Schoolverlatersrapport

In het schoolverlatersrapport worden pas afgestudeerden in Vlaanderen een jaar lang gevolgd in hun zoektocht naar een eerste job. Via onze interactieve online toepassing kan je alle data gedetailleerd bekijken.

Wat houdt het in?

  • De studie beantwoordt de belangrijke vraag naar de tewerkstellingskansen die de verschillende studierichtingen bieden en geldt ondertussen als een referentiewerk voor iedereen die op het punt staat een studiekeuze te maken.
  • Door koppeling met gegevens van het departement onderwijs en Syntra worden alle schoolverlaters opgevolgd, dus ook degenen die zich niet bij VDAB inschrijven. Hierdoor wordt een zeer nauwkeurig totaalbeeld van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt verkregen.
  • De studie bevat de basisresultaten. Via een interactieve online toepassing kan je ook detailgegevens per studierichting bekijken.

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen - editie 2023

Schoolverlatersrapport

© VDAB

In 2021 verlieten 70.195 jongeren in Vlaanderen de school. Zij betraden de arbeidsmarkt op een moment dat de economie zich stevig herpakte in het spoor van de coronacrisis en dat de Vlaamse arbeidsmarkt zich kenmerkte door een ongeziene banengroei. Vanaf maart 2021 tot juni 2022 steeg het aantal ontvangen vacatures maand na maand tot een historisch hoog cijfer. De economische groei was zo sterk dat zelfs de energiecrisis en de hoge inflatie in de loop van 2022 de jobcreatie niet konden stuiten.

Tegelijk met de hoogconjunctuur op de vacaturemarkt bleef het aantal werkzoekenden zonder werk afnemen. Op het meetmoment van 30 juni 2022 lag dit aantal op een recordlaagte. Dit zorgde voor een zeer krappe arbeidsmarkt die werkgevers voor uitdagingen stelde, maar die heel wat kansen creëerde voor jonge schoolverlaters op zoek naar werk.

De schoolverlaters profiteerden volop van de sterk heroplevende en kansrijke arbeidsmarkt. Slechts 5,5% van hen was na een jaar ingeschreven als werkzoekend. Dit is het laagste werkzoekendenpercentage van de afgelopen elf jaar, sinds de start van de metingen volgens de huidige methodologie.

Tijdens een hoogconjunctuur krijgen meer schoolverlaters meer kansen op de arbeidsmarkt, maar deze kansen zijn en blijven sterk afhankelijk van de scholingsgraad van de schoolverlater. Hoe hoger geschoold, hoe hoger en beter de jobkansen en hoe kleiner de kans om een jaar na schoolverlaten werkzoekend te zijn.

Schoolverlaters die opgeleid werden tot een zorgberoep hadden globaal gezien de beste kansen op de arbeidsmarkt. Na een jaar was slechts 2,8% van hen werkzoekend. De nood aan extra zorgprofessionals is en blijft gigantisch. Dit zal de komende jaren ook niet meteen veranderen. De vergrijzing binnen het personeel neemt verder toe, de bevolking wordt alsmaar ouder en meer hulpbehoevend, en de zorg wordt complexer waardoor extra handen nodig zijn. Wie kiest voor een zorgopleiding, kiest daarom ook voor jobzekerheid.

Ook de schoolverlaters uit een duale opleiding of een graduaatsopleiding (hoger beroepsonderwijs - HBO5), waarover we sinds twee jaar kunnen rapporteren, doen het goed. Beide opleidingsvormen bereiden voor op een beroep en zijn sterk gericht op werkplekleren. Hierdoor beantwoorden zij zeer goed aan de vraag van de arbeidsmarkt en halen zij gemiddeld een laag aandeel werkzoekende schoolverlaters (respectievelijk 4,2% en 3,0%).
 

Infografiek Schoolverlatersrapport

© VDAB

Download