U bent hier

Welke sancties kan ik krijgen van de Controledienst?

Als je ingeschreven bent als werkzoekende bij VDAB en niet voldoende inspanningen doet om werk te vinden, kan de Controledienst van VDAB je een sanctie opleggen.

We leggen uit wanneer je een sanctie kan krijgen en wat ze inhoudt.

Een overzicht

Klap alles open
Ik heb me niet aangeboden bij VDAB

Stuurt een bemiddelaar je een afspraak voor een persoonlijk gesprek of een telefoongesprek? Dan ben je verplicht om hierop in te gaan, tenzij je een geldige reden hebt om dit niet te doen. Opgelet:

 • Heb je een geldige reden om niet in te gaan op de afspraak, dan moet je je bemiddelaar hier op voorhand van op de hoogte brengen. 
 • Bovendien moet je ten laatste de derde werkdag na de geplande afspraak een bewijs van de reden van je afwezigheid aan hem bezorgen.

Ga je niet in op de afspraak voor een persoonlijk gesprek of een telefoongesprek, en heb je geen geldige reden? Dan kan je: 

 • uitgesloten worden van het recht op uitkeringen gedurende minimum vier weken en maximum 52 weken, of
 • een verwittiging krijgen. 
Ik weigerde een passende betrekking of bood me niet aan bij een werkgever
 • Weigerde je een passende betrekking of bood je je -na een uitnodiging van VDAB- niet aan bij een werkgever zonder geldige reden? Dan kan je: 
  • uitgesloten worden van het recht op uitkeringen gedurende minimum 4 weken en maximum 52 weken, of
  • een verwittiging krijgen. 
 • Gebeurde de werkweigering of de niet-aanbieding met opzet om uitkeringen te blijven ontvangen? Dan kan je voor onbepaalde duur uitgesloten worden van het recht op uitkeringen. 
 • Wat verstaan we onder 'een passende betrekking weigeren'? 
  • De werkloosheidsreglementering stelt een aantal criteria vast die het mogelijk maken te bepalen of een job al dan niet passend is.  
  • Het kan gaan over een expliciete weigering waarbij de werkgever of bemiddelaar verklaart dat je de job weigerde of over je houding of bepaalde verklaringen die je aanwerving onmogelijk maken. 
  • Meer informatie hierover vind je op rva.be
Ik weigerde afspraken te maken met VDAB in functie van het vinden van een job
 • Word je begeleid door VDAB? Dan maakt je bemiddelaar afspraken met je in functie van het vinden van een passende job. 
  • Stelt je bemiddelaar vast dat je de afspraken niet nakomt en onvoldoende inspanningen deed om werk te vinden? Dan zetten jullie alle verdere afspraken in een formeel afsprakenblad dat jij ondertekent. Kom je ook deze afspraken niet na dan kan de bemiddelaar je vragen om een 'ultiem afsprakenblad' te ondertekenen. Daarmee geeft hij je een laatste kans
  • Je kan een verwittiging krijgen of voor onbepaalde duur uitgesloten worden van het recht op uitkeringen als je:
   • weigert het formele afsprakenblad te ondertekenen,
   • weigert het ultiem afsprakenblad te ondertekenen. 
  • Ben je een werkzoekende met een beschermingsstatuut (niet-toeleidbare werkzoekende) en ontvang je een beschermingsuitkering, dan krijg je geen verwittiging. Je wordt onmiddellijk voor onbepaalde duur uitgesloten van het recht op uitkeringen.
 • Word je begeleid door een partner van VDAB?
  • Dan worden de afspraken in functie van het vinden van een job in een trajectovereenkomst genoteerd. Weiger je deze overeenkomst te ondertekenen dan kan je een verwittiging krijgen of voor onbepaalde duur uitgesloten worden van het recht op uitkeringen.
  • Ben je een werkzoekende met een beschermingsstatuut (niet-toeleidbare werkzoekende) en ontvang je een beschermingsuitkering, dan krijg je geen verwittiging. Je wordt onmiddellijk voor onbepaalde duur uitgesloten van het recht op uitkeringen.
Ik weigerde om de afspraken in functie van het vinden van een job uit te voeren

Heb je afspraken gemaakt met VDAB in functie van het vinden van een job en zijn die vastgelegd in een ultiem afsprakenblad? 

Als je weigert om deze afspraken uit te voeren kan je een verwittiging krijgen of voor onbepaalde duur uitgesloten worden van het recht op uitkeringen. Let wel: ben je een werkzoekende met een beschermingsstatuut (niet-toeleidbare werkzoekende) en ontvang je een beschermingsuitkering, dan krijg je geen verwittiging. Je wordt onmiddellijk voor onbepaalde duur uitgesloten van het recht op uitkeringen.

Als je deze afspraken niet uitvoert omdat je een foutieve houding hebt, houden we bij het bepalen van de sanctie ook rekening met je statuut, gezinssituatie en het soort uitkering dat je ontvangt.

 • Ben je een werkzoekende met een beschermingsstatuut (niet-toeleidbare werkzoekende), dan kan je een verwittiging krijgen of voor onbepaalde duur uitgesloten worden van het recht op uitkeringen. Ben je echter een werkzoekende met een beschermingsstatuut (niet-toeleidbare werkzoekende) én ontvang je een beschermingsuitkering, dan krijg je geen verwittiging en word je onmiddellijk voor onbepaalde duur uitgesloten van het recht op uitkeringen.

 • Ben je geen werkzoekende met een beschermingsstatuut (niet-toeleidbare werkzoekende) én woon je alleen of ben je gezinshoofd?

  • ​Is het de eerste keer dat je hiervoor een sanctie krijgt? Dan krijg je een verwittiging of kan je uitkering verminderd worden tot het leefloon gedurende minimum 4 weken en maximum 10 weken.

  • Is het de tweede keer dat je hiervoor een sanctie krijgt? Dan wordt je uitkering gedurende 13 weken verminderd tot het leefloon.

  • Is het de derde keer dat je hiervoor een sanctie krijgt, dan wordt je uitkering gedurende 26 weken verminderd tot het leefloon en daarna word je uitgesloten van het recht op uitkeringen. 

 • Ben je geen werkzoekende met een beschermingsstatuut (niet-toeleidbare werkzoekende) én woon je samen of krijg je een inschakelingsuitkering?

  • Is het de eerste keer dat je hiervoor een sanctie krijgt? Dan krijg je een verwittiging of kan je uitgesloten worden van het recht op uitkeringen gedurende minimum 4 weken en maximum 10 weken.

  • Is het de tweede keer dat je hiervoor een sanctie krijgt? Dan krijg je gedurende 13 weken geen uitkeringen meer.

  • Is het de derde keer dat je hiervoor een sanctie krijgt? Dan word je voor onbepaalde duur uitgesloten van het recht op uitkeringen.

Je kan deze sancties ook krijgen als je begeleid wordt door een partner van VDAB en weigert de overeenkomst uit te voeren of als de uitvoering mislukt doordat je een foutieve houding hebt.

Ik weigerde een opleiding te volgen die VDAB voorstelde of stopte ermee zonder geldige reden
 • Weiger je een opleiding die VDAB voorstelt, dan kan je een verwittiging krijgen of voor onbepaalde duur uitgesloten worden van het recht op uitkeringen.
 • Ben je gestart met een opleiding en weiger je ze verder te zetten zonder geldige reden óf beslist VDAB dat je de opleiding niet verder mag zetten doordat je een foutieve houding hebt? Dan kan je een verwittiging krijgen of uitgesloten worden van het recht op uitkeringen gedurende minimum vier weken en maximum 26 weken.
 • Zette je de opleiding opzettelijk stop om uitkeringen te blijven ontvangen? Dan kan je voor onbepaalde duur uitgesloten worden van het recht op uitkeringen. 
Ik weigerde een individuele beroepsopleiding (IBO) te volgen die VDAB voorstelde of stopte ermee zonder geldige reden
 • Weiger je een individuele beroepsopleiding (IBO) te volgen die VDAB voorstelt, dan kan je uitgesloten worden van het recht op uitkeringen gedurende minimum vier weken en maximum 52 weken.
 • Ben je gestart bent met een IBO en weiger je ze verder te zetten zonder geldige reden óf beslist VDAB dat je de IBO niet verder mag zetten doordat je een foutieve houding hebt? Dan kan je een verwittiging krijgen of uitgesloten worden van het recht op uitkeringen gedurende minimum vier weken en maximum 26 weken.
 • Zette je de IBO opzettelijk stop om uitkeringen te blijven ontvangen? Dan kan je voor onbepaalde duur uitgesloten worden van het recht op uitkeringen. 
Ik ben minstens 45 jaar, werd ontslagen en weigerde outplacement te volgen, werkte niet mee tijdens de outplacement of heb mijn werkgever niet in gebreke gesteld omdat hij geen outplacement aanbood
 • Je kan een verwittiging krijgen of uitgesloten worden van het recht op uitkeringen gedurende minimum 4 weken en maximum 52 weken als je verplicht bent om outplacement te volgen en weigert om dit te volgen of om mee te werken. 
 • In bepaalde gevallen moet je ook je werkgever in gebreke stellen als hij weigert om je outplacement aan te bieden. Is dit het geval en stel je je werkgever niet in gebreke, dan kan je een verwittiging krijgen of uitgesloten worden van het recht op uitkeringen gedurende minimum 4 weken en maximum 52 weken.

Lees meer over de verplichting om outplacement te volgen en je werkgever in gebreke te stellen.

Ik werd ontslagen en heb me niet -of niet lang genoeg- ingeschreven in de tewerkstellingscel die mijn werkgever oprichtte
 • Heeft je werkgever een tewerkstellingscel opgericht na een collectief ontslag? Dan ben je onder bepaalde voorwaarden verplicht om je gedurende een bepaalde periode in te schrijven bij deze tewerkstellingscel en om outplacement te volgen. Wil je weten of je je moet inschrijven in een tewerkstellingscel? Dan kan je contact opnemen met onze sociaal interventieadviseurs
 • Als je weigert om je in te schrijven in de tewerkstellingscel of je niet voldoende lang ingeschreven blijft, kan je een verwittiging krijgen of uitgesloten worden van het recht op uitkeringen, gedurende minimum vier weken en maximum 52 weken.
Ik weigerde outplacement te volgen die georganiseerd wordt door de tewerkstellingscel waaraan mijn werkgever deelneemt of ik weigerde een opleiding te volgen die voorgesteld werd door deze tewerkstellingscel
 • Ben je ingeschreven in de tewerkstellingscel waaraan je werkgever deelneemt? Dan moet je elke outplacementbegeleiding volgen die de tewerkstellingscel je aanbiedt en eraan meewerken. Weigerde je de outplacement, werkte je er niet aan mee of werd de outplacement onmogelijk doordat je een foutieve houding had? Dan kan je een verwittiging krijgen of uitgesloten worden van het recht op uitkeringen gedurende minimum vier weken en maximum 52 weken. 
 • Weigerde je de outplacement of zette je ze opzettelijk stop om uitkeringen te blijven ontvangen? Dan kan je voor onbepaalde duur uitgesloten worden van het recht op uitkeringen. ​
Ik ben onbeschikbaar voor de arbeidsmarkt

Stel je onterechte voorwaarden met betrekking tot je werkhervatting waardoor je mogelijkheden op tewerkstelling worden beperkt? Dan kan je uitgesloten worden van het recht op uitkeringen voor de duur van je onbeschikbaarheid.