Doe een beroepsinlevingsstage (BIS)

Een beroepsinlevingsstage (BIS) is een betaalde stage in een bedrijf. Zo scherp je je vaardigheden aan. De beroepsinlevingsstage is een stage op vrijwillige basis. De maximale duurtijd van een BIS bedraagt 6 maanden.

Een BIS verschaft een wettelijk kader om stage te lopen in een onderneming. Het is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer.

Ben je een werkzoekende, werknemer, zelfstandige, student of buitenlander die in België mag werken? Dan kan je een BIS doen bij een werkgever uit de profit- of nonprofitsector. De bedoeling is dat je via de stage extra vaardigheden en competenties verwerft op de werkvloer.

Let wel:

  • Je kan geen BIS afsluiten voor opleidingen die plaatsvinden in het kader van een lopende arbeidsovereenkomst.
  • Je kan geen BIS afsluiten voor arbeidsprestaties in het kader van een opleiding die je volgt in een erkende onderwijsinstelling in België. Opgelet: voor arbeidsprestaties in het kader van een opleiding die je volgt in het buitenland, kan BIS wel.
  • Je kan geen BIS afsluiten voor stages die voorbereiden op de uitoefening van een vrij beroep.
  • Je kan geen BIS afsluiten voor verplichte stages die leiden tot het behalen van een diploma of getuigschrift.
  • Je kan geen BIS afsluiten voor beschermde beroepstitels wanneer je niet in het bezit bent van de vereiste beroepskwalificatie.
  • Je kan geen BIS afsluiten met het oog op het behalen van functiespecifieke attesteringen die het stagebedrijf vereist om de functie in kwestie te mogen uitvoeren.

Meer info over het toepassingsgebied.

 

Je sluit samen met het stagebedrijf een schriftelijke overeenkomst af waarin de doelstellingen en praktische modaliteiten van de stage beschreven worden. Meer info over de vereisten die in de overeenkomst moeten staan.

De stageovereenkomst moet ondertekend zijn voor de start van de BIS.

Een BIS is pas geldig als het stagebedrijf een opleidingsplan opstelt dat goedgekeurd wordt door VDAB. Overloop samen het opleidingsplan, zo zijn de wederzijdse verwachtingen duidelijk.
Bovendien bekijkt VDAB welke competenties je al verworven hebt doorheen je studies.

Het opleidingsplan moet goedgekeurd zijn voor de start van de BIS.

Tijdens de BIS is er geen begeleiding op de stagevloer vanuit VDAB. 
Wel is het stagebedrijf verplicht om een stagepeter/meter aan te duiden. Deze persoon zal jou begeleiden en opleiden op de stagevloer. 

Tijdens de BIS ontvang je geen loon, enkel een stagevergoeding voor elke gepresteerde arbeidsdag. De vergoeding die de werkgever betaalt, bedraagt maandelijks minimum de helft van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) voor een voltijdse BIS.
Meer info over het GGMMI.

Het stagebedrijf zorgt voor de verzekeringen arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. 

Een BIS is een stage, en géén tewerkstelling. 
Bijgevolg bouw je dus geen rechten op voor pensioen, vakantiedagen of premies. Er is pas sprake van opbouw van deze rechten vanaf het moment dat je in dienst treedt als werknemer.

Opgelet

Ontvang je een werkloosheids- of inschakelingsuitkering? Of ben je verplicht ingeschreven tijdelijk werkloos? Dan kan je je uitkering behouden. Voorwaarde hiervoor is dat je een vrijstelling van beschikbaarheid ontvangt van VDAB. 

Jouw VDAB-bemiddelaar oordeelt of je stage past binnen je traject naar werk. Indien de BIS past in jouw traject naar werk, ontvang je een vrijstelling van beschikbaarheid.

De vrijstelling moet goedgekeurd zijn voor de start van de BIS.

Ontvang je een andere uitkering (bv. OCMW of ziekte-uitkering), informeer je dan bij de betrokken instantie.