U bent hier

Begeleiding na de periode tewerkstelling art60§7

Deel 2: Opleidingen in TWE

Met TWE bieden we aan werkzoekenden/leefloongerechtigden, die nood hebben aan de ontwikkeling van voornamelijk generieke competenties en aan het verwerven van werkervaring (mits ze beschikken over voldoende leerpotentieel), 2 jaar intensieve begeleiding zodat uitstroom naar het NEC haalbaar wordt.

Trajecten TWE zijn trajecten op maat van de klant, maw afhankelijk van de stappen die de werkzoekende dient te zetten zal een passend instrument ingezet worden.

Met TWE focussen we voornamelijk op de ontwikkeling van generieke competenties (omschrijving zie afsprakenkader instroom)

 1. Als uit de screening blijkt dat in functie van het te bereiken jobdoelwit vooral moet gefocust worden op een technische opleiding, wordt in eerste instantie gewerkt aan de ontwikkeling van deze technische competenties. Pas indien na deze technische opleiding blijkt dat betrokkene alsnog nood heeft aan intensieve begeleiding en voldoet aan de instroomcriteria TWE, kan een traject TWE opgestart worden.
   
 2. Indien tijdens het traject TWE-OCMW blijkt dat betrokkene nood heeft aan een korte technische opleiding, dan kan deze deel uitmaken van TWE-OCMW op voorwaarde dat:
  • het een erkende opleiding betreft;
  • de erkende opleiding kadert in het realiseren van het jobdoelwit;
  • de totale opleidingsduur max 3 maanden voltijds bedraagt.
  • de totale opleidingsduur is de opleidingsduur exclusief de duur van de opleidingsstage;
  • de opleiding maximaal één maal ingezet wordt in het traject TWE-OCMW.
 3. Indien tijdens een traject TWE-OCMW blijkt dat betrokkene nood heeft aan een langdurige opleiding

  Situatie 1: de erkende opleiding die kadert in het bereiken van het jobdoelwit start deeltijds gedurende de periode tewerkstelling in art60§7 en loopt aansluitend voltijds nog meer dan 3 maanden verder: het traject TWE-OCMW wordt stopgezet na de periode tewerkstelling art. 60§7.

  Situatie 2: de opleidingsbehoefte, kaderend in het bereiken van het jobdoelwit, wordt slechts duidelijk tijdens de periode art. 60§7 tewerkstelling. Het OCMW zoekt met de werkzoekende naar een passende erkende opleiding en zorgt voor warme overdracht van het traject. Het OCMW staat in voor de begeleiding van de werkzoekende tot het eind van TWE of de opstart van de opleiding. Het TWE traject wordt stopgezet bij het instappen van langdurig opleidingstraject.
   

 4. Deeltijdse opleidingen in een traject TWE-OCMW Wanneer de werkzoekende nood heeft aan een opleiding in kader van het bereiken van zijn jobdoelwit en deze gecombineerd kan worden met de art. 60§7 tewerkstelling en aansluitend slechts deeltijds verder loopt; dan kan deze opleiding deel uitmaken van het TWE-OCMW traject. Het OCMW biedt betrokkene minstens halftijds de nodige begeleiding om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en de aansluiting met de arbeidsmarkt in max 24 maanden mogelijk te maken.
   
 5. Niet-erkende opleidingen kunnen geen deel uitmaken van een traject TWE. Men kan enkel gebruik maken van het aanbod van door VDAB georganiseerde of erkende opleidingen.
   
 6. Bij stopzetting van een traject TWE omwille van een opleiding, staat het OCMW in voor een warme overdracht. De trajectbegeleider blijft beschikbaar voor eventueel overleg. Indien de OCMW trajectbegeleider nog een actieve rol wil spelen kan dat, mits afspraken met de instructeur. Deze acties vallen buiten TWE-OCMW (en maw buiten de vergoeding van het traject TWE-OCMW)

 

Hoe opleidingsacties registreren:

 • De OCMW trajectbegeleider vraagt een erkende opleiding aan via de website van de VDAB, zie ook deze link https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod?p=1
  Van zodra je daar een keuze maakt van een opleiding die binnen de contouren van het TWE traject past dan kun je deze aanvragen via deze pagina. Deze vraag komt dan terecht bij de opleidingsverstrekker (in vele gevallen dus VDAB, maar het kan ook een erkende opleiding zijn bij een partner). Deze opleidingsverstrekker zal de nodige registratie doen in het MLP systeem. Als OCMW bemiddelaar kan je dan in de flap begeleiding, stappen naar werk een lijn zien verschijnen rond de opleidings aanvraag. Deze lijn verschaft dan meer informatie over: de stand van zaken arond de opleidingsaanvraag, de verdere screening van de opleidingsverstrekker en de beslissing of betrokkene klant al dan niet kan opstarten met de opleiding. Als OCMW bemiddelaar vermeld je best deze stap naar opleiding in MLP. Je kan dit op volgende manieren doen:

  • je noteert dit in het vrije vak van de TWE lijn
  • je noteert dit in het het POP van de klant
  • je noteert dit in het toelichtende vak onder de flap dienstverlening als je deze gebruikt.

  Eén van deze mogelijkheden is voldoende, zolang er maar een verwijzing terug te vinden is dat de volgende stap in het traject een opleiding is.

  In de toekomst trachten we vanuit VDAB een overzicht van mogelijke opleidingen - die aan de criteria voldoen om binnen het TWE traject te kunnen passen - aan te bieden. Dit wordt echter eerste afgestemd met onze opleidingscentra. Van zodra dit overzicht beschikbaar is zal dit gecommuniceerd worden en zal er tevens een verwijzing naar dit overzicht in het draaiboek vermeld worden.

 • Na afloop van een competentieversterkende actie ziet de OCMW trajectbegeleider erop toe dat de competenties worden aangepast in MLP-dossier van de deelnemer.