Veel scholen merken dat studenten , vooral zij die tot de kansengroepen behoren, afhaken omdat ze moeilijkheden hebben om werk en studie te combineren, omdat er thuis dingen aan de hand zijn die hun studies in de weg staan, omdat ze onvoldoende Nederlands kennen om de cursussen te begrijpen,… Ze krijgen dan studenten die de opleiding ongekwalificeerd (en meestal ook gedemotiveerd) verlaten.

Met Zorgportaal krijgt u als school een methodiek aangereikt waarmee u net deze studenten intensiever en op hun maat kunt begeleiden en zo hun slaagkansen drastisch kunt verhogen. Dat heeft niet alleen een positieve weerslag op de uitstroom naar de arbeidsmarkt, maar ook op de instroom in uw school. Toekomstige studenten uit kansengroepen zullen deze extra ondersteuning naar waarde weten te schatten.

De methodiek van Zorgportaal draait rond drie pijlers: tijd geven, coachen en intensiever pedagogisch ondersteunen. Met deze drie pijlers kunt u beter tegemoetkomen aan de noden van uw studenten en inspelen op hun elders verworven competenties (EVC).

Tijd geven
In Zorgportaal creëert u een flexibele duurtijd van de opleiding. Nu de vooropleiding geïntegreerd is in de eerste module van de opleiding gediplomeerde verpleegkundige, hebben vooral de studenten uit de kansengroepen meer nood aan tijd. Tijd om de groeisprong te maken, tijd om te studeren, tijd om de studies en het dagelijkse gezinsleven op elkaar af te stemmen,… De eerste module kunt u spreiden over één jaar in plaats van over één semester. Deze spreiding maakt het voor uw studenten een haalbaarder kaart om de opleiding voort te zetten. De huidige regelgeving geeft de mogelijkheid om de duurtijd van de modules van de opleiding verpleegkunde te verdubbelen. De studenten worden hierbij niet meer in aanmerking genomen op de tellingsdata die vallen buiten de gebruikelijke duurtijd (omzendbrief SO/2008/04 punt 6)

Coachen op maat
Er is een intensief coachingsysteem, waarbij gewerkt wordt met vaste tutors van de VDAB en de school.
Door middel van intensieve coaching worden o.a. de psycho-sociale en vakinhoudelijke noden van studenten geïdentificeerd en wordt een geïndividualiseerd programma voor ondersteuning ontwikkeld.
Voor de psycho-sociale ondersteuning kunnen de studenten doorverwezen worden naar gespecialiseerde instanties, zoals bv. de centra voor algemeen welzijnswerk en de centra voor geestelijke gezondheidszorg.
Voor de vakinhoudelijke ondersteuning kunnen de scholen putten uit een gevarieerd aanbod: reeds bestaande ondersteuning wordt zo nodig geïntensifieerd aangeboden aan studenten uit het zorgportaal. Andere inhouden werden speciaal ontwikkeld voor deze doelgroep (cf. intensievere pedagogische ondersteuning).

Intensiever pedagogisch ondersteunen
Gedurende het eerste jaar ligt het accent vooral op de slaagkansen van de student die plots in een “moeilijker” periode van leven terecht komt: de ene krijgt werk en studie niet gecombineerd, de andere kent niet genoeg Nederlands, nog een andere heeft sociale problemen die het studeren thuis verhinderen,… U kunt hen in deze “moeilijkere tijd” sterker pedagogisch begeleiden door extra opleiding in taal, medisch rekenen, leren leren, sociale en culturele vaardigheden,… à la carte in te roosteren in de namiddag of door tussentijdse evaluaties te houden om de student bij te sturen.

In de tweede module wordt er gewerkt in functie van het volhouden en behalen van een diploma. Op school kunnen de studenten rekenen op extra coaching en ondersteunende gesprekken, alsook studie- en taalbegeleiding. Ook de VDAB blijft ter beschikking om de studenten bij te staan, vooral dan op het psycho-sociale vlak.

Het accent van de opleiding ligt in het Zorgportaal vooral op het procesmatige, maar met blijvende aandacht voor de opgelegde kwaliteitseisen. Dit vraagt een persoonlijke reflectie en een positie-inname met betrekking tot deze evenwichtsoefening van docenten en teams.

Zorgportaal bevat ook een aantal instrumenten die een school kan gebruiken om de studenten te begeleiden.
De diverse instrumenten voor de ondersteuning worden in deze leidraad beschreven en ze worden ook ter beschikking gesteld.

Partners:


Sponsors:

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Koning Boudewijnstichting


De programmatie en het design van deze website gebeurde door de cursisten van het competentiecentrum VDAB Wevelgem:
Steve Vergaerde, Christophe De Groote, Peter Degrieck en Mike Pattyn
- December 2010 -