Voorwaarden

We leggen uit aan welke voorwaarden je moet beantwoorden om een tussenkomst arbeidsgereedschap, -kledij of werkplekaanpassing te krijgen.

Algemene voorwaarden

Je beantwoordt aan een van deze voorwaarden:

 • Je kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) al het recht.
 • Je kreeg van het VAPH het recht op een tegemoetkoming voor:
  • hulpmiddelen voor privégebruik, of
  • vervanging of aanvulling van ledematen, romp, wervelzuil, bekken, gehoor, zicht of spraak.
  • een hulpmiddel en behoort tot een doelgroep waaruit blijkt dat er een grote impact is op je functioneren,
  • een doventolk.
 • Je kreeg op school hulpmiddelen of aanpassingen aan je leeromgeving.
 • Je kreeg van de federale dienst sociale zekerheid op de zelfredzaamheidschaal volwassenen een erkenning van:
  • minimum 4 punten bij een auditieve handicap
  • minimum 7 punten bij een fysieke of visuele handicap
 • Je hebt een schriftelijke verklaring van je arts waarin hij vermeldt dat je een aandoening hebt die invloed heeft op het functioneren in je job.
 • Je hebt omwille van slechthorendheid of doofheid type 7 gevolgd in het buitengewoon onderwijs of in het gewoon onderwijs met GON-begeleiding.
 • Je kreeg van een arts, een door VDAB aangeduide dienst of arts, een GOB, het KOC, een door KOC erkend expert of een revalidatiecentrum een motivering dat je nood hebt aan hulpmiddelen of een aanpassing van je werkomgeving omwille van een blijvende beperking.

Beantwoord je niet aan een van bovenstaande voorwaarden, dan kunnen we op basis van een uitgebreid onderzoek besluiten dat je toch in aanmerking komt.

Specifieke voorwaarden

 • Het arbeidsgereedschap of de -kledij is noodzakelijk om je werk goed uit te voeren.
 • Je werkgever stelt het niet zelf ter beschikking en moet het niet aanbieden op basis van de wet rond preventie en welzijn.
 • Het is niet courant in je beroepstak en de winst staat in verhouding met de kosten ervan.
 • Je krijgt er geen andere tegemoetkoming voor.

Stel je vraag

Heb je een vraag over een tegemoetkoming of wil je meer info op basis van je persoonlijke situatie?

Contacteer ons