U bent hier

Algemene voorwaarden inzake online leren

1. Inschrijving en toegang tot de leermodules

De klant krijgt toegang tot de opleiding na het doorlopen van de volledige elektronische inschrijvingsprocedure. Tijdens het doorlopen van de elektronische inschrijvingsprocedure wordt er voor de individuele klant een beperkt Mijn VDAB-dossier aangemaakt indien de klant hierover nog niet beschikt. De Mijn-VDAB-gebruikerslogin is tevens de toegangscode tot het cursuspakket.

De klant dient zelf in te staan voor de nodige hardware, een internetaansluiting, browsersoftware en - indien van toepassing - een legale versie van het softwarepakket waarop de opleiding betrekking heeft. Alle systeemvereisten waaraan de pc-configuratie van de klant dient te voldoen om optimaal te kunnen webleren staan vermeld op vdab.be/onlineleren onder veelgestelde vragen.

De inschrijving is gratis voor alle individuele klanten die zich inschrijven op eigen initiatief.

2. Doorlooptijd

De klant heeft toegang tot de opleiding voor een vaste duurtijd, doorlooptijd genoemd. Deze doorlooptijd wordt uitgedrukt in kalenderdagen en wordt vermeld in de opleidingengids.

VDAB raadt aan om maximaal twee cursussen tegelijkertijd actief te hebben.

De cursussen zijn in principe zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 toegankelijk, behalve tijdens onderhoudswerken aan de VDAB-website of onvoorziene technische problemen. VDAB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet-toegankelijk zijn van de opleiding.

Verlenging van de doorlooptijd kan bekomen worden indien de gemotiveerde vraag tot verlenging minimum 14 dagen voor de einddatum van de opleiding gesteld wordt via ons contactformulier.

3. Deelnameattest

Voor de meeste online cursussen ontvangt de klant automatisch van VDAB een deelnameattest wanneer hij op het einde van de doorlooptijd 80 % of meer van de cursus online heeft doorgenomen. Dit deelnamebewijs bevat geen resultaatsvermelding.

Aangezien het individuele leerproces van de klant zich afspeelt in een elektronisch leerbeheersysteem worden alle leeractiviteiten automatisch opgeslagen in een databank. Via deze gegevens wordt het percentage doorgenomen leerobjecten geregistreerd.

De klant verklaart zich akkoord dat deze gegevens geregistreerd worden en gebruikt worden om het persoonlijke opleidingsdossier aan te vullen.

4. Verbintenissen van de klant

De klant verbindt zich ertoe om:

  • op geen enkele andere wijze gebruik te maken van het hem ter beschikking gestelde cursusmateriaal dan voor het volgen van de opleiding;
  • het hem ter beschikking gestelde cursusmateriaal op geen enkele manier, zelfs niet gedeeltelijk, openbaar te maken, te verspreiden, te reproduceren, te vertalen of aan te passen;
  • het VDAB-netwerk niet te gebruiken voor het verzenden van berichten waarvan de inhoud illegaal, smadelijk, lasterlijk, onwaardig of obsceen is;
  • via het VDAB-netwerk geen materiaal te verzenden waarbij inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van VDAB of van een derde;
  • de gebruikersnaam en het paswoord dat door VDAB wordt verstrekt voor deze opleiding geheim te houden en enkel aan te wenden voor persoonlijk gebruik.

Als de klant bovenstaande verbintenissen niet respecteert, zal VDAB zijn toegang afsluiten.

5. Privacy

VDAB verbindt zich ertoe de persoonlijke levenssfeer van de klant te eerbiedigen.

Het is VDAB toegestaan om de persoonlijke informatie van de klant aan te wenden om de klant op de hoogte te houden van het opleidingsaanbod van VDAB.

De klant heeft ten allen tijde het recht om alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren. Dat kan via ons contactformulier.

6. Communicatie

Algemene vragen over online leren kan de klant voorleggen aan de administratie webleren via ons contactformulier.

Inhoudelijke vragen over cursussen met online coaching kan de klant voorleggen aan zijn coach via de coach-area.

Als de klant niet tevreden is over de dienstverlening kan hij een klacht indienen via de VDAB-servicelijn op het nummer 0800 30 700 of via vdab.be/klachten.