Algemene voorwaarden inzake online leren

Inschrijving en toegang tot de leermodules

De klant krijgt toegang tot de opleiding na het doorlopen van de volledige elektronische inschrijvingsprocedure. Tijdens het doorlopen van de elektronische inschrijvingsprocedure wordt er voor de individuele klant een beperkt Mijn VDAB-dossier aangemaakt indien de klant hierover nog niet beschikt. De Mijn-VDAB-gebruikerslogin is tevens de toegangscode tot het cursuspakket.

De klant dient zelf in te staan voor de nodige hardware, een internetaansluiting, browsersoftware en - indien van toepassing - een legale versie van het softwarepakket waarop de opleiding betrekking heeft.

De inschrijving is gratis voor alle individuele klanten die zich inschrijven op eigen initiatief.

VDAB raadt aan om maximaal twee cursussen tegelijkertijd actief te hebben.

De cursussen zijn in principe zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 toegankelijk, behalve tijdens onderhoudswerken aan de VDAB-website of onvoorziene technische problemen. VDAB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet-toegankelijk zijn van de opleiding.

Verbintenissen van de klant

De klant verbindt zich ertoe om:

  • op geen enkele andere wijze gebruik te maken van het hem ter beschikking gestelde cursusmateriaal dan voor het volgen van de opleiding;
  • het hem ter beschikking gestelde cursusmateriaal op geen enkele manier, zelfs niet gedeeltelijk, openbaar te maken, te verspreiden, te reproduceren, te vertalen of aan te passen;
  • het VDAB-netwerk niet te gebruiken voor het verzenden van berichten waarvan de inhoud illegaal, smadelijk, lasterlijk, onwaardig of obsceen is;
  • via het VDAB-netwerk geen materiaal te verzenden waarbij inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van VDAB of van een derde;
  • de gebruikersnaam en het paswoord dat door VDAB wordt verstrekt voor deze opleiding geheim te houden en enkel aan te wenden voor persoonlijk gebruik.

Als de klant bovenstaande verbintenissen niet respecteert, zal VDAB zijn toegang afsluiten.

Privacy

VDAB verbindt zich ertoe de persoonlijke levenssfeer van de klant te eerbiedigen.

Het is VDAB toegestaan om de persoonlijke informatie van de klant aan te wenden om de klant op de hoogte te houden van het opleidingsaanbod van VDAB.

De klant heeft ten allen tijde het recht om alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren. Dat kan via ons contactformulier.

Communicatie

Algemene vragen over online leren kan de klant voorleggen aan de administratie online leren via ons contactformulier.

Inhoudelijke vragen over cursussen met online coaching kan de klant voorleggen aan zijn coach via de coach-area.

Als de klant niet tevreden is over de dienstverlening kan hij een klacht indienen via het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 16.30 uur) of via vdab.be/klachten.