U bent hier

Besteknr. 2014-20364 Raamovereenkomst voor vooropleidingen en jobhunting in de transportsector

Op 20-03-2014 is de onderhandelingsprocedure met bekendmaking  “Besteknr. 2014-20364 - Raamovereenkomst voor vooropleidingen en jobhunting in de transportsectorvia e-notification gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen (BDA) , referentienummer VDAB-2014-20364-F02_0 gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen (BDA) nr 2014-505998

Deze oproep wordt geformuleerd vanuit de regieopdracht van VDAB Antwerpen en is in het kader van het knelpuntenbeleid en sluitend maatpak bedoeld als een uitbreiding van het bestaande aanbod op de lokale arbeidsmarkt, gebaseerd op de sectorale behoeften en de Antwerpse Arbeidsmarktanalyses.

Zoals bepaald in de VDAB-beheersovereenkomst streeft de VDAB ernaar om de samenwerking met partners te versterken en uit te breiden met als doel tot een nog meer arbeidsmarktgericht, wendbaar en toekomstgericht opleidings- en begeleidingsaanbod te komen. VDAB zal nog meer een aanpak op maat voor alle kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voorzien: niet alleen voor de 4 kansengroepen ( werkzoekenden met een arbeidshandicap, ouderen (50+), allochtonen en kortgeschoolden) maar ook voor andere niet actieve burgers.

In het kader van een betere en efficiëntere dienstverlening ten aanzien van niet werkende werkzoekenden wordt met Vlaamse middelen een dienstenopdracht uitgeschreven voor het organiseren van competentieversterkende vooropleidingen in de sector transport, stage- en jobhunting voor deelnemers die na de vooropleiding nog niet doorstromen naar een finaliteitsopleiding of tewerkstelling en voor deelnemers van de opleiding zwaar vervoer bij VDAB in de provincie Antwerpen.

Voor een precieze omschrijving van de opdracht verwijzen we naar deel 2, technische bepalingen van dit bestek.

Inschrijvers kunnen, conform de richtlijnen in het bestek tot  07-04-2014, vóór 11:00u een aanvraag tot deelneming elektronisch indienen via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be
Inschrijvingen op papier worden NIET aanvaard.

Meer informatie kan bekomen worden op http://www.bestuurszaken.be/e-procurement-voor-bedrijven of op http://www.publicprocurement.be

In bijlage en op de website van VDAB wordt het bestek, louter ter informatie in een pdf-file, gepubliceerd http://partners.vdab.be

Contactpersonen voor deze open oproep :

VDAB Arbeidsmarktregie Antwerpen OpRoepCel
e-mail: ANT_OPROEPCEL@vdab.be    

Documenten