Op weg naar een hogere arbeidsparticipatie: de hefbomen

talent

Waar drempels zijn, zijn ook hefbomen. Tijdens de zoekconferentie bogen de deelnemers zich over hefbomen die vrouwen met een migratieachtergrond vooruit kunnen helpen richting de arbeidsmarkt.

We benoemden verschillende hefbomen, koppelden er acties aan en gingen na wie de actoren zijn. Zo ontstonden er een tiental hefbomen, onder te verdelen in deze categorieën:

  • Hefbomen gericht op de werkgevers
  • Hefbomen waar toeleiders de belangrijkste rol in te spelen hebben
  • Hefbomen in handen van de beleidsmakers
  • Hefbomen waar de doelgroep zelf het voortouw neemt

De hefbomen gericht op werkgevers

Werkgevers werken aan een grotere inclusiviteit op de werkvloer. We moeten creatief omgaan met de nood aan kinderopvang, de hoofddoek toelaten op de werkvloer, werken met quota, enzovoort. Werkgevers moeten bereid zijn om potentiële werknemers op een 'veilige' plaats te ont-moet-en. De uiteindelijke doelstelling daarbij is om de drempel voor de doelgroep te verlagen. Maar tegelijkertijd kan de werkgever hen zo ook beter bereiken én dus meer werkkrachten aanspreken.

Werkgeverskoepels en -netwerken kunnen daarnaast inzetten op lerend ondernemen: het uitwisselen van goede praktijken en (financiële) ondersteuning van de leden. Tot slot moeten werkgevers, ondersteund door HR-dienstverleners, meer inzetten op werkinzicht. We moeten nog meer dan vandaag vertrekken vanuit de capaciteiten en competenties van de werkzoekende (jobcrafting) en de functies op basis hiervan invullen.

Hefbomen waarin toeleiders de belangrijkste rol spelen

De toeleiders (VDAB, lokale overheden, enz.) moeten voorzien in een begeleiding op maat. Hiertoe moeten de schotten weggewerkt worden en moet het personeelsbestand een afspiegeling van de bevolking uitmaken. VDAB moet de dienstverlening nog meer ontsluiten voor de doelgroep vrouwen met een migratieachtergrond, ook als ze niet-uitkeringsgerechtigd zijn. Outreachend werken met partners, verenigingen en straathoekwerk moet hoger op de agenda komen.

Hefbomen in handen van beleidsmakers

Beleidsmakers hebben de opdracht om een transversaal beleid uit te werken: een sluitende aanpak over de verschillende beleidsdomeinen heen. Andere actoren moeten hier natuurlijk ook aan meewerken. Denk maar aan de werkgeverskoepels, het Agentschap Integratie en Inburgering, de onderwijskoepels, ... Dit moet leiden tot vereenvoudiging, tijdswinst en een verhoging van de transparantie, van de toegankelijkheid en van de efficiëntie. Ook voor de hefboom 'Grijswerk krijgt kleur' ligt een belangrijke taak bij de overheid, door bijv. een ruimer wettelijk kader te voorzien voor vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is voor de werkzoekende immers een belangrijke springplank naar werk.

De doelgroep-hefbomen

De doelgroep heeft ook belangrijke hefbomen in handen. Community based werken kan daarin een handvat zijn. Door bottom-up via de verenigingen rolmodellen en good practices naar voren te schuiven, verkleinen we de kloof naar de arbeidsmarkt. Werkgevers hebben hier natuurlijk ook een belangrijke rol in te spelen. Het doel is om de doelgroep aan te tonen dat geen enkele job onbereikbaar is. Rolmodellen kunnen ook aantonen dat (vrijwilligers)werk de participatie in de samenleving bevordert.

Bijlage: volledig overzicht hefbomen