VDAB doorheen de jaren

Wat heeft VDAB allemaal verwezenlijkt? We sommen de belangrijkste gebeurtenissen op in vogelvlucht.

 1. 2022

  Meer info
  • VDAB, RIZIV en ziekenfondsen willen 10.000 mensen begeleiden naar werk
  • VDAB lanceert eerste Ethische Raad voor gebruik van data en AI
  • 6.500 werkzoekenden kunnen vanaf 2023 terecht in een werkervaringsstage
  • Campagne “In elke werkzoekende schuilt een witte raaf.”
  • 28% mogelijke herintreders wil aan de slag: uit onderzoek blijkt dat 9% van de herintreders met een zorgtaak meteen aan de slag zou willen gaan. Die groep wordt groter, tot 28%, bij de vraag of ze in de toekomst aan de slag zouden willen gaan. Wanneer herintreders reeds ingeschreven zijn bij VDAB stijgen deze cijfers significant naar respectievelijk 32% en 64%.
  • Jobdag voor Oekraïense vluchtelingen groot succes
  • Drie kwart van de werkzoekenden na VDAB-opleiding aan de slag in knelpuntberoep
  • Ook Vlamingen met beperkte kennis van het Nederlands zijn meer dan welkom op onze arbeidsmarkt
  • Slechts 6,6% van de schoolverlaters is na een jaar werkzoekend
  • Vlaanderen laat NEET-jongeren niet los
  • Lancering van het dashboard 'dynamische gegevens' van Arvastat
  • VDAB volgt werkzoekenden ook via telefoon en digitaal op
  • Crevits roept werkgevers op vacatures voor Oekraïners te melden bij VDAB 
  • Meer dan de helft van steden en gemeenten werken samen met VDAB
  • Lerarentekort: VDAB en Katholiek Onderwijs Vlaanderen tekenen 'Valentijnsovereenkomst'
  • 17 nieuwe beroepen op de knelpuntberoepenlijst
    

 2. 2021

  Meer info
  • 2021 was het tweede jaar waarin corona een centrale plaats innam in het beleid en de dienstverlening van VDAB. De coronacrisis zorgde in 2020 voor een tijdelijke daling in de vraag naar nieuwe arbeidskrachten. In de zomer van 2021 bereikte het aantal ontvangen vacatures echter een historisch hoogtepunt. De noodzaak om snel en efficiënt knelpuntvacatures in te vullen, zette ons elke dag in beweging.
  • 2021 werd ‘het jaar van de opleiding’, waarin meer mensen hun weg moesten vinden naar om- en bijscholing.
   VDAB heeft volop ingezet op digitale opleidingen, digitale tools en infopakketten. Het online opleidingsaanbod van VDAB bleef populair en er werd geïnvesteerd in hybride leren, een evenwicht op maat tussen digitaal leren, face-to-face opleidingen en werkplekleren.
  • September 2021 werd het ‘officiële startschot’ voor hybride werken in onze organisatie. Hybride werken draait om klant resultaatgericht werken en leidinggeven op basis van vertrouwen en dialoog. We werken vanuit verschillende werkomgevingen en -locaties samen en blijven verbonden door technologie en fysieke samenkomsten. Hybride werken levert voordelen op voor onze klanten, de medewerkers én de organisatie. 
  • Vibe - ons managementplan
   • Elk talent aan de slag
    Met de actieplannen 'Actieplan zij-instroom in de zorg' en 'Actieplan Horeca: Goe volk gezocht in de horeca' probeert VDAB personeelstekorten in sectoren zoals zorg en horeca aan te pakken. Via het 'Vlaams actieplan re-integratie (langdurig) zieken wil niet-beroepsactieven bereiken en activeren.
   • Een perspectief op talent voor elke werkgever
    In onze contacten met werkgevers werken op drie niveaus: ‘digital first’ met een sterke website en online ondersteuning, ‘humaan - digitaal’ met ondersteuning via de Servicelijn en voor de moeilijk invulbare vacatures hebben we onze face-to-face-dienstverlening en projecten op maat. We werken een aanpak uit om digitale jobevents te organiseren als volwaardig alternatief voor fysieke jobbeurzen. 
   • Een loopbaanperspectief en loopbaaneigenaarschap voor elke burger
    VDAB heeft een nieuw 'business operating mode' geïntroduceerd. Doorheen het hele traject dat de klant aflegt bij VDAB en partners behoudt de bemiddelaar het overzicht. VDAB neemt de eerste stappen van het proces op zich: inschatten, oriënteren en matchen, trajectbepaling en opvolging. Voor intensifiërende acties doen we maximaal beroep op partners.
  • Voor 2021 en de volgende jaren zetten we o.a. in op volgende speerpunten:
   > Loopbaanregie: een loopbaanperspectief en loopbaaneigenaarschap mogelijk maken voor elke burger. 
   > Activeringsregie: elk talent aan de slag krijgen met een co-creatieve matching op maat, digitaal én op de werkvloer. 
   > Werkgeversdienstverlening: we streven naar een hoger bereik van werkgevers en een hogere invullingsgraad van vacatures door een betere en rijkere match met de talenten op de arbeidsmarkt. 
   > Dataregie: VDAB dient een datagedreven organisatie te worden door het beter verzamelen, bewerken en ontsluiten van data. 
   > Performante organisatie: VDAB wil blijven groeien op vlak van organisatiematuriteit en door optimaliseringstrajecten op te zetten waardoor onze medewerkers en partners maximaal klantgericht ingezet kunnen worden.
  • 2021 was ook het jaar waarin het relanceplan ‘Alle Hens aan Dek’ op kruissnelheid kwam.
    

 3. 2020

  VDAB in beweging, ook in tijden van corona.

  Meer info
  • In 2020 stond de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) voor uitdagingen op de arbeidsmarkt in combinatie met de impact van de COVID-19-pandemie. Op korte tijd schakelden we over naar een quasi volledig digitale dienstverlening. Opleidingen gingen door op afstand en er werden Chromebooks en gratis internet verstrekt aan cursisten. 
  • VDAB was ook betrokken bij het ambitieuze VESOC-akkoord "Alle hens aan dek", gesloten door de Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners en gericht op het herstellen van de arbeidsmarkt met aandacht voor opleiding-en loopbaanoffensief, inclusieve en mensgerichte digitalisering en duurzame tewerkstelling.

   De Vlaamse regering gaf VDAB een centrale rol in het relanceplan. VDAB werd gevraagd om het (online) opleidingsaanbod verder uit te breiden, werkplekleren te stimuleren, de instroom in de zorgsector te bevorderen, digitale jobbeurzen te organiseren en anderstaligen te ondersteunen bij het vinden van werk. Daarnaast zijn er langetermijninvesteringen gepland, zoals gepersonaliseerde loopbaanplatforms, een digitaal opleidingsplatform en een werkgeversloket.

   Onder het vernieuwde managementplan van VDAB staan drie doelen centraal: 
   > elk talent aan de slag, op maat gemaakte matching,digitaal en op de werkvloer
   > het bieden van perspectief op talent voor werkgevers 
   > een loopbaanperspectief en stimuleren van loopbaaneigenaarschap bij burgers.

  • De Vlaamse Regering wil meer mensen aan het werk krijgen. VDAB krijgt daarom de rol van regisseur en is voortaan formeel erkend als de centrale, datagedreven en resultaatsgerichte werkzaamheids- en loopbaanregisseur van het volledige activeringsbeleid. VDAB zal in nauw overleg met de sociale partners de uitbouw van deze regisseursrollen stap voor stap invullen.

  • VDAB heeft hun digitale dienstverlening uitgebreid, waarbij laagdrempelige zelfbedieningsproducten zoals Jobbereik en de Arbeidsmarktverkenner worden aangeboden en die het eigenaarschap van burgers stimuleren door hen zicht te geven op hun competenties in relatie tot de actuele situatie op de arbeidsmarkt. Persoonlijke ondersteuning werd geboden via telefoon en internet, terwijl face-to-face dienstverlening beperkt was tot situaties waarin het meerwaarde bood en de geldende COVID-19-maatregelen werden nageleefd.

  • In 2020 lanceerde VDAB een nieuwe website voor werkgevers met online tools om snel aan HR-behoeften te voldoen. Ze ontwikkelen ook een toegankelijk werkgeversloket en introduceerden een elektronisch formulier om vragen van werkgevers efficiënt te beantwoorden. De persoonlijke dienstverlening werd steeds meer afgestemd op de behoeften van werkgevers, waarbij het digitale aanbod werd aangevuld. Daarnaast keurde VDAB een proactieve strategie goed met vernieuwde rollen voor provinciale accountmanagers.

  • De nieuwe uitdagingen en verantwoordelijkheden vanuit het 'regeerakkoord 2019-2024' hebben VDAB doen stilstaan bij hun waarden. De KOEP'L-kernwaarden, dat staat voor Klanten voorop, Open en verbindend, Eigenaarschap, Positief en proactief, en Loyaal, leidt hun handelen.
   Bij VDAB werken we immers met mensen voor mensen, onze waarden kunnen veel betekenis en impact hebben, zowel voor individuen als vanuit maatschappelijk perspectief. 

  • Op 17 juni 2020 werd het decreet ‘opheffing SYNTRA Vlaanderen’ door de Vlaamse Regering bekrachtigd. VDAB nam de taken van SYNTRA Vlaanderen over, inclusief het leertijdprogramma, waarvoor ze verantwoordelijk zijn voor financiering, begeleiding en monitoring. VDAB zal ook de werkplekbegeleiding bij duaal leren op zich nemen voor die sectoren waar (nog) geen sectorale partnerschappen actief zijn.


 4. 2019

  Meer info
  • Aan innovatieve projecten geen gebrek bij VDAB in 2019. Zo lanceert VDAB de eerste Vlaamse Social Impact Bond. Een nieuwe financieringsmethode, die weinig risico draagt en de commerciële en sociale sector verbindt. 270 kwetsbare jongeren krijgen een opleiding digitale technieken bij BeCode. Later op het jaar volgt meteen ook een tweede SIB, om met een publiek-private samenwerking langdurig zieken terug aan het werk te helpen.
  • VDAB zette daarnaast de deuren open voor innovatie en co-creatie. Sinds 23 mei 2019 heeft VDAB er een nieuwe ruimte bij: de Work out Room. Het is een ontmoetingsplek waar burgers, start-ups, bedrijven en andere overheidsorganisaties innovatieve ideeën kunnen delen om de arbeidsmarkt een boost te geven.
  • Door de krapte op de arbeidsmarkt zet VDAB in 2019 in op innovatieve partnerschappen. VDAB het Agentschap voor Inburgering en Integratie versterken hun samenwerking om voor werkzoekenden met een migratieachtergrond de kansen op werk te vergroten. Daar zit immers nog een onaangeboord potentieel. Waar ook nog potentieel zit is bij vrouwen met een migratieachtergrond. In een tweedaagse zoekconferentie verkenden vrouwen met een migratieachtergrond, werkgevers en belangenorganisaties hoe een brug gebouwd kan worden tussen deze vrouwen als potentiële werknemers en werkgevers. Want elk talent telt.
  • VDAB start in 2019 ook een samenwerking met KdG om starters uit hoger onderwijs beter te bereiken. Het KdG Career Center van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) zet haar expertise in om de producten en diensten van VDAB beter af te stemmen op hoger opgeleide young professionals en deze doelgroep beter te bereiken.
  • Samen met 230 andere deelnemende publieke en private organisaties geeft VDAB op 22 februari de aftrap van de Green Deal Circulair Bouwen. Hiermee toont VDAB engagement voor het klimaat, niet alleen in woorden, maar ook in concrete actie.
  • VDAB en VLAIO werken samen rond werk, talent, ondernemerschap en innovatie voor de ondernemer. In 2019 ondertekenen Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB, en Mark Andries, administrateur-generaal van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), het samenwerkingsakkoord tussen VLAIO en VDAB, met als doel de krachten te bundelen om de Vlaamse ondernemer nog beter te ondersteunen met de uitdagingen van de toekomst.

 5. 2018

  Meer info
  • Het blijft hard gaan op de vacaturemarkt en VDAB ontvangt liefst 287.000 vacatures. Het aantal werkzoekenden daalt eindelijk terug onder 200.000 en de werkloosheidsgraad ligt nog slechts iets hoger dan 10 jaar geleden. Dé uitdaging blijft de hevige 'War for Talent' die we met co-creatieve inspanningen moeten aangaan om de talentenvijver te verdiepen, te verbreden en te verrijken.
  • In 2018 trok VDAB de digitale kaart om mensen aan een job te helpen. Op 8 oktober lanceerde VDAB daarom haar vernieuwde dienstverlening. Van digital first, naar een humane digitale laag. Dat is de kern van de nieuwe werkwijze. Werkzoekenden krijgen alle tools in handen om hun loopbaan zelf te sturen, waar en wanneer ze maar willen.
  • Samen met SYNTRA Vlaanderen zet VDAB stappen rond duaal leren, dat leren op school en op de werkvloer combineert. Sinds Minister Crevits en Minister Muyters het startschot gaven in 2016, kunnen leerlingen vanaf volgend schooljaar kiezen uit meer dan 50 verschillende duale studierichtingen.
  • Voor VDAB is 'geen ervaring een pluspunt'. Met een individuele beroepsopleiding doe je immers snel ervaring op bij de werkgever zelf. Op 8 november trokken 5.000 werknemers van VDAB de straat op om werkgevers van de kracht van IBO te overtuigen.
  • Ook vrijwilligerswerk is ervaring. VDAB en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk gaan samen voluit voor competenties. Op het einde van de 'week van de vrijwilliger' willen VDAB en het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk het belang van vrijwilligerswerk extra onderstrepen.
  • Het Facilitair Bedrijf en VDAB nemen in 2018 de Fairtrade Award in ontvangst.
  • Op het slotevent @level2work laat VDAB weten dat het one-stop-shop loket meer dan 1100 hoogopgeleide anderstaligen heeft bereikt. Bijna 4 op 10 is na één jaar aan het werk. De doelstelling van @level2work was om anderstalige hoogopgeleiden te bemiddelen naar werk op hun scholingsniveau. De focus lag op het geïntegreerd werken, versterken van competenties en benaderen van werkgevers.
  • ODYN, een Limburgse start-up, lanceert samen met VDAB de Talent-Tinder van de arbeidsmarkt, de tool die je spelenderwijs inzicht geeft in je talenten. Nadien matcht ODYN je met interessante werkuitdagingen of leerkansen én beloont je daar ook nog eens voor met Talent Coins.

 6. 2017

  Meer info
  • VDAB ontvangt steeds meer vacatures maar door de soms moeilijke matching van vraag en aanbod stijgt ook het aantal openstaande vacatures. De werkloosheidsgraad is gedaald tot 7%. Op een 'arbeidsmarkt in brand' moet VDAB helpen blussen door actief en consequent te bemiddelen, de kernopdracht van VDAB die het zoekgedrag van werkzoekenden steeds beter opvolgt.
  • Het jaar opent alvast met goed nieuws, want het partnerschap met GTB, RIZIV en de ziekenfonden om langdurig zieken aan het werk te helpen, werpt zijn vruchten af. 1 op 3 arbeidsongeschikte werkzoekenden is opnieuw aan de slag.
  • Daarnaast is er extra aandacht voor arbeidskansen voor kansengroepen. VDAB en VVSG gaan hechter samenwerken om de drempels voor kansengroepen weg te werken.
   Ook voor anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond komen er nieuwe inspanningen. Naar aanleiding van de Wereldvluchtelingendag zetten Vlaams Minister van Werk Philippe Muyters en gedelegeerd bestuurder VDAB, Fons Leroy een nieuwe technische taalarme screening in de kijker voor anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond. De nieuwe techniek laat toe anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond sneller op de arbeidsmarkt te integreren.
  • Daarnaast verschijnt VDAB verschillende keren in de media. Zo is er het nieuwe VIER-programma De Sollicitatie. Een herkenbaar programma met een competitief kantje, over het gesprek dat een leven kan veranderen.
  • In het kader van de European Employer's Day bereikt VDAB meer dan 24.000 werkgevers met haar campagne 'De eerste keer samen met VDAB'. Alle VDAB'ers gingen de straat op met één missie: werkgevers ervan overtuigen werkzoekenden een kans te geven.

 7. 2016

  Meer info
  • De arbeidsmarkt draait terug op vol toerental met een ongezien sterke toename van het aantal vacatures tot bijna 227.000. Uiteraard volgt er een verdere daling van de werkloosheid. De inspanningen om de kloof tussen werk en onderwijs te dichten werpen zijn vruchten af, met een toename van het aantal arbeidsmarktgerichte STEM-opleidingen.
  • In 2016 is er veel aandacht voor anderstaligen, nieuwkomers en vluchtelingen. Zo zet VDAB een actieplan op om vluchtelingen naar werk te begeleiden. Sinds mei 2015 zijn de asielaanvragen enorm sterk gestegen en wil daar op inspelen. Samen met Fedasil zet VDAB in op 'integratie door werk'. Vlaams Minister Muyters van Werk en Staatssecretaris Francken van Asiel en Migratie ondertekenden een intentieverklaring om de structurele samenwerking tussen VDAB en Fedasil tot stand te brengen. Met het project @level2work ontstaat ook een samenwerking tussen vele partners: VDAB, ACTIRIS, VBO, Departement Onderwijs, Agentschappen Inburgering en Integratie met de steun van de Vlaamse Overheid en het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie. Het doel is hoogopgeleide anderstaligen beter te begeleiden naar de arbeidsmarkt.
  • Ook werkplekleren krijgt dit jaar bijzondere aandacht. 16.197 Vlaamse werkgevers kregen bezoek van VDAB. Met de boodschap 'ervaring werkt' willen ze de ondernemingen warm maken voor werkplekleren. Nog in dat thema lanceren VDAB en GRAFOC een nieuwe opleidingsvorm: bedrijfsleren.
  • VDAB sluit een raamakkoord af met RIZIV, de ziekenfondsen en GTB.

 8. 2015

  Meer info
  • Het aantal vacatures neemt verder toe en na de zware crisisjaren begint de werkloosheid opnieuw licht te dalen. Na het succes van de IBO-dag in 2014 volgt er dit jaar een grootscheepse actie met de slogan 'Ervaring Werkt' om alle vormen van werkervaring en werkplekleren voor jongeren te promoten. Dit moet helpen de vicieuze cirkel van de ontbrekende werkervaring doorbreken.
  • In 2015 brengt VDAB de schoolbanken en de werkvloer een stuk dichter bij elkaar. Het GO! en VDAB hernieuwen hun engagement om het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.
  • Ook dit jaar trekken de medewerkers van VDAB de straat op: samen met VRT, Voka, Unizo en Adecco gaan we langs in meer dan 700 bedrijven waar jongeren aan werkplekleren doen. Want ervaring werkt.
  • VDAB krijgt op 3 maart de bekroning als 'regionale overheidsorganisatie van het jaar 2015'. De jury ging op zoek naar een overheids-organisatie die zich weet te onderscheiden op het vlak van klantgerichtheid, strategie, effectiviteit & efficiëntie en duurzaamheid.
  • VDAB, Le Forem, Actiris, Bruxelles Formation en ADG zullen voortaan eenzelfde gemeenschappelijke competentietaal hanteren, voor het automatisch koppelen van vacatures en werkzoekenden. Een grote vooruitgang voor de interregionale jobmobiliteit.
  • Nog in het kader van competenties, kunnen werkgevers en werkzoekenden vanaf de zomer van 2015 competenties aangeven in hun vacatures en cv.
  • NSZ en VDAB slaan handen in elkaar om werkgevers en werkzoekenden dichter bij elkaar te brengen. 81 procent van de Vlaamse micro-ondernemingen en kmo's heeft het moeilijk om de geknipte kandidaat te vinden wanneer ze een vacature uitschrijven. Dat blijkt uit onderzoek van NSZ bij 446 micro-ondernemingen en kmo's. Om ondernemers beter te ondersteunen bij hun zoektocht naar arbeidskrachten gaan NSZ en VDAB een officieel partnership aan.
  • Er valt ook wat te vieren in 2015. VDAB en zijn partners vieren 10 jaar tenderbeleid. In 2005 koos de Vlaamse regering er voor om de marktwerking te introduceren in de begeleiding van werkzoekenden. De begeleiding van werkzoekenden die langdurig werkloos waren en die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hadden werd uitbesteed aan partners.
  • Op het einde van het jaar pakt VDAB-baas Fons Leroy uit met een nieuw boek: 'Work Action Heroes'. Daarmee roept hij helden op om de arbeidsmarkt mee te innoveren.

 9. 2014

  Meer info
  • Het aantal vacatures neemt opnieuw lichtjes toe terwijl de werkloosheidsgraad nog iets verder stijgt tot 7,9%. Het aantal werkzoekenden haalt bijna de recordhoogte van 2005. In 2014 werd ook de 6de staatshervorming voorbereid. Hierdoor kreeg VDAB als eerste gewest de controlebevoegdheid over het zoekgedrag van werkzoekenden.
  • Op 30 januari trokken de medewerkers van VDAB de straat op. Met de actie bereikte VDAB 24.000 KMO's. De IBO, individuele beroepsopleiding, kreeg de hoofdrol in deze actie.
  • De samenwerking met de uitzendsector krijgt een nieuwe impuls. 'Werken met competenties' staat centraal in de nieuwe aanpak, met als focus duurzame tewerkstelling.
  • En ook op Europees vlak komt er een eengemaakte strategie voor de aanpak van de werkloosheid. Vlaanden is de voortrekken. VDAB en de andere Europese tewerkstellingsdiensten ontwikkelen een gemeenschappelijke toekomststrategie tegen 2020. Samen willen ze werken aan werkgelegenheid, economische groei en een verbeterd sociaal welzijn.
  • Dit jaar valt VDAB in de prijs bij jongeren. VDAB wint de Klein Duimpje Prijs van de Vlaamse Jeugdraad voor het project Roadies. Het project wil de kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt verkleinen.
  • Voor vrije beroepen onderneemt VDAB in 2014 extra actie. Het samenwerkingsakkoord met de Federatie van Vrije Beroepen focust op de 20.000 vacatures bij vrije beroepen dat jaar.
  • Met bpost sluit VDAB een nieuwe samenwerking rond opleiden en rekruteren. VDAB helpt bpost in de zoektocht naar geschikte kandidaten voor de openstaande vacatures.
  • Met 'speedscreening' wil VDAB de 'tinder voor de arbeidsmarkt' zijn. Dit videochat-systeem biedt werkgevers en werkzoekenden de kans snel en zonder verplaatsing met elkaar kennis te maken.
  • In 2014 wordt VDAB ook de meest duurzame Vlaamse overheidsdienst. Het is de eerste keer dat de award wordt uitgereikt. VDAB mocht met de hoofdprijs, een plooifiets, naar huis.

 10. 2013

  Meer info
  • Het aantal ontvangen vacatures daalt in 2013 vrij sterk, maar vanaf september komt er een kentering. De werkloosheidsgraad blijft wel sterk toenemen, tot 7,5%. VDAB zet steeds meer in op alternatieve kanalen zoals online jobbeurzen, e-begeleiding en mail op maat om meer tijd vrij te maken voor intensieve face-to-face begeleiding.
  • VDAB optimaliseert zijn dienstverlening. Niemand mag in de kou blijven staan. Onze diensten aan gemeenten, werkzoekenden en werkgevers krijgen een update. VDAB voegt daartoe enkele diensten samen, om zo zijn dienstverlening flexibel te kunnen aanbieden.
  • Ook de digitale dienstverlening kreeg een update. Jong, digitaal en creatief IT-talent ontwikkelde samen met VDAB enkele apps om werk te vinden. Samen met Agoria, Mobile Monday, e-IB en Open Knowledge Foundation daagde VDAB de jongeren uit om zelf hun ideale applicatie te ontwikkelen.
  • Voor het invullen van vacatures zette VDAB in 2013 meer in op persoonlijke begeleiding en werden er stappen gezet richting een meer sectorale werking.
  • Ook het loopbaandenken wint aan belang. Minister Muyters reikt de eerste nieuwe loopbaancheque uit in de werkwinkel van Leuven.
  • Net voor het einde van het jaar wint VDAB als vreemde eend in de bijt de 'Lean and green award'. Een mooie erkenning voor bedrijven die zich engageren om hun CO²-uitstoot met 20% te reduceren.

 11. 2012

  Meer info
  • Het jaar 2012 is gekenmerkt door veel bedrijfssluitingen en herstructureringen met de sluiting van Ford als dieptepunt. VDAB stelde zich hierbij direct wendbaar op en zet volop verder in op de in 2011 gestarte actie "Activerend herstructureren" waardoor ontslagen werknemers zo vlug mogelijk begeleiding krijgen, m.i.v. het inrichten van opleidingen.
  • In 2012 sloeg VDAB de handen in elkaar met verschillende partners. In het najaar opende het Luchthavenhuis voor het eerst haar deuren op Brussels Airport, met als doelstelling een meer integrale dienstverlening voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers onder één dak.
  • Samen met de ziekenfondsen, het RIZIV en GTB sloot VDAB een samenwerkingsovereenkomst voor 'trajecten op maat', om arbeidsongeschikte mensen en langdurig zieken volledig of gedeeltelijk aan werk te helpen.
  • Ook met de creatieve sector kwam er een samenwerking tot stand. Met de deelwebsite vdab.be/creatief trachten VDAB en de creatieve organisaties vraag en aanbod binnen de creatieve sector op elkaar af te stemmen.
  • VDAB viel in 2012 in de prijzen op het Festival van de Bedrijfsfilm. We mochten daar de award voor 'beste productie voor training' mee naar huis nemen.
  • Om tegemoet te komen aan knelpuntvacatures zocht VDAB in 2012 ook naar buitenlandse ingenieurs en verplegers Een inhaalbeweging in oktober 2012 zorgde ervoor dat het dalend jobaanbod van de laatste 12 maanden even onderbroken werd. De vraag naar midden- en laaggeschoolden blijft evenwel dalen in 2012.
  • De 5 strategische doelen van de in 2011 gestarte beheersovereenkomst werden verder concreet ingevuld. Dit geschiedde
   • via het leveren van maatwerk,
   • via het loopbaandenken,
   • via het tegemoet komen aan KMO-noden
   • via werkplekleren mede in kaart gebracht door het organiseren van een toekomstgericht aanbod voor erkenning en ontwikkeling van competenties en
   • via het uitbreiden van partnerschappen in lopende en nieuwe tenderprojecten.
  • Nieuwe samenwerking en partnerschap in kader van de jeugdwerkloosheid was er onder meer in 2012 met Youth at Risk (YAR) Vlaanderen (kaderend in het akkoord over het loopbaanbeleid).
  • De VDAB doelstellingparameters die afgesloten werden voor de periode 2011-2015 en jaarlijks getoetst aan de objectieven van de beheersovereenkomst en aan het jaarlijks actieplan zijn grotendeels bereikt en overtroffen voor 4 van onze 5 klantengroepen (werkzoekenden, werkenden, werkgevers, cursisten en partners). De tevredenheid van de Vlaamse werkenden over Mijn Loopbaan kan in 2012 nog niet bepaald worden (te pril om te meten).
  • Op de lokale realiteit speelde VDAB nog directer in : VDAB stapte over van een regionale naar een provinciale structuur met sterke beleidsbepaling. Dit zal leiden tot een grotere klanttevredenheid en meer tijdsinvestering in de relatie met werkzoekenden. VDAB houdt in 2012 menig lokale jobbeurzen met aandacht voor 50-plussers (uitvoering akkoord over het loopbaanbeleid).
  • Spoor 21, de opleidingsbeheerder binnen VDAB besteedde veel aandacht aan het ontwikkelen van een leertraject ter ondersteuning van de strategische intentie "Iedereen bemiddelaar" of professioneel handelen met inbegrip van missie, waarden en visie.

 12. 2011

  Meer info
  • VDAB sluit met de Vlaamse regering een nieuwe beheersovereenkomst (2011-2015) af. Er zijn 5 strategische doelen: alle werkzoekenden op maat activeren, loopbaandienstverlening voorzien voor werkende burgers, sluitende aanpak voor alle werkgevers verzekeren, een toekomstgericht aanbod voor het erkennen en ontwikkelen van competenties organiseren en partnerschappen uitbreiden.
  • Het aanvankelijk positivisme op de arbeidsmarkt slaat in de loop van 2011 om naar nieuw pessimisme. De daling van de werkloosheid nam steeds meer af, het aantal knelpuntvacatures nam steeds meer toe.
  • De impakt van de vergrijzing laat zich steeds meer voelen. Tussen 2010-2015 moeten 300.000 vacatures ingevuld worden om de werknemers die de arbeidsmarkt verlaten te vervangen. Daarbovenop komen 150.000 vacatures die opengesteld worden om de ondernemingen te laten groeien. De VDAB staat voor de komende jaren voor de grote uitdaging om deze vacatures in te vullen.
  • Onder impuls van de eurocrisis zwelt de besparingsdruk aan voor publieke dienstverleners zoals de VDAB. Er wordt verwacht meer te doen met minder middelen.
  • De Vlaamse regering onderhandelt met de sociale partners over een akkoord over het loopbaanbeleid. Het akkoord moet voorkomen dat 55-plussers en jongeren zonder diploma in de kou blijven staan op de arbeidsmarkt.
  • Eerste pilootproject gefinancierd door RIZIV: in 2011 > 100 mensen met 1.000.000 € / in 2020 > 5000 mensen met 24.000.000 €.

 13. 2010

  Meer info
  • Tegen de verwachtingen in begint de Vlaamse arbeidsmarkt zich te herstellen van de financiële en economische crisis. Vanaf maart stijgt het aantal openstaande vacatures en in september begint het aantal werkzoekenden te slinken.
  • VDAB voert in het kader van het impulsplan 'herstel het vertrouwen' een hele rits acties uit die kaderen in het Werkgelegenheids- en Investeringsplan.
  • Door de demografische evolutie is er meer krapte op de arbeidsmarkt. De sociale partners en de Vlaamse regering trekken daarom de kaart van activering van de vijftigplussers. VDAB krijgt de opdracht om deze beleidsbeslissing de komende jaren gestalte te geven.
  • VDAB intensiveert de samenwerking met VLAB, de koepelfederatie van beschutte werkplaatsen. VDAB wil 40.000 werkzoekenden met een arbeidshandicap aan een volwaardige baan helpen, al dan niet via aangepaste opleidingscursussen.
  • VDAB trekt volop de kaart van interregionale samenwerking. In 2010 geeft VDAB 54.250 vacatures door aan de Waalse tegenhanger Forem die ze vervolgens voorlegt aan de Waalse werkzoekenden. Omgekeerd geeft Forem 24.269 vacatures door aan VDAB.
  • VDAB start een brede en intensieve samenwerking met de werkgeversorganisaties UNIZO, VOKA en VKW. Deze samenwerking wordt de komende jaren verder uitgewerkt.

 14. 2009

  Meer info
  • VDAB wordt geconfronteerd met een historische ommekeer: de economische crisis van 2009 leidt op korte termijn tot massaal banenverlies en een stijgende werkloosheid.
  • Als antwoord op de crisis besluit VDAB te investeren in maatgerichte dienstverlening en samenwerkingsverbanden met partners.
  • Eerste samenwerkingsovereenkomst met de ziekenfondsen.
  • VDAB bestaat 20 jaar. In het boek 'Al 20 jaar sterk voor werk' doen we de evolutie van VDAB uit de doeken: van de voorgeschiedenis ten tijde van de RVA tot de sluitende aanpak en de eerste tekenen van een wereldwijde recessie in 2008. Interesse? Je kan dit boek bestellen.

 15. 2008

  Meer info
  • De overheveling van het arbeidsmarktbeleid staat centraal in de Vlaamse nota's over de regeringsvorming. Maar wat er hier precies mee bedoeld wordt, is onduidelijk. Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB, geeft zijn visie in het tijdschrift 'Samenleving en Politiek'. De huidige bevoegdheidsverdeling inzake werk is 'incrementeel' tot stand gekomen, schrijft hij.
  • In de eerste helft van 2008 is de Vlaamse arbeidsmarkt oververhit. Het jobaanbod is groot, het tekort aan werkzoekenden nog groter. Onder impuls van gedelegeerd bestuurder Fons Leroy wordt VDAB een open arbeidsdienst in plaats van een klassieke overheidsdienst. Er worden samenwerkingsakkoorden afgesloten met andere actoren op de arbeidsmarkt: derdenorganisaties, stadsbesturen en commerciële partners zoals werkgeversorganisaties en uitzendbedrijven.
  • VDAB zet het activeringsbeleid verder. Er vinden allerhande initiatieven plaats voor allochtonen, arbeidsmarktgehandicapten, langdurig werkzoekenden en vijftigplussers.
  • De activering van werkzoekenden maakt ongewild slachtoffers: sommige VDAB-consulenten worden geconfronteerd met agressief gedrag en dreigend taalgebruik van werkzoekenden.
  • Overheveling van alles rond werk voor mensen met een beperking van welzijn naar werk. VDAB wordt bevoegd voor het erkennen van 'arbeidshandicap' en toekennen van TOM. GTB wordt opgericht.
  • Het jeugdwerkplan van VDAB gaat in alle Vlaamse gemeenten van start. Hiermee wil VDAB alles op alles zetten om de volgende generatie schoolverlaters uit de werkloosheid te houden. Dit plan bestaat al enkele jaren in dertien Vlaamse steden en gemeenten, en deed er de jongerenwerkloosheid flink dalen.
  • Uit een onderzoeksrapport van het HIVA blijkt dat de 134 werkwinkels nuttig zijn, maar dat hun dienstverlening wel heel wat beter kan. Er is nog altijd geen sprake van één loket voor werkzoekenden. Deze vaststelling vormt voor VDAB een extra stimulans om de dienstverlening verder uit te breiden.
  • Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt werkt VDAB intensiever samen met Le FOREM. Er worden confederale arbeidsbemiddelingsteams opgericht. Doel: komaf maken met de 'grens' tussen Vlaamse jobs en Waalse werklozen.
  • In de tweede helft van 2008 neemt de economische malaise de arbeidsmarkt in haar greep. De werkloosheid stijgt met rasse schreden. VDAB doet beroep op 'sociale interventieadviseurs'. Zij zijn de 'EHBO-ploeg van de arbeidsmarkt'. Ze ondersteunen en begeleiden de slachtoffers van een herstructurering zodat die snel weer aan de slag kunnen.

 16. 2007

  Meer info
  • Het aantal vacatures kent een hoogtepunt. VDAB ontving meer dan 230.000 vacatures. Dat is een absoluut record. Vooral in West-Vlaanderen 'boomde' de arbeidsmarkt. Daar steeg het aantal jobaanbiedingen met de helft. Limburg was hekkensluiter met slechts 11 procent meer vacatures.
  • Minister Frank Vandenbroucke erkent het probleem van de lage activering om de diverse probleemgroepen op de arbeidsmarkt te krijgen. Hij laat de VDAB initiatieven nemen om allochtonen en mensen met een handicap gemakkelijker aan werk te helpen. In de eerste plaats worden alle sollicitaties van gehandicapte en allochtone werkzoekenden opgenomen in een aparte databank.
  • VDAB voert de strijd voor werk van laaggeletterde werklozen verder op. Zij zijn immers een van zwakste groepen op de arbeidsmarkt. Verder krijgen werkzoekenden in opleiding gratis kinderopvang en vervoer. Anderstalige werkzoekenden in de Vlaamse rand die door een gebrek aan kennis van het Nederlands geen passende job vinden, moeten voortaan verplicht een taalcursus volgen bij VDAB.
  • VDAB-topman Fons Leroy gaat van start met een eigen blog en lanceert naar de arbeidsmarkt toe een aantal gedurfde en prikkelende ideeën. "Als de overheid nog wil meespelen als werkgever zal ze bij de aanwerving van personeel moeten afstappen van de gewoonte om een diploma te eisen" is een van zijn nieuwe ideeën: www.fonsleroy.blogspot.com
  • VDAB en FEDERGON (de koepel van de uitzendsector) bundelen hun krachten. In het nieuwe samenwerkingsakkoord engageert VDAB zich om een uitzendvacature als een volwaardig aanbod te beschouwen. De consulenten van de dienst gaan dus actief op zoek naar werkzoekenden voor die job. VDAB stelt ook zijn opleidingskanalen ter beschikking voor de uitzendkrachten die daar behoefte aan hebben. Uitzendbedrijven krijgen voorts een vaste stek op jobbeurzen en in de lokale werkwinkels.
  • In 2007 maken VDAB en de FOREM werk van de 'interregionale arbeidsmobiliteit'. Initiatieven worden genomen om Waalse werkzoekenden in te zetten voor openstaande Vlaamse kansenberoepen.
  • Jobmail en -sms voor alle Vlaamse jongeren! Na een experiment in Oostende wordt beslist om alle werkloze jongeren automatisch vacatures toe te sturen via mail en sms. Deze dienstverlening is niet vrijblijvend. VDAB verwacht dat de werkzoekende jongeren op de afspraak zijn met hun consulent wanneer een passende vacature wordt aangeboden.
  • De werkloosheid bij Turkse en Marokkaanse jongeren is sinds mei 2005 in de dertien centrumsteden met 39 procent gedaald. De werkloosheid bij deze groep is even sterk gedaald als bij de 'oude' Belgen en Europeanen. Dat zegt socioloog Jan Hertogen op basis van zijn berekeningen. Hertogen baseerde zich op cijfers uit de databank Arvastat van VDAB.
  • De Brusselse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA), de Brusselse tegenhanger van de VDAB, krijgt een nieuwe naam: Actiris. De naamsverandering gaat gepaard met een grondige reorganisatie. VDAB breidt zijn samenwerking met de vernieuwde BGDA verder uit.
  • Vanaf mei 2007 krijgen 800 medewerkers van invoegbedrijven een persoonlijke coach. Invoegbedrijven creëren arbeidsplaatsen voor kansengroepen op de arbeidsmarkt. De coach moet de invoegwerknemers extra ondersteunen. VDAB krijgt voor dat project 800.000 euro van minister van Sociale Economie Kathleen Van Brempt (sp.a). De coachings zijn gratis voor werkgever en werknemer. De invoegbedrijven bieden laaggeschoolden een kans, omdat zij het vaak moeilijk hebben op de gewone arbeidsmarkt.
  • VDAB organiseert op 22 september 2007 een grote landelijke jobbeurs op vijfentwintig locaties in Vlaanderen en Brussel onder het motto: 'Werk zoekt mensen'. De banenmarkt is volgens VDAB 'de plek bij uitstek voor wie op zoek is naar een (andere) baan, en voor wie op zoek is naar personeel.' Er gaat extra aandacht uit naar de knelpuntberoepen. Het Nederlandse CWI (de Nederlandse tegenhanger van VDAB) en de andere Belgische diensten voor arbeidsbemiddeling FOREM, BGDA en ADG zijn mee betrokken in dit opzet. Ruim 500 bedrijven nemen deel . 34.000 jobzoekers bezoeken de beurs.
  • Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (sp.a), lanceert een reclamecampagne over loopbaanbegeleiding. De campagne is er voor iedereen die één jaar of langer werkt en uitgekeken is op zijn job. Loopbaanbegeleiding resulteert niet per se in een nieuwe job maar laat mensen dankzij de begeleiding weer nieuwe uitdagingen zien in hun eigen job. Een goede zaak voor hen en hun werkgever. Sinds januari 2005 lieten zich al 11.467 mensen door VDAB en de centra voor loopbaanbegeleiding, begeleiden in hun loopbaan.
  • VDAB trekt Antwerpse probleemwijken in met veel allochtone werklozen. VDAB-consulenten leggen deur-aan-deurbezoeken af samen met stadsdiensten en organisaties die zich bezighouden met integratie. Bij elk huis polsen ze of er mensen zonder job zitten, en leggen ze uit wat VDAB allemaal voor hen kan doen.

 17. 2006

  Meer info
  • VDAB besteedt begeleidingstrajecten voor langdurig werkzoekenden uit. De eerste van die trajecten zijn gestart. Het is de bedoeling om in 2 jaar tijd de helft van de kandidaten aan werk te helpen.
  • VDAB experimenteert met jobdaten. Dit nieuwe concept is gebaseerd op speeddaten. Het principe is eenvoudig: man/vrouw zoekt werkt, bedrijf zoekt man/vrouw. Zet die twee twintig minuten aan tafel en zie wat er van komt. Jobdaten is dus een snelle manier om werkzoekenden in contact te brengen met werkgevers.
  • De VDAB-lijst met knelpuntberoepen zorgt voor een conflict met de sociale partners. Deze lijst kan er volgens hen toe leiden dat er meer Oost-Europese werknemers, en in het bijzonder Poolse bouwvakkers, naar ons land komen.
  • VDAB, Forem en BGDA geven weinig steun aan de reeks wetsvoorstellen om bedrijven aan te zetten meer allochtonen te rekruteren. Enkele van deze voorstellen zijn anonieme sollicitaties, financiële stimuli en quota.
  • De Vlaamse regering keurt een tewerkstellingspremie goed die 50-plussers sneller aan een baan moet helpen.
  • Diversiteit is het nieuwe kernwoord op de arbeidsmarkt. 'Jobkanaal' springt hierbij in het oog. Dit initiatief van de werkgeversorganisaties wil jaarlijks 5.000 mensen uit de kansengroepen aan een job helpen. Hoe? Door vacatures gedurende 3 weken exclusief voor werkzoekenden uit de kansengroepen te reserveren.
  • VDAB verdedigt een 'lik-op-stuk-beleid'. Wie opgeleid is als schilder en een schildersjob weigert, moet zijn uitkering verliezen. Volg je bij VDAB een opleiding tot schilder, dan moet je beloven om na je opleiding geen witte schildersjobs af te wijzen.
  • VDAB en Syntra gaan een partnership aan. Ze openen in Limburg een nieuwe campus met diverse opleidingsmogelijkheden. De campus is er voor werkzoekenden van wie het profiel aansluit bij vacatures op vdab.be. Dit initiatief past binnen het Jeugdwerkloosheidsplan van Oostende en is een primeur voor Vlaanderen.
  • Volkswagen Vorst herstructureert. VDAB richt een tewerkstellingscel op voor de begeleiding van het ontslagen personeel.
  • Minister Frank Vandenbroucke lanceert een volledig nieuw herstructureringsbeleid. De bedoeling is om ontslagen werknemers -en dan vooral ouderen- opnieuw aan de slag te krijgen door outplacement.

 18. 2005

  Meer info
  • Fons Leroy wordt de nieuwe administrateur-generaal van VDAB. Hij start het jaar met een grote kennismakingsronde onder het personeel. Hij onderstreept het belang van een mensgerichte aanpak door VDAB. Daarin staan competentie en samenwerking tussen de spelers op de arbeidsmarkt centraal.
  • VDAB start met een leerkrachtendatabank. Tijdelijke leerkrachten, afgestudeerden van de lerarenopleiding en andere kandidaten kunnen hier hun cv via het internet publiceren.
  • VDAB besteedt een deel van zijn hoofdopdracht -de begeleiding van werklozen- uit aan privébedrijven of non-profitorganisaties (tendering).
  • UNIZO en VDAB bundelen hun krachten. Door onderlinge samenwerking wil VDAB op een betere wijze de KMO's bereiken.
  • VDAB werkt nauwer samen met de sectororganisatie voor uitzendarbeid Federgon. Werkzoekenden krijgen het daardoor makkelijker om een job te vinden.
  • Piet Cosemans (VDAB-kwaliteitsmanager) wordt verkozen tot de kwaliteitsmanager van het jaar.
  • VDAB biedt een nieuwe dienst aan: werkzoekenden krijgen nu ook vacatures aangeboden via mms (multimedia messaging service) naast het bestaande systeem van sms en email.
  • VDAB krijgt scherpe kritiek van het ACV en de VLD inzake volzette cursussen. VDAB weerlegt die kritiek.
  • VDAB werkt intensief mee aan een aantal tv-uitzendingen. Het Vitaya-programma 'JOB' en 'Kinderen van Dewindt' zijn een succes. Op Kanaal Z lopen interessante reportages over de VDAB-dienstverlening aan werkgevers.
  • VDAB richt een tewerkstellingscel op voor het failliete Globeground en speelt een belangrijke rol bij de aanwerving van 600 arbeiders bij Ford Genk.

 19. 2004

  Meer info
  • Het nieuwe intranet wordt met succes gelanceerd binnen de VDAB. Het is een nieuwe verreikende stap in het kennismanagement binnen de VDAB.
  • Het project COBRA krijgt verdere uitwerking. De VDAB begint meer in termen van competenties te werken.
  • VDAB viert zijn 15 jaar bestaan.
  • De VDAB-Servicelijn krijgt een gratis nummer: 0800 30700

 20. 2003

  Meer info
  • De VDAB staat in voor de verdeling van de opleidingscheques voor werknemers. Een week na de start worden bijna 12.000 opleidingcheques besteld. De actie is een groot succes.
  • De VDAB stuurt speciale interventieadviseurs naar bedrijven die onder gerechtelijk akkoord staan of die voor het faillissement staan. Ze moeten er eerstelijnshulp bieden aan de getroffen werknemers.
  • Mannen warm maken voor een job in de kinderopvang. Dat is het doel van de campagne 'Sta je mannetje in de kinderopvang' die de VDAB in samenwerking met Kind en Gezin en het Vormingscentrum voor de Begeleiding van het Jonge Kind (VBJK) organiseert.
  • De VDAB plant drie nieuwe tewerkstellingscellen in Genk, Bilzen en Houthalen. Die moeten ontslagen Ford-werknemers aan een nieuwe job helpen.
  • De VDAB en het departement Werkgelegenheid van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap schrijven een schrijfwedstrijd uit om creatievelingen aan een job of ten minste een eerste professionele ervaring te helpen. De vorige jaren stond de wedstrijd open voor respectievelijk muzikanten, striptekenaars en fotografen.
  • De VDAB wil dat kandidaat-lesgevers in Antwerpen en Brussel aan een zacht prijsje op internaat kunnen. Het bespaart hen een verre verplaatsing en hoge kosten. Het voorstel moet het leerkrachtentekort in beide steden opvangen, maar wekt voorlopig weinig enthousiasme.

 21. 2002

  Meer info
  • VDAB richt met succes tien competentiecentra op. Werknemers of werkzoekenden kunnen er terecht voor opleidingen en loopbaanbegeleiding.
  • De VDAB wil jaarlijks 15.000 werkzoekenden met computer en internet leren werken. De gloednieuwe mobiele computerklassen dragen daartoe bij.
  • De eerste werkzoekenden krijgen via de VDAB hun computerrijbewijs (ECDL, European Computer Driving Licence). Het is het internationaal erkend diploma voor basiskennis in de informatie- en communicatietechnologieën.
  • Het Vlaams Parlement keurt een ontwerpdecreet goed dat het uitzendkantoor T-Interim en de andere commerciële diensten loskoppelt van de VDAB en onderbrengt in een aparte vennootschap, de NV T-Groep. Daarmee wordt een eerste stap gedaan in de hervorming van de VDAB.
  • VDAB behaalt het externe kwaliteitslabel K2C dat wordt toegekend door het VCK (Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg)
  • VDAB helpt Volvo Cars Gent bij de aanwerving van 1.400 nieuwe werknemers. De autoconstructeur opent ism de VDAB in de Gentse haven het 'Automotive Jobcenter', dat de selectie en aanwerving van de nieuwe werknemers voor Volvo in goede banen moet leiden.

 22. 2001

  Meer info
  • Werkzoekenden of mensen die een opleiding volgen bij de VDAB kunnen een fiets of een bromfiets lenen.
  • De jobsite van de VDAB ontvangt dagelijks 10.000 bezoekers en is tegelijk het belangrijkste kanaal voor bedrijven die via het internet willen rekruteren. Dat blijkt uit studies van het Hoger Instituut voor de Arbeid (Hiva) en het Centrum voor Informatie over de Media (Cim).
  • VDAB breidt zijn on-lineservices uit. Werkzoekenden worden op de hoogte gebracht van een werkaanbieding via een SMS-berichtje. Werkgevers krijgen een boodschap op hun gsm wanneer de VDAB geschikte kandidaten heeft gevonden voor hun vacature.
  • T-Groep wordt nieuwe commerciële poot van de VDAB voor activiteiten als personeelsbeleid en -beheer, zoals uitzendarbeid, outplacement en werving.
  • VDAB lanceert met succes "MagEzine". Het gaat hier om een maandelijkse elektronische nieuwsbrief over de arbeidsmarkt. In 2001 zijn er 21.000 abonnees.
  • Naar aanleiding van het failliet van SABENA richt VDAB een begeleidings- en tewerkstellingscel op. 8.000 in Vlaanderen wonende Sabéniens kunnen er gebruik van maken.

 23. 2000

  Meer info
  • T-interim viert zijn 20ste verjaardag.
  • VDAB introduceert zijn callcenter: werkzoekenden en werkgevers kunnen er tussen 8 en 20 uur terecht. Let op: het nummer is sindsdien wel veranderd, én gratis: 0800 30 700.
  • Door middel van het 'Innovatieplan 2000' profileert de VDAB zich verder in het kader van zijn regiefunctie.
  • VDAB koopt de gaffelschoener 'Ruppel' aan. Werkzoekenden in opleiding knappen het schip op onder leiding van 'De Steenschuit'. De VDAB stelt het vaartuig gratis ter beschikking van de Vlaamse Bijzondere Jeugdzorg en andere, gelijkaardige instellingen.
  • VDAB voorziet scooters voor werkzoekenden die een opleiding volgen.
  • Er komt een opdeling van de VDAB in drie aparte maatschappijen, met garanties voor het behoud van de werkgelegenheid en met blijvende inspraak voor vakbonden en werkgeversfederaties.
  • VDAB organiseert de 'vervangingspool' om werkloze leerkrachten sneller te laten doorstromen naar scholen met nood aan leerkrachten.

 24. 1999

  Meer info
  • VDAB viert zijn 10de verjaardag.
  • De Plaatselijke Loketten voor Tewerkstelling worden omgevormd tot Werkwinkels.
  • De VDAB schrijft een wedstrijd uit rond het thema "mens en werk in het nieuwe millennium". Het winnende kunstwerk krijgt een plaats in de hal van een VDAB-kantoor.
  • Webleren wordt de nieuwste vorm van afstandsleren bij VDAB.
  • VDAB wordt door de Europese Commissie aangeduid als coördinator in Vlaanderen voor de ESF3-fondsen voor trajectbegeleiding van werklozen.
  • De VDAB organiseert het onderzoeksproject 'Gender in Balans'. Doel: de realisering van een gelijkekansenbeleid.
  • VDAB en UPEDI sluiten een belangrijke samenwerkingsakkoord.
  • De VDAB-site evolueert naar een overkoepelende website die een echte referentie is voor carrière en werk in Vlaanderen ze blijft tevens de absolute topper van de jobsites.

 25. 1998

  Meer info
  • Yvan Bostyn wordt uitgeroepen tot overheidsmanger van het jaar.
  • VDAB evolueert van een projectgerichte naar een klantgerichte organisatie.
  • Onder impuls van de Europese richtsnoeren wordt het begeleidings- en opleidingsaanbod verder aangescherpt.
  • Het WEP-privé-plan schept nieuwe plaatsingsmogelijkheden voor langdurig werklozen in privé-bedrijven.
  • "Spoor 21" bundelt alle opleidingsinitiatieven voor het eigen personeel: van introductiedagen voor nieuwkomers tot vrije leermogelijkheden.
  • VDAB biedt op de WIS-terminals en de VDAB-site tal van advertentiemogelijkheden aan.
  • Hefboomkredieten zorgen voor een keerpunt in de subsidiëring van opleidingsinitiatieven. De VDAB treedt op als marketeer, dossieropmaker en uitwerker van opleidingsplannenen maatgericht opleider.

 26. 1997

  Meer info
  • De KISS-sollicitantenbank gaat definitief van start. De bedrijven zijn enthousiast. Bij de aanvang zijn er 1.750 bedrijven om via Internet hun werknemers te rekruteren. Op het einde van dat jaar is hun aantal gegroeid tot 4.500.
  • De hele organisatie wordt hertekend. De structuur wordt afgestemd op klantengroepen en opgedeeld in contactdiensten, on-linedienstverlening en commerciële diensten.
  • Het overheidsmonopolie wordt volledig afgeschaft waardoor VDAB concurrentie krijgt. Verschillende interimkantoren kondigen aan dat ze naast uitzendarbeid ook opleiding, rekrutering en selectie zullen uitbouwen.
  • Het aantal WIS-contacten overschrijdt de kaap van 2.000.000. Er worden 21 partnerships afgesloten met publieke en privé-organisaties.
  • EURES gaat eveneens op het Internet. Een nieuwe site van de Europese commissie laat toe ook links te leggen met de bemiddelingsdiensten in Europa.
  • VDAB-Consult kent een gestage groei en experimenteert met "in house" dienstverlening.
  • VDAB-Outplacement doet een belangrijke inbreng in de tewerkstellingscel naar aanleiding van de sluiting van de Renault-vestiging in Vilvoorde.
  • De resultaten van T-interim stijgen en het aantal vestigingen groeit. T-interim wordt het derde grootste interimkantoor van Vlaanderen.
  • De trajectwerking wordt verder uitgetekend. De steun van het ESF (Europees Sociaal Fonds) maakt het mogelijk projecten op te zetten voor specifieke doelgroepen.

 27. 1996

  Meer info
  • 1996 is een jaar van budgettaire problemen. De afschaffing van de opleidingspremie voor werkzoekenden zorgt voor ophef.
  • Coopers&Lybrand maakt een globale audit van de VDAB.
  • De Regionale Dienst voor Beroepsopleiding staat op eigen benen. De RDBB verzorgt het opleidingsaanbod voor de Nederlandstalige Brusselaars.
  • Er wordt een extra promotiecampagne gevoerd voor WIS. Tijdens de zomermaanden staan de terminals op plaatsen met een grote toeloop.
  • Binnen de Beroepsopleiding wordt de klantentevredenheid permanent gemeten. De resultaten moeten leiden tot kwaliteitsverbeteringen in de organisatie.
  • Afstandsleren wordt aan het permanent opleidingsaanbod toegevoegd.
  • De KISS-sollicitantenbank gaat van start. De VDAB biedt hiermee als eerste een databank aan met 80.000 werkzoekenden, die de werkgevers rechtstreeks kunnen selecteren en contacteren.
  • T-Interim en de VDAB sponsoren de Vlaamse Open Bedrijvendag en nemen ook effectief deel.

 28. 1995

  Meer info
  • VDAB gaat als eerste Europese openbare bemiddelingsinstelling op het internet.
  • De afdeling Marketing en Communicatie wordt uitgebouwd.
  • VDAB-Consult gaat intensieve rekrutering en selectie verzorgen tegen betaling.
  • De VDAB-vacatures zijn te raadplegen via de interactieve teletekst BRTN-Infogate.
  • WIS wordt verder als Europees project uitgebouwd tot WATIS.
  • VDAB en Vedior-Gregg gaan samenwerken. Vedior verspreidt vacatures via WIS tegen betaling. Andere kantoren volgen. Dit tot ongenoegen van UPEDI, de koepelorganisatie van de uitzendsector.
  • In St-Truiden wordt de eerste 'VDAB-fruitcel' geopend. Het kantoor is gespecialiseerd in bemiddeling in de fruitsector.
  • VDAB experimenteert met afstandsleren.
  • Met de schoonmaaksector sluit VDAB een nieuwe opleidingsovereenkomst af.

 29. 1994

  Meer info
  • De WIS-vacaturebank wordt in gebruik genomen; eind 1994 zijn er al 2.000.000 raadplegingen.
  • VDAB sluit een beheersovereenkomst af met de Vlaamse regering waarin budgettaire middelen worden gekoppeld aan kwantitatieve en kwalitatieve objectieven.
  • De decentralisatie krijgt vorm; lokale beleidsteams krijgen meer macht en verantwoordelijkheid.
  • VDAB krijgt een ombudsvrouw.
  • DE BIP-beurzen worden voor het eerst georganiseerd.
  • T-interim stapt in een project van de Vlaamse regering om een professionele wielerploeg uit te bouwen.
  • VDAB-Outplacement breidt zijn service-aanbod uit en ontwikkelt modulaire trainingen voor zowel kleine groepen als individuen.

 30. 1993

  Meer info
  • Het prototype van de WIS-terminal wordt voorgesteld tijdens Flanders Technology. Eind 1993 worden de eerste terminals in een proefproject uitgetest.
  • EURES werkt mee aan de actie Euradio van Studio Brussel. Een panel van consulenten beantwoordt vragen over wonen en werken in Europa.
  • Elk STD krijgt een oriëntatiecentrum dat werkzoekenden begeleidt bij het vinden van een job.
  • De PDV (Psychologische Dienst Vlaanderen) ontwikkelt een nieuwe service: personeelsadvies.
  • T-Interim en VDAB ondertekenen een overeenkomst met FTI voor het leveren van uitzendkrachten.
  • De trajectbegeleiding en de initiatieweek zijn twee nieuwe initiatieven voor werkzoekenden in opleiding.
  • Naast kwantitatieve objectieven komen er ook kwalitatieve objectieven voor in de Beroepsopleiding.
  • Het aantal opleidingsuren bereikt de kaap van 10.000.000.
  • Op 23 oktober 1993 openen 38 VDAB-opleidingscentra in Vlaanderen hun deuren voor 15.500 bezoekers.
  • De Vlaamse regering keurt het vernieuwde personeelskader van de VDAB definitief goed.

 31. 1992

  Meer info
  • De jobclubs vieren hun vijfjarig bestaan
  • Invoering van een nieuw personeelskader.
  • Opstellen van het strategisch Informatieplan SIP.
  • Start van de actie "Vijf voor twaalf" en het "Begeleidingsplan".
  • VDAB stapt in de Europese projecten PETRA II en EURES.
  • T-interim voert grootscheepse imago-campagne en werkt samen met het Nederlandse START.
  • Oprichting van 14 ingroeicentra voor laaggesschoolde, langdurig werklozen.
  • Cursisten informatica en bureautica kunnen terecht in de open leercentra.

 32. 1991

  Meer info
  • Weerwerk viert zijn tienduizendste klant.
  • Invoering van de trajectbemiddeling.
  • Start van de cursus "Nederlands voor migranten".
  • Samenwerking tussen VDAB en bedrijven krijgt vorm, onder meer door de betalende opleidingen.
  • Werkzoekenden kunnen met klachten terecht bij een onafhankelijk klachtenbureau, dat eveneens fungeert als ombudsdienst.

 33. 1990

  Meer info
  • Yvan Bostyn wordt benoemd tot administrateur-generaal van de VDAB. Geert Craessaerts en Johan Van Oost worden benoemd tot inspecteurs-generaal.
  • De Weerwerkactie wordt veralgemeend.
  • De dienst Internationale Relaties wordt opgericht en er worden werkbezoeken georganiseerd in Oost-Europese landen.
  • VDAB krijgt de toestemming om aan outplacement te doen. De werkzoekenden krijgen hun eigen charter.

 34. 1989

  Meer info
  • De herstructurering van de RVA is een feit. Er onstaan 3 nieuwe instellingen: VDAB - FOREM en BGDA
  • Het mission statement van VDAB luidt: "Impact uitoefenen op de arbeidsmarkt in harmonie met economie en maatschappij.
  • De Weerwerk-actie gaat van start. Het Beheerscomité duidt Turnhout, Hasselt, Leuven, en Gent aan als de 4 pilootregio's voor de Weerwerk-actie.
  • Koning Boudewijn bezoekt het opleidingscentrum van VDAB-Vilvoorde.