Werken als seizoenarbeider in de land- en tuinbouw

Help je een werkgever in de land- en tuinbouw bij het oogsten? We leggen uit welk contract je hebt, wie als seizoenarbeider mag werken, hoelang je mag werken en hoeveel je verdient.

Welk contract heb ik als seizoenarbeider?

Als seizoenarbeider heb je geen klassieke arbeidsovereenkomst (contract). Je werkt met dagcontracten en krijgt een gelegenheidsformulier, ook plukkaart genoemd.

Elke ingevulde dag op je plukkaart komt overeen met een dagcontract.

De werkgever beslist elke dag opnieuw wie hij aanwerft, zonder daarvoor een schriftelijke arbeidsovereenkomst op te stellen. Een opzeg of contractbeëindiging is niet nodig.

Je krijgt tijdens je eerste werkdag als seizoenarbeider een plukkaart van je werkgever. Ga je aan de slag bij een andere werkgever, dan neem je je plukkaart mee. Zo heb je een duidelijk beeld van hoeveel dagen je als seizoenarbeider werkt per jaar.

Hoeveel dagen mag ik als seizoenarbeider werken?

In de landbouw mag je 30 dagen per jaar werken en in de tuinbouw 65 dagen.

Wie mag als seizoenarbeider werken?

Je kan in heel wat situaties bijklussen als seizoenarbeider.

 • Je bent werkzoekend en ontvangt een uitkering.
  Duid de dagen waarop je in de land- en tuinbouw werkt, aan op je controlekaart. Je ontvangt die dagen geen uitkering. Heb je langer dan vier opeenvolgende weken geholpen, schrijf je dan opnieuw in bij VDAB.
 • Je bent tijdelijk werkloos.
  Breng je uitbetalingsinstelling op de hoogte dat je aan de slag gaat als seizoenarbeider. Je kan dit doen via dit RVA-formulier.
 • Je bent een student.
 • Je bent gepensioneerd of werkloos met een bedrijfstoeslag.
  De duurtijd dat je helpt in de land- en tuinbouw kan invloed hebben op je pensioen of bedrijfstoeslag. Voor meer informatie neem je contact op met de Federale Pensioendienst op het gratis nummer 1765.
 • Je bent een werknemer uit een andere sector dan de land- en tuinbouw.
 • Je bent een zelfstandige.
 • Je bent een huisvrouw of -man.
  Krijgt je partner een uitkering, dan kan je seizoenarbeid een invloed hebben op de hoogte van zijn uitkering.
 • Je bent ziek.
  Je kan in de land- en tuinbouw werken op voorwaarde dat je medisch adviseur op voorhand schriftelijke toestemming geeft.
 • Je ontvangt een leefloon.
  Neem vooraf contact op met je OCMW om te bekijken of je seizoenarbeid invloed heeft op je leefloon.
 • Je bent een wijk-werker.
  Je wijk-werkorganisator kan je uitleggen hoeveel dagen je kan helpen in de land- en tuinbouw.
 • Je verblijft in een opvangcentrum Fedasil.
  Je opvangcentrum bekijkt samen met Fedasil of je aan de slag kan in de land- en tuinbouw.
 • Je werkt in een maatwerkbedrijf.
  Het maatwerkbedrijf bekijkt samen met je hoe je aan de slag kan in de land- en tuinbouw.

Opgelet: je kan niet als vrijwilliger werken in de land- en tuinbouw.

Hoeveel uur mag ik als seizoenarbeider werken?

Je mag tot 11 uren per dag en 50 uren per week werken, ook op zaterdag.

Tomatenplukker

©Shutterstock

Wat verdien ik als seizoenarbeider in de land- en tuinbouw?

Je minimum-uurloon is afhankelijk van de subsector waarin je werkt.

 • Groenteteelt: 9,69 euro/uur
 • Fruitteelt: 9,69 euro/uur
 • Bloementeelt: 10,59 euro/uur
 • Landbouw: 9,89 euro/uur
 • Champignonteelt: 10,46 euro/uur
 • Boomkwekerij: 11,86 euro/uur
 • Bosboomkwekerij: 11,77 euro/uur
 • Vlas of hennep: 13,57 euro/uur

Je werkgever moet minstens dit minimumloon betalen, maar mag je uiteraard ook meer betalen.

Je werkgever houdt 11,11% bedrijfsvoorheffing af op je loon. Krijg je een loon van bijvoorbeeld 12 euro per uur, dan ontvang je 10,67 euro per uur (12 euro min 11,11% bedrijfsvoorheffing).

Woon je niet in België, dan houdt je werkgever 18,725% bedrijfsvoorheffing af.

Aan het eind van de maand ontvang je een loonbrief. Tot 30 juni 2022 kan je werkgever je loon cash geven. Je ontvangt hiervan een kwitantiebewijs dat je moet tekenen voor ontvangst.

Voor je personenbelasting worden je inkomsten als seizoenarbeider op jaarbasis bij je andere verdiensten geteld.

Krijg ik als seizoenarbeider extra vergoedingen?

Ja, je kan beroep doen op verplaatsingsonkosten en ontvangt een eindejaarspremie van 190 euro als je meer dan 50 dagen hebt gewerkt.

Daarnaast krijg je een getrouwheidspremie van 0,50 euro per gewerkte dag als je meer dan 30 dagen hebt gewerkt.

Het Sociaal Fonds voor de Landbouw of voor het Tuinbouwbedrijf betalen je eindejaarspremie en getrouwheidspremie uit in het jaar nadat je als seizoenarbeider werkte. 

Let op: woon je niet in België? Geef dan aan het Sociaal Fonds je buitenlands adres door en je rijksregisternummer. Op die manier kan het Sociaal Fonds je eindejaarspremie en getrouwheidspremie uitbetalen als je niet meer in België bent.

Moet ik mijn activiteit als seizoenarbeider doorgeven aan de belastingen?

Ja, het jaar nadat je als seizoenarbeider werkte, moet je een fiscale aangifte doen.

Woon je niet in België? Dan hoef je geen fiscale aangifte te doen. Er is wel één uitzondering: verdiende je meer dan 70% van je totale inkomen in België als seizoenarbeider? Dan doe je wel best het jaar nadat je als seizoenarbeider werkte een fiscale aangifte. Zo krijg je een deel van de bedrijfsvoorheffing terug. 

Sorteerders

©Shutterstock

Meer info

Je vindt alle info op socialezekerheid.be of contacteer het tuinbouwfonds (016 24 70 70).