Privacyverklaring VDAB

VDAB verwerkt persoonsgegevens van burgers, werkgevers en partners. We doen dat met zorg en bewaren ze veilig. Op deze pagina leggen we uit hoe we met je persoonsgegevens omgaan.

Onze privacyverklaring kan wijzigen, bijvoorbeeld omdat de wetgeving wijzigt. Op deze pagina vind je altijd de laatste versie.

Onze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 16 oktober 2023.

VDAB, Keizerslaan 11, 1000 Brussel is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

We verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en andere toepasselijke Belgische wetgeving.

VDAB is een Vlaamse overheidsinstelling en verwerkt je persoonsgegevens omdat de overheid ons de wettelijke opdracht gegeven heeft om:

 • voor iedere persoon op beroepsactieve leeftijd arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding te organiseren en het loopbaanperspectief en -eigenaarschap te ondersteunen,
 • elke werkgever perspectief op talent te verschaffen door instrumenten, arbeidsmarktinformatie, advies en ondersteuning aan te bieden om vacatures en leerwerkplekken in te vullen,
 • te controleren of de verplicht ingeschreven werkzoekenden beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt,
 • de organisatie van wijk-werken te ondersteunen.

We hebben geen toestemming nodig om je persoonsgegevens te verwerken voor die opdracht.

In uitzonderlijke gevallen vragen we toch toestemming om je persoonsgegevens te verwerken.

We doen dat als het belangrijk is dat je bewust bent van je keuze en enkel als je een vrije keuze kan maken.

Wij verwerken je persoonsgegevens voor onze wettelijke opdracht om

 • arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding te verzekeren, organiseren en bevorderen, 
 • je te ondersteunen in het in handen nemen van je loopbaan en je hier inzicht in te geven, en
 • ervoor te zorgen dat je wijk-werkcheques kan bestellen, gebruiken en een fiscaal attest ontvangt.
   

Wij verwerken enkel persoonsgegevens die nodig zijn om onze opdracht te realiseren en gebruiken ze enkel daarvoor.

Het gaat om volgende categorieën:

 • Contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Gewone persoonsgegevens: gegevens die relevant zijn voor tewerkstelling zoals studie- en beroepsverleden en beroepskwalificaties.
 • Rijksregisternummer: we zijn gemachtigd om het rijksregisternummer te gebruiken voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding.
 • Bijzondere persoonsgegevens: bijvoorbeeld gezondheidsgegevens.

We bewaren je gegevens veilig en zorgvuldig en houden ze niet langer bij dan nodig.

Je gegevens worden gebruikt door VDAB en partners voor zover we die nodig hebben voor onze opdracht. 

We wisselen je persoonsgegevens uit met andere instanties, waaronder:

 • Partners en werkgevers waar we mee samenwerken voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding.
 • Externe bedrijven bijvoorbeeld voor de opslag van onze gegevens en het versturen van mails.
 • Andere federale en Vlaamse overheidsorganisaties.
 • Instanties die de gegevens gebruiken voor statistische doeleinden.

We wisselen enkel strikt noodzakelijke gegevens uit en spreken met de ontvangers af hoe zij met deze gegevens moeten omgaan.

We wisselen ook persoonsgegevens uit met een aantal officiële instanties zoals het Rijksregister.

Als Vlaamse overheid zijn we in sommige gevallen verplicht om een protocol te sluiten of moet er een beraadslaging zijn om de gegevens uit te wisselen.

Bekijk het overzicht van alle organisaties met wie we persoonsgegevens uitwisselen en de protocollen en beraadslagingen.

Omdat we persoonsgegevens van je verwerken, heb je volgende rechten:

1. Recht op informatie

Je kan op deze privacy-pagina en op de privacy-pagina’s voor burgers, werkgevers en partners lezen hoe we omgaan met je persoonsgegevens.

Heb je nog bijkomende vragen? Bel ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 16.30 uur) of mail naar info@vdab.be.

2. Recht van inzage

Je hebt recht om te zien welke persoonsgegevens we van je verwerken.

Meer informatie over hoe je dit recht kan uitoefenen vind je op de privacy-pagina voor burgers, werkgevers en partners.

Daarnaast kan je ook bellen naar ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 16.30 uur) of mailen naar info@vdab.be.

3. Recht op correctie

Merk je dat bepaalde gegevens niet correct zijn? Dan heb je twee mogelijkheden:

 • Pas ze zelf aan via je account op vdab.be.
 • Bel naar ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 16.30 uur) of mail naar info@vdab.be.

4. Recht van bezwaar

Wij verwerken je persoonsgegevens meestal om onze wettelijke opdracht als overheidsinstelling uit te voeren.

Je kan daarom niet vragen om je gegevens te verwijderen.

Je kan wel bezwaar aantekenen tegen de verwerking. Bel hiervoor naar ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 16.30 uur) of mail naar info@vdab.be.

5. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Als je het niet eens bent met de manier waarop we je gegevens verwerken, kan je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit:
de Vlaamse ToezichtCommissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wil je meer info over hoe we met je persoonsgegevens omgaan?