Voorwoord

Tierlantijn, schone schijn?
Gevaar voor verblinding!

Niet enkel de Belgische sportzomer 2018 is legendarisch, ook de arbeidsmarkt presteert (opnieuw) bovenmaats. De indicatoren wijzen op een nooit eerder gekende bloeiperiode. De Vlaamse werkzaamheidsgraad bedraagt eind 2018 al meer dan 74%, het hoogste niveau ooit en niet zo ver meer af van de onbereikbare geachte 76%-doelstelling tegen 2020. Door de steeds latere uittrede is dit 52% bij de 55-plussers, iets boven de 50%-doelstelling maar nog veel te laag. De werkloosheidsgraad (volgens ILO-criteria) bedraagt nog slechts 3,6%, de helft van het EU-gemiddelde. De uitstroom van werkzoekenden naar werk verloopt vlotter en het aantal ontvangen vacatures bereikte een nieuw recordniveau. Temidden deze jobinflatie heeft VDAB zich in 2018 met de nodige hervormingen verder gewapend om samen met haar partners te werken aan een efficiëntere matching en duurzamere loopbanen.

Deze records mogen niet leiden tot verblindende euforie want de uitdagingen blijven er zeker niet minder om. Het valt immers niet te verwachten dat de vacaturemarkt sterk afkoelt, eerder integendeel. De babyboomers stromen bij beken uit, jongeren stromen mondjesmaat in waardoor er onvoldoende vervanging is. Steeds meer onderzoek rechtvaardigt de switch naar techno-optimisme nu blijkt dat de vierde automatiseringsgolf, ook op de lange termijn, eerder jobs oplevert dan er vernietigt. Een recente Agoria-studie raamt het aantal niet-ingevulde vacatures tegen 2030 op 584.000 indien we niet sterk en vooral ‘arbeidsmarktbreed’ ingrijpen op vlak van activering, upgrading en omscholing.

Dé challenge op onze arbeidsmarkt ligt bijgevolg in de hevige 'War for Talent' die we –zeker voor technisch (top)talent- dreigen te verliezen zonder bijkomende, co-creatieve inspanningen om de talentenvijver te verdiepen, te verbreden en te verrijken.

De verdieping vereist dat we blijven investeren in de integratie van kansengroepen die het moeilijkst uitstromen naar werk: de ongekwalificeerde en de NEET-jongeren, de langdurig werkzoekenden en zieken, en zeker de 55-plussers. De verbreding kan maar als we ook de inactieve bevolking aan spreken die, met liefst 900.000 personen tussen 20 en 64 jaar, vele malen groter is dan het ingeschreven arbeidsreserve van amper 190.000. Ook hier zal VDAB in 2019 verdere stappen zetten door na te gaan welke inactieve groepen, van jonge laaggeschoolde vrouwen tot ervaren oudere inactieven, kunnen aangesproken worden om minstens deeltijds aan de slag te gaan.

De verrijking van de talentenvijver gebeurt door in te zetten op alle soorten competenties, beroepsgerichte kwalificering en levenslang leren voor de volledige beroepsbevolking. In Vlaanderen is het levenslang leren nog altijd een vrij dor terrein in vergelijking met onder meer het groene Scandinavië. Het zal een grootschalige ‘skill building’-strategie vergen om alle werkenden up to date te houden op vlak van digitale en aanverwante competenties en werkzoekenden of inactieven om- en bij te scholen in functie van de sterk veranderende beroepskwalificaties. Dit levenslang leren-project kan maar slagen als àlle actoren op de arbeidsmarkt nog nauwer gaan samenwerken en elkaar versterken.

Om al deze uitdagingen voor dit en volgende jaren aan te gaan past ook VDAB permanent zijn dienstverlening aan. In 2018 maakte VDAB zich klaar voor de toekomst met een doorgedreven sectorale organisatie, een nieuw dienstverleningsmodel, de eerste operationele stappen naar een competentiegerichte arbeidsmarkt en een versterkte activerende bemiddeling. Voor iedereen, werkenden, werkzoekenden en nog inactieven, wordt gezocht naar de juiste dienstverlening op maat. Met een arbeidsmarkt in verandering door automatisering en robotisering, een verouderende bevolking, migratie en de impact van klimaatverandering, is het meer dan ooit nodig dat VDAB zich flexibel en ambitieus positioneert.

Fons Leroy - Gedelegeerd bestuurder
Karel van Eetvelt - Voorzitter Raad van Bestuur

Over VDAB

Over VDAB

Onze Missie

We helpen alle Vlaamse burgers om zelf hun loopbaan te ontwikkelen.

 • Als regisseur scheppen we het inspirerende netwerk daarvoor.
 • Als dienstverlener zetten we burgers aan om maximaal hun talenten en competenties te ontplooien.

Het is onze missie om in het belang van werkgevers, werknemers en werkzoekenden de arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding te verzekeren, organiseren en bevorderen met het oog op de levenslange en duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt van werkzoekenden en werknemers.

VDAB gaat sectoraal

Bij VDAB werken we sectoraal. De arbeidsmarkt is behoorlijk ingewikkeld: er zijn heel verschillende beroepen en mensen hebben de meest diverse profielen. Daarom is onze dienstverlening opgesplitst in zes sectoren, zo kunnen we onze gespecialiseerde kennis over bepaalde jobs, arbeidsomstandigheden, bedrijven, opleidingen en de nodige skills in de matching tussen werkgever en werkzoekende.

 • zorg en onderwijs
 • diensten aan personen en bedrijven
 • hout en bouw
 • industrie
 • business support, retail en ICT
 • transport en logistiek
 • intensieve dienstverlening

Een nieuwe contactstrategie: van digital first naar human digital

Sinds oktober 2018 gaat VDAB in zijn contacten met klanten uit van een ‘digital first’-benadering. Daarbij stimuleren we de klant maximaal om zelf aan de slag te gaan met gebruiksvriendelijke, online tools. Waar nodig, geven we de klant hierbij persoonlijke ondersteuning via telefoon, e-mail, chat …

Door deze benadering krijgen onze bemiddelaars en instructeurs meer tijd om te investeren in een provinciale persoonlijk dienstverlening voor klanten die minder digitaal vaardig zijn of minder kans op werk hebben.

Over VDAB

Onze Medewerkers

Onze medewerkers

Onze medewerkers

Leeftijdsstructuur

Leeftijdsstructuur

Diversiteit

Het diversiteitsbeleid van VDAB werkt met focusgroepen van medewerkers die zelf tot de doelgroepen van ons diversiteitsbeleid behoren.

We onderscheiden vier verschillende focusgroepen:

 • medewerkers met een handicap of chronische ziekte
 • medewerkers van buitenlandse herkomst
 • holebi’s en transgenders
 • meer ervaren medewerkers (55+’ers).

Opleidingen

Opleidingen

Persoonlijke coaching & loopbaangebeleiding

Persoonlijke coaching & loopbaangebeleiding

Het K2a-label is binnen

We kregen deze erkenning van het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg. Dit label bewijst dat VDAB kwaliteitsvol werk levert. Vooral onze klantgerichte processen, onze aanpak ten opzichte van onze medewerkers en de inzet van onze middelen zorgden ervoor dat we het label ook in 2018 behaalden.

Onze werkgevers

Onze werkgevers

De essentie van onze aanpak

VDAB helpt bij de afstemming van vraag en aanbod op de Vlaamse arbeidsmarkt. De werkgevers kunnen rekenen op een kwaliteitsvolle basisdienstverlening.

Daartoe bieden we hen een optimale mix van kanalen. Werkgevers kunnen:

 • Hun vacature online registreren en publiceren op de VDAB-website.
 • Op zoek gaan naar geschikte kandidaten in de cv-databank.
 • Hun vacatures opvolgen en beheren, en daarbij feedback geven op sollicitaties van kandidaten.

VDAB bemiddelt tussen werkzoekenden en werkgevers.

In 2018 werden er in totaal 2.079.349 vacatures ontvangen (Mastervac en alle overgenomen databanken, inclusief alle uitzendopdrachten). Een toename met 32,6% ten opzichte van 2017.

VDAB bemiddelt

Vacatures per sector

Vacatures per sector

Vacatures regionaal bekeken

Vacatures regionaal bekeken

Tevredenheid werkgevers

Tevredenheid werkgevers


Bemiddelen

Onze Aanpak

In essentie doen we aan ‘matchmaking tussen werkgevers en werkzoekenden’. We vertrekken vanuit de vraag en de behoeften van de werkgever. We proberen voor elke werkzoekende een geschikte vacature te vinden en voor elke vacature een geschikte kandidaat. We willen alle werkzoekenden en andere niet-actieve burgers op de arbeidsmarkt maximaal én op maat activeren. Zo kunnen we hen duurzaam inschakelen op de arbeidsmarkt.

Vraaggericht

Onze dienstverlening vertrekt vanuit de vraag en de behoeften van de werkgevers. Daarom betrekken we hen meer in onder andere jobhunting en sollicitatiefeedback bij sollicitatie- opdrachten. We houden rekening met de competenties van onze werkzoekenden. Zo kunnen we elke bemiddelbare werkzoekende doeltreffend naar vacatures leiden.

Maatgericht

Dé werkzoekende bestaat niet, want elke werkzoekende heeft andere noden, ongeacht zijn leeftijd, afkomst, beperking en werkloosheidsduur. Dit uitgangspunt vraagt om een aanpak maat.

2018 in cijfers

Vacatures per sector 2018 in cijfers

Tevredenheid

Tevredenheid

Jongeren onder de 25 jaar

60,5% van de werkzoekende jongeren vindt binnen de zes maanden na zijn/haar inschrijving een job.

66% van de jongeren is één jaar na instroom aan het werk.

De jeugdwerkloosheid daalde in 2018 in Vlaanderen gemiddeld genomen met 9,3%. De werkloosheidsgraad voor de jongeren bedroeg in Vlaanderen gemiddeld 14,1% in 2018.

Werkzoekenden ouder dan 55 jaar

Sinds het voorjaar van 2018 heerst het principe van ‘gelijke behandeling van de55+’ers’. VDAB besliste om niet meer te voorzien in een aparte en specifieke aanpak louter omwille van de leeftijd van de werkzoekende. De werking rond 55+’ers is dus ingebed in de reguliere werking en dienstverlening van VDAB.

In 2018 stroomden in totaal 9.691 55+’ers in , daarvan zijn 2.777 aangepast beschikbaar en 6.914 actief beschikbaar.

In de periode van september 2017 tot en met februari 2018 stroomden in totaal 5.947 55+’ers in en na 6 maanden waren er daarvan 1.494 uitgestroomd naar werk. Dat is 25,12%.

In de periode van maart 2018 tot en met augustus 2018 stroomden er 6.217 55+’ers in, daarvan waren na 6 maanden 1.791 werkzoekenden weer aan het werk, dat is 28,8%.

Meer dan een jaar werkzoekend

Vacatures per sector

In 2018 telde Vlaanderen gemiddeld 195.989 werkzoekenden, 16.688 minder dan een jaar eerder, wat een daling is van bijna 8%. Bij de langdurig werkzoekenden (1 tot 2 jaar) zien we zelfs een daling van ruim 9%. Bij de zeer langdurig werkzoekenden was de daling minder (5%).

Wijk-werken

Op 1 januari 2018 werd het federale PWA-stelsel (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) vervangen door wijk-werken, een nieuw Vlaams activeringsinstrument. Vlaanderen verschuift daardoor het accent van een zinvolle tijdsbesteding voor langdurig werkzoekenden naar het activeren van deze werkzoekenden naar een job in het NEC (normaal economisch circuit). Wijk-werken wordt expliciet beschouwd als een deel van een tewerkstellingstraject en groeipad naar betaalde arbeid.

Wijk-werken is enkel toegankelijk voor werkzoekenden, ingeschreven bij VDAB, met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het is een laagdrempelig activeringsinstrument voor een kwetsbare doelgroep. De werkzoekenden heeft:

 • een gebrek aan werkervaring of recente werkervaring;
 • de onmogelijkheid om minimaal een halftijdse professionele tijdsbesteding op te nemen, waardoor instroom in een andere maatregel niet mogelijk is;
 • de mogelijkheid om na wijk-werken door te stromen naar een volgende stap in het traject naar werk.

In totaal telden we in december 2018 7810 wijk-werkers.

24.425 gebruikers maakten al gebruik van wijk-werken. Het gaat om gemeenten, land- en tuinbouwbedrijven, OCMW’s, onderwijsinstellingen, vzw’s en niet- commerciële verenigingen.

Bemiddelen

Intensieve dienstverlening

Intensieve dienstverlening

Gespecialiseerde dienstverlening

Werkzoekenden die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, helpen we verder via onze gespecialiseerde dienstverlening, met intensieve begeleiding en bemiddeling naar werk. Dit doen we telkens op maat van de werkzoekende.

Activeringsbegeleiding

In een activeringstraject krijgt de werkzoekende de kans om samen met een bemiddelaar én een begeleider uit de sector zorg/welzijn zijn problemen aan te pakken. Door gratis gesprekken met een arts, therapeut of hulpverlener en het rustig opbouwen van competenties in een activeringsstage worden drempels naar betaald werk aangepakt.  

Tijdens de eerste jaarhelft van 2018 hielpen we zo 559 werkzoekenden Sinds juli 2018 lanceerde VDAB in samenwerking met departement Welzijn en Volksgezondheid een nieuwe uitbesteding om dit aanbod van activeringstrajecten verder uit te breiden en te versterken. Tijdens de eerste projectperiode, die loopt tot 31 december 2019, kan VDAB 1.750 werkzoekenden toeleiden.

Intensieve dienstverlening

Arbeidszorg

Arbeidszorg biedt begeleide onbezoldigde tewerkstelling op maat voor personen die niet meer of nog niet in het betaalde economische of beschermde tewerkstellingscircuit terecht kunnen.

Armoede

Heel wat werkzoekenden kampen met armoede en sociale uitsluiting. Bijna 46% van de werkzoekenden worden blootgesteld aan monetaire armoede. Specifiek voor mensen in armoede versterken we het begeleidingsaanbod met geïntegreerde werk-welzijnstrajecten zowel individueel als in groepsverband.

 • Er werden 574 geïntegreerde werk-welzijnstrajecten opgestart door onze werk-welzijnsbemiddelaar.
 • 474 werkzoekenden startten een intensief groepsluik bij een externe partner.

GTB en GOB: gespecialiseerde diensten voor personen met een arbeidsbeperking

In 2018 werden er 11.809 trajecten opgestart door GTB.

 • zes maanden na de start van de begeleiding is 18,8% uitgestroomd naar werk.
 • negen maanden na de start van de begeleiding is 23,3% uitgestroomd naar werk.
 • twaalf maanden na de start van de begeleiding is 25,6% uitgestroomd naar werk.

In het kader van de raamovereenkomst met het RIZIV vielen 2.022 werkzoekenden binnen de GTB-trajecten onder de categorie ‘ten laste van RIZIV - voorbereiding tewerkstelling’.

GOB startte in 2018 3.516 opleidingspakketten op.

 • zes maanden na de start van het werkplekleren is 37% uitgestroomd naar werk.
 • negen maanden na de start van het werkplekleren is 41% uitgestroomd naar werk.

We zijn er een loopbaan lang

We zijn er een loopbaan lang:

VDAB, ook voor werknemers met loopbaanvragen

Werknemers met loopbaanvragen krijgen bij VDAB kwaliteitsvolle informatie zoals tips en advies over opleidingen, solliciteren, vacatures... Werknemers met nood aan meer verdieping verwijzen we door naar de verschillende loopbaancentra voor loopbaanbegeleiding.

Loopbaandenken neemt toe

De vernieuwing van het landschap van de loopbaanbegeleiding zette zich in 2018 door. VDAB neemt daarin de rol op van regisseur en biedt sinds 2013 zelf geen loopbaanbegeleiding meer aan. I Van bij de start op 1 juli 2013 tot 31 december 2018 kon VDAB al 266 centra bevoegd maken voor loopbaanbegeleiding. Een werknemer kan op één van de 2.830 locaties in Vlaanderen terecht. Dit betekent dat hij gemiddeld de keuze heeft uit 16 loopbaancentra in een straal van 5 km van zijn woonplaats.

Loopbaancheques

Via de loopbaancheque kan een klant met een persoonlijke bijdrage van 40 euro een pakket van 4 uur loopbaanbegeleiding bestellen en volgen bij een bevoegd centrum. In 2018 maakten 24.741 personen gebruik van de loopbaancheque. Dit is een stijging van 4% ten opzichte van 2017. Vorig jaar bedroeg deze stijging nog 15% en de twee jaren daarvoor telkens 25%.

86,2% van de Vlaamse werknemers is tevreden over onze aanpak van loopbaanbegeleiding via de loopbaancheque.

Evolutie 1ste en 2de  loopbaancheque

Loopbaancheques

Opleidingen en werkplekleren

Opleidingen en werkplekleren

Competenties versterken

29.925 unieke cursisten volgden in 2018 samen 41.304 opleidingen.

Competenties versterken

Uitstroom 3 maanden na de opleiding: 66,6% van de werkzoekenden

De kans op werk was het hoogst na een opleiding in de cluster ‘Transport en logistiek’(74,9%) of na een opleiding in de cluster ‘Zorg en onderwijs’ (70,2%). Het laagste uitstroompercentage vinden we terug bij ‘Business support, retail en ICT’ (62,2%).

77,85% is tevreden over onze opleidingen. Een mooie score, maar we leggen de lat hoog en stellen onze doelstelling op 85%.

Infrastructuur

VDAB biedt scholen de mogelijkheid om praktijklessen te geven in haar competentiecentra.

In het schooljaar 2017-2018 gebruikten de scholen de VDAB-opleidingsinfrastructuur in totaal voor:

Infrastructuur

Erkenning verworven competenties

Heel wat mensen op de arbeidsmarkt beschikken over een praktijkervaring voor de uitoefening van een beroep, zonder dat ze die ervaring kunnen bewijzen aan de hand van een diploma of getuigschrift. Ze deden die ervaring bijvoorbeeld op tijdens een stage of een cursus, op de werkvloer, als vrijwilliger of uit liefhebberij. Met het Ervaringsbewijs kunnen ze hun vaardigheden zwart op wit bewijzen.

In 2018 zijn er 852 trajecten opgestart.


Assessments

4580 certificaten uitgereikt in 2018

Vaak vraagt de werkgever een bevestiging van beroepsbekwaamheid en kennis voordat je een beroep mag uitoefenen. Daarom heeft VDAB assessments ingericht waarmee certificaten behaald kunnen worden. Op dit ogenblik kunnen bij VDAB meer dan 40 certificaten worden behaald die in deze categorie passen.

Werkplekleren first

Werkplekleren is een verzamelnaam voor verschillende opleidingsvormen waarbij de opleiding deels of volledig op de werkvloer plaatsvindt. Dit maakt de verworven competenties relevanter en efficiënter, en verhoogt de uitstroom van werkzoekenden.

Werkpleklerenfirst
 • 70,74% van de cursisten was drie maanden na het einde van een opleidingstraject met werkplekleren aan het werk.
 • De uitstroom van cursisten zonder werkplekleren in hun traject bedroeg 59,51%. Een reden te meer om werkplekleren frequent en flexibel in te zetten.
 • 62,77% van alle beëindigde opleidingstrajecten bevatte een vorm van werkplekleren. Dat is een lichte daling tegenover 2017 (65,79%).

IBO

We hebben de individuele beroepsopleiding, kortweg IBO, het afgelopen jaar volop in de kijker gezet. De IBO werd hervormd, zodat er minder administratie voor nodig is én de opleiding transparanter en eenduidiger werd voor de cursisten en werkgevers. Daarnaast werden de C-IBO en de GIBO vervangen door de K-IBO, één IBO voor alle kwetsbare werkzoekenden.

Als je een contract voor een Individuele Beroepsopleiding (IBO) afsluit, volg je één tot zes maanden een opleiding op de werkvloer. Tijdens een IBO krijg je minimaal 80% van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) onder de vorm van een IBO-premie. Als je je IBO succesvol afrondt, krijg je een contract van bepaalde of onbepaalde duur in het bedrijf.

In totaal werden 13.674 IBO’s opgestart in 2018, waarvan 364 C-IBO, 635 GIBO en 356 K-IBO in 2018.

Online leren 2018

252 webcursussen staan online

Webcursussen Webcursussen Webcursussen

Geen Nederlands geen nood

Geen Nederlands geen nood

Nederlands is een competentie en wordt bekeken in functie van het jobdoelwit. Het kan perfect dat iemand zonder kennis van het Nederlands via directe bemiddeling aan de slag gaat. Bij bepaalde knelpuntberoepen is er zo'n grote vraag dat het Nederlands niet als een voorwaarde gezien wordt.

De laatste twee trajecten kunnen de volgende componenten omvatten:  

 • een niveaubepaling Nederlands bij het Agentschap voor integratie en Inburgering,
 • een opleiding NT2 (bij een CBE of CVO)
 • een sectorspecifieke NT2-opleiding (VDAB)
 • een beroepsopleiding (VDAB)
 • flankerende competentieversterking (basis ICT / rekenen)
 • werkplekleren (opleidingsstage of IBO).

Als dit nodig is, zet NT2 in op taalcoaching bij stages en werkplekleren (bv. IBOT).

Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten

In 2018 hebben 4.398 unieke cursisten een Onderwijskwalificerend Opleidingstraject (OKOT) gevolgd.

In een onderwijskwalificerend traject met VDAB-opleidingscontract verwerven werkzoekenden de competenties om een knelpuntberoep uit te oefenen én behalen ze een diploma of certificaat. Telkens met het oog op duurzame tewerkstelling.

 • 1 werkzoekende volgde een 7de jaar BSO
 • 1010 werkzoekenden volgden een professionele bachelor
 • 117 werkzoekenden volgden een opleiding Secundair-na-Secundair (se-n-se)
 • 519 werkzoekenden volgden een opleiding tweedekansonderwijs
 • 2.761 werkzoekenden volgden een opleiding Hoger Beroepsonderwijs

In 2018 stroomde 79,03% van de cursisten die hun traject positief binnen de drie maanden uit naar werk.

Open voor werk

Altijd open voor werk

Digitale bereikbaarheid

 • 9882 aanvragen behandeld via het online sollicitatieloket. Via dit loket kan iedereen aan e-coaches feedback of hulp vragen over solliciteren. Die online dienstverlening verloopt via e-mail, chat of videogesprek.
 • We ontvingen ook 625 aanvragen via het digitaal werknemersloket.
 • 38.478 unieke bezoekers per dag surfen naar www.vdab.be. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar. Ongeveer de helft van de bezoekers raadpleegde onze website via een smartphone of tablet (48%).
 • Daarnaast telden we 555.443 klantencontacten via het gratis nummer 0800 30 700. Dat is een stijging van 12%.

Beurzen en events

Beurzen en events

Verdeling per provincie:

Verdeling per provincie

Dit hebben we bereikt:

Dit hebben we bereikt

T2-campus op Thor-site Waterschei

In september 2018 opende de T2-campus. Hier zullen tot 1300 cursisten per dag kunnen kiezen uit meer dan 300 opleidingen, trainingen of workshops, allemaal rond techniek en technologie en dat met state-of-the-art infrastructuur en apparatuur.

T2-campus

Klachtenmanagement

Klachtenmanagement


Controlebeleid

We werken bij VDAB aan een uniform, objectief en effectief controlebeleid, zonder de focus op activering en bemiddeling te verliezen. Door onze digitale contactstrategie en onze sectorale aanpak detecteren we ook sneller de werkzoekenden die behoefte hebben aan persoonlijke dienstverlening en ondersteuning.

In dossiers waar de bemiddelaar vaststelt dat de klant niet bereikt kan worden, waar niet voldoende inspanningen naar werk zijn of waar de klant niet ingaat op een passend aanbod, wordt het dossier overgemaakt aan de controledienst. Deze stelt dan een onafhankelijk onderzoek in. Als de vaststellingen van de bemiddelaar bevestigd worden, kan dit leiden tot een sanctie.

Wanneer een werkzoekende niet komt opdagen, een actie of opdracht weigert of niet meewerkt aan voorgestelde acties, stuurt de bemiddelaar het dossier van de werkzoekenden  door naar de controledienst. Ook als de werkzoekende zelf niet actief naar werk zoekt en dit wel van hem of haar verwacht wordt, verwittigt de bemiddelaar de controledienst. De controledienst onderzoekt elk dossier en beslist over een eventuele sanctie. Dit proces noemen we ‘transmissie’.

De controledienst ontving in 2018 29.802 (t.o.v. 29.950 in 2017) dossiers uit de bemiddeling.

Controledienst

In de 19.593 ontvankelijke dossiers worden de werkzoekenden uitgenodigd voor een verhoorgesprek, waarin zij zich kunnen verdedigen ten aanzien van wat de bemiddelaar heeft doorgegeven.

 • In 2018 werden er 13.359 sancties (12.135 binnen controledienst + 1.224 ultieme afspraken bij de bemiddelaar) gegeven.
 • Daarnaast werden binnen het bemiddelings- en controleproces ook nog eens 21.849 VDAB-verwittigingen (signalen) uitgestuurd ten aanzien van de werkzoekende wiens zoekgedrag onvoldoende was. Dit ligt met 35.208 sancties en signalen 17% hoger dan in het vorige werkjaar. Opvallend hierbij is dat vooral het aantal signalen fors zijn toegenomen, wat wijst op een consequenter opvolgen van het bemiddelingsproces, waarbij de stap naar de controledienst in bepaalde gevallen ook vermeden kan worden en het niet tot een sanctie komt.

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in ons DNA

We vinden het bij VDAB belangrijk om een positieve impact te hebben op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Daarom willen we zorgen dat onze klanten tevreden zijn, dat we er als VDAB zijn voor wie extra kwetsbaar is én we willen ook zorg dragen voor onze eigen medewerkers, alsook voor het leefmilieu. Dat is de essentie van duurzaam ondernemen bij VDAB.

De Sustainable Development Goals (SDG's)

Bij de ontwikkeling van onze duurzaamheidsstrategie inspireerden we ons op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (kortweg de SDG’s).  Deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen werden geformuleerd door de Verenigde Naties (VN) en staan voor de belangrijkste mondiale uitdagingen richting 2030. Ze zijn heel uiteenlopend en gaan onder andere over gelijke kansen, klimaatactie, maar ook waardig werk en onderwijs voor iedereen.

Onze vijf strategische pijlers duurzaam ondernemen

Een sterke HR-partner

VDAB wil een sterke HR-partner zijn voor haar klanten. We zetten in 2018 volop in op co-creatie. Dit deden we door het opzetten van klantenpanels, het uitvoeren van behoefteanalyses bij klanten en het aanpassen van onze dienstverlening aan werkgevers naar aanleiding van klanttevredenheidsmetingen.

Voor inclusief en duurzaam werk

Een duurzame VDAB betekent dat we er zijn voor al onze klanten, met extra aandacht voor personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. We willen onze klanten niet alleen snel, maar ook aan een duurzame job helpen.

Een brede maatschappelijke impact

Binnen ons opleidingsaanbod zetten we vooral in op groene competenties. Want dit zijn  de competenties van de toekomst, waarmee mensen sterker op de arbeidsmarkt staan.

 • Zo wordt in de opleiding verspaning gebruik gemaakt van voorbereiding- en simulatiesoftware (Computer Aided Manufacturing). Hierdoor worden minder fouten gemaakt, minder materiaal verspild en minder energie verbruikt. We gebruiken ook milieuvriendelijkere koelmiddelen met biocides die vrij zijn van formaldehyde.
 • In de opleidingen industrieel ontwerp en vormgeving maken we gebruikt van 3D-printing en additieve manufacturing. Deze nieuwe technieken leiden tot minder restmateriaal, een meer vraaggerichte productie en de mogelijkheid om producten meer lokaal te printen en op te slaan. Bovendien worden de grondstoffen van 3D printing steeds meer recycleerbaar en biobased.
 • Ook in de opleidingen voertuigtechniek vergroenen we. De vijf automotive  VDAB-centra zijn gecertificeerd voor het geven van de opleiding rond veilig werken aan hybride en elektrische voertuigen. Bovendien is VDAB betrokken bij de opleiding voor LPG-monteurs en deze trend is in 2018 ook verdergezet voor aardgas (CNG) dat steeds populairder wordt.
 • Verder volgden in  2018 alle cursisten auto- en vrachtwagenmecanicien en carrosserie de opleiding “terugwinning van gefluoriseerde broeikasgassen”. Ook leerlingen uit technische scholen kunnen hiervoor bij VDAB terecht. Zo behaalden meer dan 500 cursisten en leerlingen in 2018 dit certificaat.

Omdat VDAB steeds meer de kaart van de Fairtrade trekt wonnen we in 2018 de Fairtrade Award van Fairtrade Belgium.

VDAB schenkt haar afgeschreven ICT-materiaal aan Close The Gap, een internationale non-profitorganisatie die de digitale kloof wil dichten. Zo krijgen onze laptops, monitors en printers een tweede leven in een maatschappelijk project, vaak in ontwikkelingslanden. In 2018 schonken we 2.051 stuks ICT-materiaal weg via Close The Gap, wat goed is voor het opzetten van 109 IT-labs wereldwijd voor naar schatting 45.800 mensen.

Heel wat materiaal uit de opleidingscentra krijgt na afschrijving nog een tweede leven in scholen en vzw's. In 2018 deden we 44 schenkingen, waaronder lastoestellen en hoogtewerkers.

Ook met de Kringwinkel hebben we een samenwerking voor het wegschenken van gebruikte materialen, zoals bureaustoelen, ladeblokken, projectoren, tafels … In 2018 schonken we maar liefst 973 stuks weg.

Milieubewuste medewerkers

We streven naar een rationeel energieverbruik door het verhogen van onze energie-efficiëntie, het beperken van ons energieverbruik en we zetten maximaal in op hernieuwbare energie. Zo verbruikte VDAB in 2018

 • 25% minder elektriciteit
 • 14% minder brandstof voor gebouwverwarming dan in het referentiejaar 2004.
 • We gaan natuurlijk ook spaarzaam om met water. Doorgedreven monitoring en analyse van de watergegevens dragen ertoe bij dat ons waterverbruik in 2018 10% lager ligt dan het referentiejaar 2004.

VDAB engageert zich om tegen eind 2030 40% minder CO2 uit te stoten (t.o.v. referentiejaar 2015).

 • Het aandeel dieselvoertuigen binnen onze vloot daalde in 2018 tot 58%.
 • Het aandeel elektrische en hybride voertuigen maakte een forse inhaalbeweging tot maar liefst
 • 17% vlootaandeel. Met vier voertuigen is CNG aan zijn opmars begonnen binnen VDAB.
Vlootaandeel

Betrokken medewerkers

Project in de kijker 2018: Mekkerland

In 2018 was ons Project in de Kijker Mekkerland. Mekkerland vzw is een boerderij in Gent.
We steunden Mekkerland onder andere tijdens onze opleiding hovenier, met een benefietactie, we maakten stickers en flyers en schonken een koelkast, koffiemachine en printer.

VDAB-expertise voor Belgische ontwikkelingssamenwerking (Enabel)

Met ‘Skilling Up Uganda’ gaven onze collega’s er een vijfdaagse workshop voor zeven technische scholen. Een van de doelen van 'Skilling Up Uganda' is om scholen beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van een databank met stageplaatsen.

Er was ook een verkennende zending in Marokko. Vanuit onze bevindingen stelden we een actieplan op om geregulariseerde migranten in Marokko te helpen aan een job en de toegang tot de lokale instanties te faciliteren.  

YOUCA Action Day

Op 18 oktober 2018 stonden 46 collega’s hun job af aan een jongere. Ze krijgen de kans om te proeven van verschillende beroepen. Het loon dat de jongeren die dag verdienen, gaat naar projecten van geëngageerde jongeren in het Zuiden.

Doedag

Het Beroepenhuis vzw en VDAB sloegen opnieuw de handen in elkaar voor een doedag in VDAB–competentiecentra in heel Vlaanderen. De instructeurs en cursisten verwelkomden in totaal 91 verschillende scholen met 2582 leerlingen en 218 leerkrachten. De leerlingen kruipen tijdens de doedag in de huid van een lasser, vrachtwagenchauffeur, keukenmedewerker, industrieel tekenaar en nog vele andere technische beroepen uit verschillende sectoren.

Daarnaast deden we voor de eerste keer ook een digitale doedag, waarbij een klas enkele beroepen met korte opdrachten beter kon leren kennen. Hieraan namen 18 klassen deel met 339 leerlingen en 18 leerkrachten. We bereikten in totaal 2921 leerlingen en 236 leerkrachten uit 109 scholen.

DUOday

DUOday, een initiatief van GTB, is een DOE-dag voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Zij vormen die dag een duo met een werknemer binnen een bedrijf of organisatie. Zo maakt een werkzoekende kennis met een bedrijf,  terwijl werknemer en werkgever kennismaken met de vaardigheden, de inzet en de mogelijkheden van werkzoekenden met een arbeidsbeperking. In 2018 deden 604 bedrijven mee, goed voor 659 duo’s. Bij VDAB zelf werden 9 duo’s gevormd.


Arbeidskrachten

In onze zoektocht naar de perfecte kandidaat voor iedere vacature, werkt VDAB grensoverschrijdend samen, zowel interregionaal (binnen België) als internationaal.

Synerjob

Synerjob is een samenwerkingsverband tussen onder meer VDAB, Le FOREM en Actiris.
Meer mobiliteit tussen regio’s geeft werkzoekenden de kans om over de taalgrens aan het werk te gaan en biedt bedrijven de mogelijkheid om hun openstaande vacatures in te vullen. Voor werkzoekenden verloopt de interregionale mobiliteit onder andere door de uitwisseling van vacatures en het toeleiden van Waalse en Brusselse werkzoekenden naar jobs in Vlaanderen.

Meer en meer uit deze samenwerking zich ook in Europese dossiers zoals het PES-netwerk van de Heads of Public Employment Services in de EU, EURES en de Jeugdgarantie.

Interregionale samenwerking

VDAB, Le FOREM en Actiris wisselen werkaanbiedingen uit en plaatsen deze op elkaar website:

 • werkaanbiedingen van knelpuntberoepen
 • werkaanbiedingen die lang blijven openstaan
 • werkaanbiedingen uit een ander gewest
 • werkaanbiedingen die algemeen moeilijk ingevuld geraken

Op deze manier worden jaarlijks tienduizenden vacatures uitgewisseld.

Wallonië

Waalse werkzoekenden kregen 4.038 gevalideerde Vlaamse jobs aangeboden waarop 6.758 Waalse werkzoekenden werden gemobiliseerd door Le Forem. Daarnaast organiseerden VDAB en Le FOREM jobdatings waarop Vlaamse werkgevers en Waalse werkzoekenden elkaar konden leren kennen.

Dankzij automatische uitwisseling van vacatures, spontane sollicitaties en gezamenlijke acties vonden in 2018 minstens 25.268 Waalse werkzoekenden een job in Vlaanderen;

Brussel

In 2018 gaf VDAB 3.701 verschillende vacatures door aan Actiris, goed voor zo’n 5.774 jobs  of plaatsen. 2.294 vacatures zijn interim, goed voor 3.244 jobs. Daarvoor mobiliseerde Actiris in totaal 26.986 Brusselse werkzoekenden. Ze werden uitgenodigd, geïnformeerd, gescreend, voorbereid en begeleid. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar.

Dankzij automatische uitwisseling van vacatures, spontane sollicitaties en gezamenlijke acties vonden in 2018 minstens 10.323 Brusselse werkzoekenden een job in Vlaanderen.

Internationale samenwerking

Europa

VDAB maakt deel uit van de grensoverschrijdende EURES-partnerschappen. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen de openbare arbeidsbemiddelingsdiensten, werkgeversorganisaties, vakbonden en lokale overheden uit heel Europa om de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit te verbeteren. Dat helpt om structurele knelpuntvacatures in Vlaanderen in te vullen met kandidaten uit Europese landen met een arbeidsmarktoverschot. We organiseren jobbeurzen, jobdatings en individuele bemiddeling. VDAB heeft via deze acties sinds mei 2012 tot op heden 1.185 jobs kunnen invullen.

Wereldwijd

Bemiddelingsdiensten bundelen hun kennis en expertise in WAPES (World Association of Public Employment Services). Bijna honderd openbare tewerkstellingsdiensten maken deel uit van WAPES. WAPES bundelt de kennis van 1 miljoen medewerkers uit landen met een werkloosheidsgraad van 2% tot 80%.

Trends op onze arbeidsmarkt