4

Een langere vervolmakingsopleiding voor procesoperatoren  EQF level 4  voor maximum 25 deelnemers, verdeeld over 5 groepen van gemiddeld 5 deelnemers.

De opleidingen worden georganiseerd  in  de locatie van de opdrachtnemer in de provincie Antwerpen

De deelnemers  worden door VDAB aangeleverd vanuit de basisopleiding Procestechnieken bij VDAB.

Voor een precieze omschrijving van de opdracht verwijzen we naar deel 2, ‘Technische bepalingen’ van dit bestek.

De inschrijver heeft de mogelijkheid om bijkomende vragen te stellen over de procedure. Mogelijk zijn een aantal vragen reeds beantwoord in de “Leidraad bij het indienen van de offertes” die u kan terugvinden op de website http://partners.vdab.be/leidraadoffertes

De vragen dienen gesteld te worden via het e-mailadres ant_oproepcel@vdab.be  van de Oproepcel bij VDAB Antwerpen. Het onderwerp van de e-mail is verplichtend: “Vragen_2015-20550_procesoperator”. Gelieve per vraag aan te geven over welk bestekonderdeel er verduidelijking gewenst is door uw vraag te beginnen met het titelnummer en de titel van het betreffende bestekonderdeel, en de pagina van het bestek.

Inschrijvers kunnen, conform de richtlijnen in het bestek tot 12-05-2015, vóór  09:30uur een offerte  elektronisch indienen via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be

Inschrijvingen op papier worden NIET aanvaard.

Meer informatie kan bekomen worden op http://www.bestuurszaken.be/e-procurement-voor-bedrijven of op http://www.publicprocurement.be  

In bijlage en op de website van VDAB wordt het bestek, louter ter informatie in een pdf-file, gepubliceerd http://partners.vdab.be

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten

  • Officiëel bestek op te vragen bij hogergenoemde adressen.
    Kopie van het bestek louter ter informatie.