U bent hier

Privacyverklaring VDAB voor werkzoekenden

Schrijf je je in als werkzoekende bij VDAB of maak je gebruik van diensten op de VDAB-website? Dan vragen we je persoonsgegevens. Wat doen we met de persoonsgegevens die je ingeeft op onze website of doorgeeft aan een bemiddelaar? We geven tekst en uitleg.

Onze privacyverklaring kan wijzigen, bijvoorbeeld omdat de wetgeving wijzigt. Op deze pagina vind je altijd de laatste versie. Onze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 8 december 2020.

Klap alles open
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

VDAB, Keizerslaan 11, 1000 Brussel is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Waarom mogen we je persoonsgegevens verwerken?

VDAB is een Vlaamse overheidsinstelling en verwerkt je persoonsgegevens omdat de overheid ons de wettelijke opdracht gegeven heeft om arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding te organiseren.

We hebben geen toestemming nodig om je persoonsgegevens te verwerken voor die opdracht.

Soms vragen we toch om je toestemming omdat we het belangrijk vinden dat je weet wat de gevolgen zijn van je keuze.

Een voorbeeld hiervan is als je je cv publiceert in onze cv-databank. Als je toestemt om je cv te publiceren, kunnen werkgevers die toegang hebben tot deze databank je cv raadplegen. Meer info vind je in ons privacybeleid voor cv’s.

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

We gebruiken je gegevens omwille van de volgende redenen.

1. Om je te helpen in je zoektocht naar werk

Bijvoorbeeld om een product of dienst aan te bieden die je kansen op werk verhoogt.

2. Om een profiel op te maken om je dienstverlening op maat aan te bieden

Een profiel is een inschatting van een persoon door een computerprogramma. Het programma combineert verschillende persoonsgegevens met de bedoeling om je kans op werk in te schatten. We maken profielen op door volgende persoonsgegevens te combineren:

  • gegevens die je bij je inschrijving als werkzoekende gegeven hebt (bijvoorbeeld beroep, rijbewijs),
  • gegevens die we van officiële bronnen ontvangen (bijvoorbeeld de LED-databank met diploma’s van het onderwijs), en
  • je klikgedrag op onze website en in Mijn loopbaan.

Onze bemiddelaars gebruiken dit profiel om je sneller en gerichter hulp aan te bieden bij het zoeken naar werk. Bekijk hoe we je na je inschrijving helpen in je zoektocht naar werk.

We gebruiken je profiel ook om je gepersonaliseerde vacatures aan te bieden via jobsuggesties.

3. Om na te gaan of je voldoende inspanningen doet om werk te vinden

Ontvang je een uitkering, dan gaan we na of je voldoende inspanningen doet om werk te vinden. We gebruiken hiervoor gegevens over je werkzoekgedrag.

4. Voor het toekennen van rechten in het kader van een arbeidsbeperking

Wij gebruiken je persoonsgegevens, waaronder ook gezondheidsgegevens, om te beoordelen of je in aanmerking komt voor specifieke maatregelen of begeleiding.

5. Om onze producten en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren

Bijvoorbeeld om:

  • vacatures die we je automatisch doorsturen nog beter te laten aansluiten bij je profiel,
  • de dienstverlening via ons gratis nummer 0800 30 700 te verbeteren (via geluidsopnames) of
  • via tevredenheidsmetingen onze dienstverlening te analyseren en verbeteren.

6. Voor statistische of wetenschappelijke doeleinden

We gebruiken je gegevens om ons beleid te sturen en te rapporteren over onze werking en de arbeidsmarkt.

Zo moeten we bijvoorbeeld regelmatig verslag uitbrengen aan de Vlaamse overheid of parlementaire vragen beantwoorden.

De rapporten  voor statistische of wetenschappelijke doeleinden zijn altijd anoniem.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wij verwerken enkel persoonsgegevens die nodig zijn om je de gevraagde diensten te verlenen.

Meestal gaat het om gewone persoonsgegevens, maar we verwerken ook bijzondere persoonsgegevens als dat relevant en strikt noodzakelijk is voor bepaalde diensten of producten.

Een uitzondering zijn strafrechtelijke gegevens: die verwerken we niet.

We verwerken je gegevens veilig en zorgvuldig en bewaren ze niet langer bij dan nodig.

Categorie Voorbeelden
Contactgegevens Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
Identificatiegegevens Rijksregisternummer, klantnummer
Elektronische identificatiegegevens Cookies, google analytics, klikgedrag op onze website, IP-adres en Mijn loopbaan
Persoonlijke kenmerken Geboortedatum, geslacht, nationaliteit
Opleiding, ervaring, beroep, hobby’s Diploma, werkervaring, loopbaangegevens, competenties, talenkennis
Financiële gegevens Rekeningnummer
Evaluatie en prestatie-informatie Resultaten van begeleidings- en opleidingsacties
Bijzondere persoonsgegevens Gezondheidsgegevens
Geluidsopnames Gesprekken via ons gratis nummer 0800 30 700
Hoe gaan we om met je persoonsgegevens?

We bewaren je gegevens veilig en zorgvuldig en houden ze niet langer bij dan nodig.

Je gegevens worden gebruikt door medewerkers van VDAB of partners die ze nodig hebben voor hun job.  

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Om je beter te kunnen helpen in je zoektocht naar werk, kunnen we je persoonsgegevens uitwisselen met andere instanties.

We wisselen enkel gegevens uit op voorwaarde dat die instantie recht heeft op de gegevens, ze op een veilige en wettelijk correcte manier verwerkt en ze op een vertrouwelijke manier behandelt.

We maken hierover de nodige afspraken met de betrokken instanties.

We wisselen gegevens uit met:

Werkgevers We vragen werkgevers om feedback te geven als je bij hen solliciteert. We kunnen ook je cv en profiel met hen bespreken. In dat geval geven we enkel informatie door die relevant is voor je tewerkstelling. We geven geen gevoelige gegevens door.
We wisselen voor werkplekleren gegevens uit met de werkgever die je tewerkstelt (bijvoorbeeld IBO).
Opleidings- en begeleidingsorganisaties We werken samen met andere partners om je te helpen in je zoektocht naar werk. We wisselen met hen gegevens uit zodat ze je beter kunnen helpen.
OCMW Als je beroep doet op een OCMW, kunnen we persoonsgegevens aan hen doorgeven zodat ze je beter kunnen helpen in je zoektocht naar werk. Voor tijdelijke werkervaring (TWE) treedt het OCMW op als partner van VDAB.
GTB Heb je een arbeidsbeperking en doe je beroep op een GTB om een job te vinden? Dan kunnen we persoonsgegevens aan hen doorgeven zodat ze je beter kunnen helpen in je zoektocht naar werk.
Uitbetalingsinstellingen (vakbond of de Hulpkas) Als je recht hebt op een uitkering of je denkt hier recht op te hebben, dan wisselen we gegevens uit met je uitbetalingsinstelling.
Dokters In sommige gevallen vragen we dat een dokter een geneeskundig onderzoek uitvoert om te bepalen welke jobs je kan uitoefenen. De dokter die het onderzoek doet, krijgt inzage in je gegevens en kan bepaalde gegevens aan ons doorgeven. Bijvoorbeeld welke jobs je kan uitoefenen.
Externe bedrijven We werken samen met externe bedrijven voor de opslag van onze gegevens en het versturen van mails. We wisselen met deze bedrijven de nodige gegevens uit.
Officiële instanties We wisselen rechtstreeks gegevens uit met officiële instanties. Dit om te vermijden dat je bepaalde gegevens telkens opnieuw moet meedelen. 
Onderzoeksinstellingen We wisselen persoonsgegevens uit met onderzoeksinstellingen (bijvoorbeeld universiteiten) voor wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden.
Instanties die subsidies uitreiken

VDAB ontvangt voor verschillende projecten subsidies van organisaties, zoals het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het European Globalisation Adjustment Fund (EGF). Wij geven gegevens aan hen door die nodig zijn voor de controle en uitbetaling van deze subsidies.

Uitgiftemaatschappij We wisselen gegevens uit met de uitgiftemaatschappij voor de opmaak en uitgifte van loopbaancheques, opleidingscheques en wijk-werkcheques.
RVA We geven gegevens door aan RVA voor het opvolgen van het werkzoekgedrag van werklozen en voor het toekennen van vrijstellingen voor het volgen van opleidingen. RVA heeft deze gegevens nodig voor de werkloosheidsverzekering.
Sectoren We wisselen gegevens uit met sectorfondsen waarmee we samenwerken voor bemiddeling, begeleiding en opleiding.

Als Vlaamse overheid zijn wij in sommige gevallen verplicht om een protocol te sluiten of moet er een beraadslaging zijn om de gegevens uit te wisselen.

Bekijk het volledig overzicht van alle organisaties met wie we persoonsgegevens uitwisselen en de protocollen en beraadslagingen.

Wat zijn je rechten in verband met je persoonsgegevens?

Omdat we persoonsgegevens van je verwerken, heb je volgende rechten:

1. Recht op informatie

Je kan op deze privacy-pagina lezen hoe we omgaan met je persoonsgegevens.

Heb je nog bijkomende vragen? Bel ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) of mail naar info@vdab.be.

2. Recht van inzage

Je hebt het recht om te zien welke persoonsgegevens we van je verwerken.

Je kan hiervoor bellen naar ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) of mailen naar info@vdab.be.

3. Recht op correctie

Merk je dat bepaalde gegevens niet correct zijn? Dan heb je twee mogelijkheden:

  • Pas ze zelf aan in de online tools van VDAB.
  • Bel naar ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) of mail naar info@vdab.be.

4. Recht van bezwaar

Wij verwerken je persoonsgegevens meestal om onze wettelijke opdracht als overheidsinstelling uit te voeren.

Je kan daarom niet vragen om je gegevens te verwijderen. 

Je kan wel bezwaar aantekenen tegen de verwerking.

  • Dat kan via info@vdab.be of de post (VDAB, keizerslaan 11, 1000 Brussel).
  • Voeg een kopie toe van je identiteitskaart, zodat we je kunnen identificeren.

5. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit 

Als je het niet eens bent met de manier waarop we je gegevens verwerken, kan je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit: de Vlaamse ToezichtCommissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Publiceer je je cv in onze databank?
Volg je online cursussen via VDAB?