U bent hier

Wat als mijn dossier doorgegeven wordt aan de Controledienst van VDAB?

Hou je je niet aan je plichten als werkzoekende?

Dan kan de Controledienst van VDAB sancties nemen die gevolgen hebben voor je uitkering.

We geven tekst en uitleg.

Veelgestelde vragen

Klap alles open
Wat gebeurt er als ik me niet aan mijn plichten hou?
 • Ben je ingeschreven bij VDAB als werkzoekende? Dan heb je bepaalde plichten. Je VDAB-bemiddelaar volgt op of je je aan je plichten houdt. Oordeelt hij dat je je niet aan je plichten houdt, dan geeft hij je dossier door aan de Controledienst van VDAB. Je bemiddelaar bespreekt dit met jou tijdens een gesprek of stuurt je een brief om je hiervan op de hoogte te brengen. 
 • De Controledienst beslist op basis hiervan of er sancties genomen worden die gevolgen hebben voor je uitkering. Vooraleer de Controledienst een beslissing neemt, krijg je de kans om verhoord te worden. Tijdens dit verhoor kan je jouw kant van het verhaal vertellen en eventuele bewijsstukken voorleggen. Op die manier kan de Controledienst een objectieve en correcte beslissing nemen. 
 • Tijdens het verhoor kan je je laten bijstaan of vertegenwoordigen. In sommige gevallen mag je ook een schriftelijke toelichting geven in plaats van naar het verhoor te komen. Is dit het geval, dan staat er in de brief dat ook een ‘schriftelijk verweer’ toegestaan is.
Hoe weet ik wanneer het verhoor gaat plaatsvinden?

Je krijgt een brief van de Controledienst waarin je uitgenodigd wordt om naar het verhoor te komen. In de uitnodiging staat er waar en wanneer het verhoor plaatsvindt.

In sommige gevallen mag je ook een schriftelijke toelichting geven in plaats van naar het verhoor te komen. Is dit het geval, dan staat er in de brief dat een ‘schriftelijk verweer’ toegestaan is.

Waarom word ik verhoord?

Tijdens het verhoor krijg je de kans om jouw kant van het verhaal vertellen en eventuele bewijsstukken voor te leggen. Op die manier kan de Controledienst een objectieve en correcte beslissing nemen.

Ben ik verplicht om naar het verhoor te komen?

Nee. Je bent niet verplicht om naar het verhoor te komen. Kom je niet naar het verhoor, dan beslist de Controledienst op basis van je dossier.

Moet ik een seintje geven als ik naar het verhoor wil komen?

Nee, dat is niet nodig. 

Wat als ik niet naar het verhoor kan komen?

Je mag één keer een andere datum en een andere locatie kiezen voor het verhoor. Voorwaarde is wel dat je dit binnen de zeven kalenderdagen doet nadat je de uitnodigingsbrief voor het verhoor kreeg. Je kan dit via mail doen of telefonisch. De contactgegevens staan vermeld in de uitnodigingsbrief. Je contactpersoon maakt dan een nieuwe afspraak met je.

Wat als ik me wil laten bijstaan of vertegenwoordigen tijdens het verhoor?

Je kan een persoon naar keuze meenemen naar het verhoor om je bij te staan. Daarnaast kan je je ook laten vertegenwoordigen door een vakbondsafgevaardigde, advocaat of bewindvoerder.

Wat als ik niet goed Nederlands spreek?

Als je niet goed Nederlands spreekt, neem je best een persoon naar keuze mee naar het verhoor die optreedt als tolk. Doe je dat niet en kan je je niet verstaanbaar maken in het Nederlands? Dan beslist de Controledienst op basis van je dossier.

Woon je in een faciliteitengemeente? Dan kan je in het Frans verhoord worden. Je moet dit wel op voorhand aanvragen bij de Controledienst. Je kan dit via mail doen of telefonisch. De contactgegevens staan vermeld in de uitnodigingsbrief. 

Wat als ik me schriftelijk wil verweren?

In sommige gevallen mag je ook een schriftelijke toelichting geven in plaats van naar het verhoor te komen. Is dit het geval, dan staat er in de brief van de Controledienst dat een ‘schriftelijk verweer’ toegestaan is.

Wil je hier gebruik van maken? Vul dan het document in dat bij de brief zit en argumenteer waarom je een schriftelijk verweer wil. Dateer het document, onderteken het en bezorg het aan de Controledienst. 

Opgelet: de Controledienst moet je argumenten -ten laatste één dag vóór het verhoor plaatsvindt- ontvangen. Ontvangt de Controledienst ze te laat, dan houden we geen rekening met je argumenten en nemen we een beslissing op basis van je dossier.

Hoe verloopt het verhoor?
 • De verhoorder leest eerst de feiten voor die in jouw dossier staan en geeft wat meer informatie over het verhoor.
 • Daarna krijg je de kans om jouw kant van het verhaal te vertellen (‘je verklaring’). De verhoorder stelt je bijkomende vragen over je verhaal. Je hebt het recht om niet te antwoorden op alle of een deel van de gestelde vragen (‘zwijgrecht’).
 • Vervolgens stelt de verhoorder een proces-verbaal op waarin hij de reden vermeldt waarom je verhoord bent, je verklaring en de antwoorden die je gaf op de vragen. Als het proces-verbaal klaar is, leest de verhoorder het voor. Als je dat wil, kan je nog wijzigingen aanbrengen aan je verklaring.
 • De verhoorder vraagt je om het proces-verbaal te tekenen ter kennisname. De ondertekening betekent niet dat dat je akkoord gaat met de feiten. De verhoorder ondertekent eveneens het proces-verbaal.
 • Tot slot vertelt de verhoorder je wanneer je de beslissing van de Controledienst gaat ontvangen. Hij legt ook uit hoe je in beroep kan gaan als je het niet eens bent met de beslissing. Je kan ook nog vragen stellen of bijkomende informatie vragen (dit wordt niet meer opgenomen in het proces-verbaal). Als je dat wenst, kan de verhoorder je een kopie van je verklaring geven.
Hoe weet ik wat de Controledienst beslist heeft?

Je krijgt een beslissingsbrief binnen de 14 kalenderdagen nadat het verhoor plaatsvond. 

In deze brief staat vermeld of er een sanctie opgelegd wordt of niet, wat de sanctie precies inhoudt en waarom de Controledienst deze beslissing heeft genomen.

Hoe weet ik wanneer mijn sanctie ingaat?

VDAB beslist welke sanctie je krijgt. Je wordt hiervan via een brief op de hoogte gebracht. RVA beslist wanneer deze sanctie ingaat en brengt jou en je uitbetalingsinstelling hiervan op de hoogte.

Enkele algemene regels: 

 • Je sanctie gaat in op de maandag van de vierde week die volgt op de week waarin de beslissingsbrief naar jou verstuurd werd.
 • Krijg je tegelijkertijd verschillende sancties? Dan wordt de duur van de verschillende sancties opgeteld.
 • Heb je nog een andere sanctie lopen? Dan gaat de nieuwe sanctie pas in als de periode van de eerste sanctie verstreken is.
 • Word je ziek? Dan wordt de duur van de sanctie verlengd met de duur van de periode waarin je ziek bent en dit voor een periode van maximaal drie jaar.
Welke sancties kan ik krijgen?

Je kan verschillende soorten sancties krijgen van de Controledienst. Minimum een verwittiging en maximum een schorsing van het recht op uitkeringen. Bekijk het overzicht van mogelijke sancties.

Wat als ik een verwittiging krijg?

Bij een verwittiging besluit de Controledienst dat je een overtreding hebt begaan maar de overtreding heeft geen gevolgen voor je uitkering. Een volgende feit wordt als een eerste feit beschouwd en niet als een herhaling. Een verwittiging kan wel een verzwarend feit zijn als de Controledienst binnen een periode van drie jaar opnieuw jouw dossier ontvangt en een beslissing moet nemen. 

Wat met mijn inschrijving als werkzoekende als ik een sanctie krijg?
 • Of je al dan niet ingeschreven blijft, is afhankelijk van de sanctie die je krijgt.

  • Wordt je uitkering verminderd voor een bepaalde periode?
   Dan blijf je ingeschreven als werkzoekende, indien je op het moment van de sanctie nog werkloos bent en ingeschreven was als werkzoekende.
  • Verlies je je uitkering voor een bepaalde periode of heb je er geen recht meer op? Dan word je niet automatisch in- en uitgeschreven door VDAB. 
 • Tijdens de periode waarin de sanctie van toepassing is, heb je het recht om je uit te schrijven als werkzoekende. Je kan je dan terug inschrijven bij VDAB als je sanctie afgelopen is.
 • Let wel: heb je geen werk en wil je in beroep gaan tegen de beslissing? Dan blijf je best ingeschreven bij VDAB.
 • Je in- of uitschrijven bij VDAB kan je online doen via Mijn loopbaan of telefonisch op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).
Wat als ik het niet eens ben met mijn sanctie?

Als je het niet eens ben met de sanctie, kan je een beroep instellen bij de arbeidsrechtbank. In de beslissingsbrief van de Controledienst staat wie de bevoegde arbeidsrechtbank is. Meer info over hoe je een beroep instelt.

Vooraleer je deze stap zet, neem je best eerst contact op met je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas). Zij kunnen op basis van jouw persoonlijke situatie extra informatie en raad geven.  

Wat als ik twee keer na elkaar dezelfde overtreding maak?

Als je twee keer dezelfde overtreding maakt, wordt de sanctie zwaarder en kan je het recht op je uitkering verliezen.

Wat moet ik doen als mijn sanctie voorbij is?

Ben je op het einde van je sanctieperiode nog werkloos? Dan moet je een nieuwe uitkeringsaanvraag indienen bij je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas) en je opnieuw inschrijven als werkzoekende bij VDAB (indien je niet meer ingeschreven was). 

Je inschrijven bij VDAB kan je online doen via Mijn loopbaan of telefonisch op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Kan ik ook sancties krijgen van andere instanties dan de Controledienst?

Ja, je kan ook een sanctie krijgen van RVA of de correctionele rechtbank.

 • RVA kan je een sanctie opleggen als je ontslagen bent wegens een foutieve houding, werkverlating, onjuiste of laattijdige aangifte, het gebruik van onjuiste stukken of het niet correct gebruik van de papieren of elektronische controlekaart. Meer info over de sancties die RVA kan opleggen vind je op rva.be. 
 • De correctionele rechtbank kan je een sanctie opleggen als je met opzet een onjuiste of onvolledige verklaring aflegt om ten onrechte een sociaal voordeel te bekomen of te behouden, of als je een valse akte gebruikt. Meer info over de sancties van de correctionele rechtbank vind je op rva.be.