U bent hier

Financiering

De integratie van het art 60§7 in TWE en de daarbij horende financiering bracht voor de OCMW’s een aantal wijzigingen met zich mee.


Opmerkingen vooraf

 • Vlaanderen kent vanaf 01/01/2017 een toelage toe voor nieuw opgestarte art60§7 tewerkstellingen die kaderen in een TWE-traject en voldoen aan de voorwaarden.
 • Voor alle art60§7 tewerkstellingen gestart voor 01/01/2017 blijft de reeds geldende regelgeving ongewijzigd behouden (met RSZ-werkgevers vermindering). Deze geldende regelgeving blijft onverminderd van kracht tot en met 31 december 2018. Vanaf 1 januari 2019 worden de dan nog lopende art60§7-arbeidsovereenkomsten geïntegreerd in de TWE-regelgeving.

Dit impliceert dat zowel in 2017 als 2018 de bestaande financiële stromen voor de lopende arbeidsovereenkomsten art.60§7 (met RSZ-werkgeversvermindering) als de nieuwe financiële stromen TWE (met subsidie, compensatie en voorschot) voor nieuw opgestarte TWE - trajecten en arbeidsovereenkomsten art60§7 naast elkaar zullen bestaan.


De verschillende componenten in de financieringen ikv TWE

 1. Begeleidingsvergoeding TWE
  Voor alle TWE-trajecten opgestart vanaf 1 januari 2017 ontvangt het OCMW per traject:
  • Inspanningsvergoeding (250€/mnd) voor de realisatie van de dienstverlening.
   • Maximum 3000 euro/jaar/traject
   • Maximum 24 maanden
   • Uitbetaald per kwartaal door VDAB
   • Eventuele rechtzettingen in jaarafrekening na elk kalenderjaar
   • Voorwaarden:
    • Een geldige registratie van een TWE-traject met begeleiding op de laatste kalenderdag van de maand
    • Tijdige start art.60-tewerkstelling
  • Compensatievergoeding (195€/mnd) voor maanden in TWE-traject met art.60 tewerkstelling
   • Verschil tussen 445 euro en reeds genoten inspanningsvergoeding (445 euro-250 euro= 195 euro)
   • 150 euro/maand onmiddellijk betaald per kwartaal door VDAB
   • 45 euro/ maand betaald na einde van de begeleiding
   • Eventuele rechtzettingen in jaarafrekening na elk kalenderjaar
   • Voorwaarden:
    • Inspanningsvergoeding voor de betreffende maand
    • Art.60-tewerkstelling bezig op laatste kalenderdag van de betreffende maand
  • Resultaatsvergoeding (maximum 900€/begeleiding) als stimuleringsfinanciering per geslaagde begeleiding
   • Geslaagd = werkzoekende is aan het werk ikv professionele activering
   • 2 meetmomenten:
    • Dag na einde van het TWE-traject: positief resultaat geeft recht op 300 euro
    • 3 maanden na einde van het TWE-traject: positief resultaat geeft recht op 600 euro
    • Voorwaardelijke uitbetaling: enkele deels/ volledig uitbetaald indien som van de totale compensatievergoedingen lager is dan de som van de resultaatsvergoedingen.
      
 2. De loontoelage, verhoogde staatstoelage, art 61 en KB 500
  Het OCMW ontvangt van de Vlaamse overheid een tussenkomst in de loonkost in kader van de tewerkstelling art.60 §7. De POD MI neemt - als uniek loket - voor Vlaanderen de betaling waar van :

  De gewone (loon)toelage en verhoogde staatstoelage

  • De gewone (loon) toelage

   Bij een voltijdse tewerkstelling wordt het bedrag van het leefoon aan het tarief voor persoon met gezinslast uitbetaald, met als maximum het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen Voor een deeltijdse tewerkstelling wordt een bedrag van € 500 per maand uitbetaald. Deze toelage is beperkt tot maximum 6 maanden. (noot: De verhoogde tussenkomst voor -25 jarigen is afgeschaft voor de contracten onder de TWE regelgeving.)

  • De verhoogde staatstoelage

   Indien het OCMW hiervoor een bedrag toegewezen krijgt vanuit de Vlaamse overheid wordt bij een tewerkstelling art. 60§7 in een erkend sociale economie -initiatief in de plaats van een gewone loontoelage een verhoogde staatstoelage (= brutoloon werknemer, max. GGMI) uitbetaald. Toelagen door Vlaanderen “toegekend”, worden – voor een kalenderjaar – gepubliceerd op www.vdab.be/tijdelijkewerkervaring of zijn te vinden onderaan in bijlage(n) van dit hoofdstuk.

   In de nieuwe regeling kan het OCMW slechts voor maximum 12 maanden tewerkstelling art 60§7 aanspraak maken op deze verhoogde staatstoelage (noot: voor de contracten onder de oude regeling is er geen maximum duur opgelegd).

   Onder de TWE regelgeving is er geen vermindering van patronale lasten voorzien. De OCMW’s dienen een RSZ-werkgeversbijdrage te betalen. Voor jongeren (tot 25 jaar) komen OCMW’s in aanmerking voor de Vlaamse doelgroepkorting “jongeren”. Indien voldaan aan de voorwaarden kan het OCMW ook beroep doen op de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden.

  Vergoedingen ikv art61 en KB 500 (partnerschapsovereenkomst)

  • Artikel 61: de omkaderings- en opleidingspremie (OOP)

   Bij een tewerkstelling met toepassing van artikel 61 werkt het OCMW samen met een derde werkgever voor het realiseren van zijn tewerkstellingsopdracht. In het bijzondere geval dat het OCMW voor het tewerkstellen van zijn gerechtigden samenwerkt met een privé-werkgever, ontvangt het van de federale overheid een toelage voor de omkadering en eventuele opleiding van de tewerkgestelde persoon. Deze toelage is de zogeheten omkaderings- en opleidingspremie.

   Deze kan nog steeds genuttigd en aangevraagd worden bij POD MI.

  • KB 500 of de partnerschapsovereenkomst

   De partnerschapsovereenkomst (of 500 Euro-maatregel) is een maatregel waarmee het OCMW een partnerschap sluit met de regionale tewerkstellingsdienst (ACTIRIS, FOREM, VDAB en, voor de Duitstalige Gemeenschap, das Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft) of één of meer door het OCMW erkende partnerschappen om een rechthebbende individueel te begeleiden met het oog op zijn tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt. De partners waarmee het OCMW samenwerkt, ontvangen een financiële tegemoetkoming vanwege het OCMW voor het voltooien van de opdracht die hen werd opgedragen via het partnerschap. Voor de geïndividualiseerde begeleiding van de rechthebbende moet(en) de partner(s) een beroep doen op de methodes van het actief zoeken naar werk en/of jobcoaching, overeengekomen met het OCMW.

   KB 500 is niet combineerbaar met TWE.

   Om de verschillen te duiden kan u onderaan dit hoofdstuk in de bijlage(n) een overzicht vinden tussen de verschillen van financiering bij het TWE traject en art. 60§7 tewerkstellingen en die van trajecten/ tewerkstellingen art. 60§7 in het ‘oude systeem’ gestart voor 1/1/2017.

   Daarnaast kan u in de bijlagen u een aantal simulatie-voorbeelden vinden van enkele trajecten (kort, lang en middellang traject) met en zonder resultaatfinanciering, dat wil zeggen dat betrokken werkzoekenden wel of niet uitgestroomd zijn in het net NEC. In deze simulatie trachten we een beeld te geven welke financiering het OCMW tegemoet komt. Dit zijn echter maar enkele voorbeelden van de vele situaties die kunnen voorvallen. Er bestaan zo veel voorkomende scenario's (geen tijdig werk, enkele positieve RV1, enkel positieve RV2…), per individu verschillend. De voorbeelden kan u zien als een visualisering van een mogelijke financiering bij een traject.


Financiële stromingen, betalingen door VDAB

De financiering behelst een aantal onderdelen:

 1. het kasvoorschot
 2. de kwartaalafrekeningen
 3. de jaarsaldering
   
 1. Kasvoorschot

  Aangezien de betalingen door VDAB aan het OCMW met vertraging op de prestaties worden uitbetaald, wordt er gewerkt met een kasvoorschot.

  Het kasvoorschot van 2017 werd berekend op het effectief aantal opgestarte art.60 trajecten van 01/2015 t.e.m. 06/2016. De berekening was als volgt :

  • het gemiddelde aantal gestarte trajecten per maand en per OCMW werd berekend
  • dit gemiddeld aantal werd afgerond naar hogerliggend 0,5
  • waarna er 9 x de maandelijkse inspanningsvergoeding (€ 250) werd toegekend.

  Dit kasvoorschot wordt jaarlijks herbekeken. Vanaf 2018 zal het voorschot berekend worden op basis van het gemiddelde van het maandelijks aantal effectief nieuw opgestarte trajecten TWE-OCMW in het voorgaande jaar in de periode januari tot en met september:

  • ligt het te betalen voorschot hoger dan het vorige voorschot, zullen we bijpassen;
  • is er geen verschil, dan hoeft er niets te gebeuren;
  • indien het aantal nieuw opgestarte trajecten lager is dan het voorgaande jaar, kan (een deel van) het voorschot teruggevorderd worden.
    
 2. Kwartaalafrekeningen

  Maandelijks wordt een overzicht bezorgd met alle TWE-trajecten. Dit overzicht wordt momenteel als een beveiligde excel-bestand verstuurd. Met een aparte mail wordt het wachtwoord bezorgd.

  Het bestand bestaat uit:

  • Een werkblad met algemene toelichting over TWE en TWE-trajecten;
  • Een werkblad met de betekenis van de velden/variabelen die opgenomen zijn in deze rapportering;
  • Alle geregistreerde TWE-trajecten tot en met de laatste dag van de betreffende maand. Elk kwartaal worden kolommen toegevoegd die aangeven voor welke maanden de trajecten recht hebben op financiering.

  Na afloop van elk kwartaal krijgt het OCMW bovendien een kwartaalafrekening. Deze geeft informatie over het recht op vergoeding per persoon in TWE, alsook het detail van de kwartaalbetaling in de vorm van een betaalnota (in een PDF-bestand dewelke worden verstuurd in april, juli, oktober, januari). In deze betaalnota is specifieke informatie te vinden omtrent de kwartaalbetaling met overzichten waarbij het aantal vergoedingen wordt gepresenteerd per type vergoeding (inspanningsvergoeding, compensatievergoeding 1, compensatievergoeding 2, resultaatsvergoeding 1, resultaatsvergoeding 2 en resultaatsvergoeding 3):

  • Een eerste overzicht dat wordt gegroepeerd volgens de prestatiemaand waarop de vergoeding betrekking heeft;
  • Een tweede overzicht worden diezelfde vergoedingen gegroepeerd volgens de startmaand van de begeleiding. Dit overzicht staat tevens in het Excel-bestand op het werkblad BETAALNOTA.

  Een OCMW kan de maandelijkse bestanden in de eerste twee maanden van een kwartaal gebruiken om de nodige rechtzettingen te doen voor verkeerd geregistreerde TWE-trajecten, zodat de kwartaalafrekening zo correct mogelijk kan gebeuren. Let op: Indien rechtzettingen niet binnen een kwartaal worden doorgevoerd, zullen eventuele extra betalingen of terugvorderingen als gevolg van deze kwartaaloverschrijdende rechtzettingen pas in de jaarsaldering worden verrekend. Deze worden dus niet meegenomen naar een volgend kwartaal.
   

 3. Jaarsaldering

  Wat is de jaarsaldering?
  Elk kwartaal wordt een betaling gedaan op basis van de toestand van de TWE-trajecten op de laatste dag van het kwartaal. Het kan echter door diverse omstandigheden (zie hieronder voor meer detail) dat er niet altijd het bedrag werd betaald in een kwartaal waar het ocmw recht op had, ofwel juist een bedrag werd betaald waarop u (uiteindelijk) geen recht had.

  Voor alle TWE-trajecten die geregistreerd werden in de voorgaande kwartalen:

  • worden de vergoedingen alsnog toegekend die eerder niet werden toegekend
  • worden vergoedingen teruggevorderd indien de vergoedingen eerder onterecht werden toegekend.

   

  Deze jaarsaldering wordt verwerkt aan het begin van een nieuw kalenderjaar (dus voor het jaar 2017 zal dit begin 2018 gebeuren etc). De OCMW’s zullen bij de jaarsaldering in hun monitoringsbestand de nodige extra informatie ontvangen hierover. De opzet is dat het OCMW exact kan terugvinden voor welke trajecten er nog bedragen worden uitgekeerd en waar bedragen worden teruggevorderd.

 4. Hoe wordt de jaarsaldering berekend?

  We bekijken de toestand van elke geregistreerde TWE-traject op 31 december van het betreffende jaar. Voor elke TWE-traject dat al gestart was in de voorgaande kwartalen, bekijken we of het recht op de diverse vergoedingen (Inspanningsvergoeding (IV), Compensatievergoeding (CV) en Resultaatsvergoeding (RV)) overeenkomt met wat er effectief al is uitbetaald in die kwartalen. Indien blijkt dat er voor een registratie te veel ofwel te weinig was uitbetaald, dan zal dit bedrag dus ofwel moeten worden teruggevorderd ofwel alsnog moeten worden overgemaakt. Al deze bedragen zullen samen worden genomen en met de uitbetaling van het vierde kwartaal worden verrekend. Uiteraard verzorgen we in de monitoringstabellen alsook in de betaalnota voldoende detail om alles te kunnen nakijken.

  In welke gevallen wordt de jaarsaldering ingezet?

  Enkele voorkomende gevallen:

  • Geen tijdige tewerkstelling (meer), toch een inspanningsvergoeding gekregen
   Het OCMW ontving een inspanningsvergoeding voor een traject waarbij later bleek dat er niet tijdig een tewerkstelling was opgestart. Aangezien een OCMW twee maanden heeft om een art. 60-tewerkstelling op te starten, is het mogelijk dat er reeds wel een inspanningsvergoeding werd uitgekeerd voor een traject waarbij niet tijdig een tewerkstelling werd gevonden (kwartaaloverschrijdend). VDAB gaat deze bedragen in de jaarsaldering terugvorderen.
  • Laattijdige correctie van tewerkstelling ikv art. 60
   Het is mogelijk dat er in de monitoringsoverzichten geen tijdige tewerkstelling werd gevonden en er daardoor ook geen inspannings- en/of compensatievergoeding is uitgekeerd. Dit gebeurde met name in het geval van contractverlenging van een contract begonnen in 2016, waarbij de verlenging wel samenviel met de start van de TWE, maar er in dit geval geen aangifte gebeurde en deze tewerkstelling niet werd gevonden in DIMONA. De correcties hiervoor werden veelal pas later gedaan, meestal na een relevante kwartaalperiode. Voor dergelijke gevallen zal er dus alsnog worden uitbetaald voor die maanden waarop OCMW’s nog niet werd gecompenseerd.
  • Het TWE-traject werd eerder toegewezen aan een ander OCMW
   Het TWE-traject kwam een tijdje niet in de monitoringstabel terecht ofwel kwam er een TWE-traject in uw monitoringstabel terecht die u niet kende/waarvoor u geen begeleiding had voorzien. Als een cliënt net verhuisde, was het verblijfsadres bij de start van de TWE niet altijd correct vanwege een vertraging van informatie van Kruispuntbank . Het gevolg kan zijn dat een verkeerd OCMW voor een TWE-traject betaald werd. Bij het OCMW dat hiervoor dus onterecht een vergoeding kreeg zal er worden teruggevorderd, het OCMW dat deze vergoeding had moeten krijgen, zal dit via de jaarsaldering ontvangen.
  • Laattijdige stopzettingen
   Een traject werd pas later dan de voorziene einddatum beëindigd (of maw: het stond nog op status bezig en er werd minstens één maand overschreden alvorens het alsnog werd stopgezet). Indien als gevolg hiervan extra vergoedingen werden uitbetaald, worden deze teruggevorderd.
  • TWE stond een periode onder het foute financieringsnummer (niet beginnend met "C03S")
   Het uitgangspunt voor rapportering en de daaraan gelinkte financiering is dat aan een traject altijd een financieringsnummer is gekoppeld beginnend met “C03S”. Indien een traject een periode op een verkeerd financieringsnummer stond en pas na een kwartaal werd rechtgezet, dan worden bedragen die niet zijn uitbetaald ook meegenomen in de jaarsaldering.
 5. FAQ Monitoringstabellen
  • Ik heb de bestanden niet ontvangen, wat doe ik nu?
   De mailing over de Tijdelijke Werkervaring wordt verstuurd in de vorm van een beveiligd ZIP-file om aan de privacywetgeving te voldoen. Indien dit niet wordt ontvangen, zal het OCMW aan hun IT-afdeling moeten vragen een uitzondering te maken voor deze mailing. Al het mailverkeer tussen VDAB en OCMW’s zal moeten worden gevrijwaard.
  • Kunt u mij toevoegen aan de mailinglijst?
   Het betreft hier een geautomatiseerde mailing verstuurd als volgt opgebouwd: - 1 e-mailadres voor algemeen secretaris voor maandelijks uitsturen registratieoverzichten - 2 e-mailadressen voor financiële beheerders dat alleen per kwartaal (waarin financiële uitbetaling wordt gedaan) wordt uitgestuurd Mochten andere medewerkers de bestanden nodig hebben dan is het aan de OCMW’s dit zelf verder intern te verspreiden.
  • Help, mijn cliënt komt niet voor in de monitoringslijst! Hoe kan dit?
   Een mogelijke verklaring kan gevonden worden wanneer een cliënt net verhuisde. In de monitoringsbestanden wordt het OCMW toegewezen op basis van de verblijfplaats op moment van start van de TWE. Dit verblijfsadres bij de start van de TWE is echter niet altijd correct vanwege een vertraging van informatie van Kruispuntbank. Het gevolg kan zijn dat een verkeerd OCMW voor een TWE-traject betaald werd. Gelieve dit te melden aan tweregistratie@vdab.be.
  • Het monitoringsoverzicht geeft (nog) niet aan dat er sprake is van een tijdig gestarte tewerkstelling. Hoe komt dit?
   De afspraak is dat er een tewerkstelling binnen twee maanden na de start van TWE moet worden opgestart. Dit wordt als volgt gemeten: 15/01/17 => maximale begindatum van de tewerkstelling 15/3/17 (of 31/12/2017 => maximale begindatum van de tewerkstelling 28/02/2018). Indien hier niet aan voldaan wordt, zal er in de monitoringsbestanden dus aangegeven worden dat er geen sprake is van een tijdige tewerkstelling en daarmee vervalt het recht op financiering.
  • Daarnaast kan het zijn dat de informatie-uitwisseling vanuit DIMONA is vertraagd daardoor de gegevens in het monitoringsbestand nog niet up-to-date zijn. Dit kan vooral voorkomen bij een aangifte tegen het einde van de maand. Er kan alvast gekeken worden in MLP of in tabblad “loopbaangegevens” of daar al een tewerkstelling staat geregistreerd. Indien u toch denkt dat er iets fout is gegaan, gelieve dit te melden aan regie+monitoringTWE@vdab.be
  • In de jaarsaldering merk ik op dat niet alle bedragen volledig verrekend zijn. Ontvangen we deze bedragen later alsnog?
   Mocht het zo zijn dat er na de jaarsaldering nog steeds rechten zijn op bepaalde vergoedingen (op basis van laattijdige registratie, niet tijdig gemaakte correcties, …), brengt het OCMW VDAB hiervan op de hoogte. Na beoordeling kan dit alsnog worden meegenomen in de eerstvolgende jaarsaldering.

  Voor al uw vragen rond monintoring en subsidie kan u steeds een mail sturen naar: regie+monitoringtwe@vdab.be

Bijlagen