U bent hier

Wanneer uit de screening blijkt dat TWE niet haalbaar of niet nodig is

Het uitgangspunt van (professionele) activering bestaat erin een de klant een aanbod te doen op zijn maat. Maw obv reeds verworven en te verwerven competenties zal hem een aanbod/dienstverlening op maat aangeboden worden.

De doelstelling die daarbij voor ogen gehouden wordt is (zo snel mogelijk) doorstromen naar duurzaam werk in NEC.

Doelgroep TWE : indien uit de inschatting blijkt dat de leefloongerechtigde/werkzoekende nood heeft aan het verwerven van werkervaring via werkplekleren en voornamelijk generieke competenties moet ontwikkelen én indien blijkt dat tewerkstelling in het NEC haalbaar is na intensieve begeleiding van maximum 2 jaar, kan hij instromen in TWE. Een bijkomende voorwaarde is dat betrokkene minimaal halftijds op een werkvloer aan de slag kan.

Indien werkplekleren in het NEC bij de aanvang van het traject te hoog gegrepen is, is een laagdrempelige opstap in SE (niveau doelgroepwerknemer) mogelijk. Dat wil zeggen dat de betrokkene (indien leefloongerechtigd) eerst via art. 60§7 aan de slag gaat in een SE-initiatief. Het traject wordt vanaf dit startpunt verder opgebouwd met als doelstelling uitstroom naar het NEC.
 

A. TWE en sociale economie

 1. Indien uit de inschatting van de OCMW bemiddelaar (voor instroom in TWE-OCMW) blijkt dat tewerkstelling in SE voor betrokkene het hoogst haalbare is, is instroom in TWE-OCMW niet mogelijk. Indien betrokkene nood heeft aan gespecialiseerde bemiddeling, is doorverwijzing naar GTB mogelijk.
   
 2. Indien tijdens het traject TWE-OCMW blijkt dat uitstroom naar het NEC niet haalbaar zal zijn en de bemiddelaar schat in dat tewerkstelling in SE het hoogst haalbare is, dan vraagt het OCMW bij de DABP een recht aan of een ICF-screening (via de inschattingslijst of flap drempels). Het OCMW doet deze aanvraag tijdens de periode tewerkstelling in art60§7. OCMW’s die gecertificeerd zijn in ICF, doen zelf advies indicering. VDAB staat in voor het toekennen van rechten.
   
  1. Blijkt uit de indicering dat rechten SE effectief toegekend worden, dan wordt TWE-OCMW stopgezet na de periode tewerkstelling in art60§7. Op deze manier kan betrokkene alle te presteren arbeidsdagen ook effectief presteren. Met deze rechten op zak kan betrokkene - mits een passende vacature beschikbaar is - als doelgroepwerknemer aan de slag in SE.

   Vacatures SE worden opgeslagen in een aparte deeldatabank. De bemiddeling naar vacatures in SE is regionaal/provinciaal georganiseerd. Elk OCMW kan toegang krijgen tot de deeldatabank SE via een link, dus in principe kan elk OCMW via sollicitatieopdrachten bemiddelen naar SE.

   Indien de klant niet onmiddellijk kan doorstromen naar een tewerkstelling in SE (wegens geen passende vacatures) na de periode tewerkstelling in art60§7 (en dus na afsluiting van TWE-OCMW) wordt de klant verder bemiddeld door GTB indien gespecialiseerde bemiddeling noodzakelijk is.

  2. Indien uit de indicering een advies activeringsbegeleiding, arbeidszorg of niet-toeleidbaar voortvloeit, wordt beroep gedaan op GTB voor activeringsbegeleiding of arbeidszorg.

  Conclusie van inschatting door
de OCMW bemiddelaar voor TWE
Conclusie van inschatting door
de OCMW bemiddelaar tijdens TWE

Doelgroep TWE

 • werkervaring nodig
 • WPL halftijds mogelijk
 • generieke competenties
 • bemiddeling naar betalald werk in NEC mogelijk

TWE kan starten

Rechten VOP, APA,...zijn geen drempel voor TWE, want dit zijn maatregelen om tewerkstelling in NEC te ondersteunen

Beschikt de cliënt over rechten BW, LDE of CMW dan is instroom mogelijk wanneer uit evaluatie voor de instroom blijkt dat het NEC een haalbare kaart is. De evaluatie wordt opgeladen in het MLP dossier.

TWE wordt helemaal doorlopen tot uitstroom (naar NEC)
Tewerkstelling in SE is het hoogst haalbare Geen start TWE.
Recht op advies wordt aangevraagd bij DABP // VDAB bemiddelaar indien deze nog niet toegekend waren
Het recht of advies wordt aangevraagd bij DABP // VDAB bemiddelaar tijdens de art60§7.
Indien geen rechten toegekend worden, blijft TWE doorlopen na de periode tewerkstelling en biedt het OCMW verder begeleiding aan.
Betaald werk is niet haalbaar. Er is nood aan een voortraject of advies niet-toeleidbaar. Geen start TWE.
Advies wordt aangevraagd bij DABP // VDAB bemiddelaar
 • Bemiddeling wordt opgenomen door GTB indien gespecialiseerde bemiddeling of voortraject nodig is
 • Indien het label niet-toeleidbaar toegekend wordt: zie verder
Niet van toepassing. TWE had niet mogen starten.
 

 

B. Cliënt beschikt over een label "niet-toeleidbaar"

Burgers die een label niet-toeleidbaar kregen voor de inschatting door de bemiddelaar , behoren niet tot de doelgroep die kan instromen in TWE, zij voldoen immers niet aan de instroomcriteria.

Het label “niet-toeleidbaar” impliceert dat zij 2 jaar "vrijgesteld" worden van stappen naar werk/professionele activering om die problematieken die deze acties verhinderen te kunnen remediëren (cfr billijkheidsredenen van de OCMW’s).

Het is dan ook niet mogelijk om deze mensen te laten instromen in een art60§7- traject binnen of buiten TWE.

Indien de OCMW-trajectbegeleider de mening is toebedeeld dat de cliënt die beschikt over een dergelijk label wél in staat is om stappen naar werk te zetten met het oog op doorstroom naar het NEC, kan tijdens de periode van inschatting een aanvraag tot evaluatie ikv dit label overgemaakt worden aan de dienst DABP van VDAB.
 

C. Cliënt​ ​heeft​ ​enkel​ ​nood​ ​aan​ ​een​ ​intensieve​ ​technische​ ​opleiding​ ​:​ ​zie​ ​hoofdstuk​ ​3​ ​deel​ ​2

Indien uit de inschatting blijkt dat de leefloongerechtigde/werkzoekende vooral nood heeft aan het verwerven van technische competenties (en dit vraagt meer dan 3 maanden voltijds opleiding), zet de bemiddelaar opleiding of IBO in als passend aanbod.
 

D. Indien​ ​uit​ ​de​ ​inschatting​ ​blijkt​ ​dat​ ​de​ ​leefloongerechtigde/werkzoekende​ ​nood​ ​heeft​ ​aan andere​ ​dienstverlening

vb. traject ondernemerschap, gespecialiseerde bemiddeling,...dan wordt deze dienstverlening geïnitieerd bij VDAB of partners.